ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Demand response, DR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ

 

PG&E ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PG&E ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਅਨੁਬੰਧ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਨੁਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਤੁੰਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਊਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਕ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।* ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

PG&E ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

 

 ਨੋਟ: ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ (Power Saver Rewards) ਅਤੇ SmartRate ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

PG&E ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ (Power Saver Rewards) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  • ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
  • California ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
  • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

SmartAC™

  • ਇੱਕ SmartAC ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ $75 ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੇ $120 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
  • ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ।

SmartRate™

ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰੋ ਅਤੇ California ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। SmartRate ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leap

Leap ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

OhmConnect

ਬਿਨਾ-ਲਾਗਤ, ਬਿਨਾ–ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੋ

 

ਇੱਕ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PG&E ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

PG&E ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲ (Peak Day Pricing)

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਨੌਂ ਤੋਂ 15 “ਘਟਨਾਵਾਂ” (ਚਾਰ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਲੌਕ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program, BIP)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 kW ਦੀ ਔਸਤ ਅਧਿਕਤਮ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੱਧਰਾਂ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਮਰੱਥਾ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Capacity Bidding Program, CBP)

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PG&E ਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PG&E ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Emergency Load Reduction Program, ELRP)

ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਾਇਲਟ ਉੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ (Optional Binding Mandatory Curtailment, OBMC) ਯੋਜਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਟ ਉੱਤੇ 15% ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ (Optional Binding Mandatory Curtailment) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Automated Demand Response)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Automated Demand Response)ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਧੀ (Demand Response Auction Mechanism, DRAM)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ RFO ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ 24

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ 24 (Electric Rule 24) PG&E ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਿਜਲੀ ਲਈ California ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।

 

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਗ ਦੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਵੈਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੇ California ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ–-ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਾਰੋਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ California ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ (ਅਤੇ ਵੱਡੇ) ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ–-ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰੱਖਰਖਾਅ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ—ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ-ਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੰਗ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ California ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਬੰਡਲਡ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੋਣ ਇਕੱਠ (Community Choice Aggregators, CCA) ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ PG&E ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PG&E ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ DR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ PG&E ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਹਿਤ, ਬੀਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 200 kW ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program, BIP), 100 kW ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਡ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ PG&E ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program) ਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ PG&E ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ID ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਚੁਣ ਸਕੋ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲ (Peak Day Pricing, PDP) ਯੋਜਨਾਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ PDP ਸੂਚਨਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-987-4923ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਨਾਲੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਉੱਤੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰੁਝਾਨਾਂਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਕਸੌਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ PG&E ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (Contact us)ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ 1-800-254-5810 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ ਅਗਲੇ-ਦਿਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, California Public Utilities Commissionਤੇ ਜਾਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance, ESA)

ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (Energy Advisor) ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਾਡੇ ਈ-ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।