ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਖੁਲਾਸਾ

Pacific Gas & Electric Company ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ

 ਨੋਟ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ PG&E ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

 

 pge.com 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, pge.com, ("ਵੈੱਬਸਾਈਟ") Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "ਕੰਪਨੀ," "ਅਸੀਂ," "ਸਾਡੇ" ਜਾਂ "ਸਾਡੀ") ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 9461; ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 1-800-743-5000 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਾਂ।

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਧੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਤਰਫਾ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

 

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

 

ਆਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ PG&E ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। PG&E ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ("ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ") ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, (i) ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ; (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ (iii) ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ (i) ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ; (ii) ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ (iii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਉਰਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।
 • ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਊਰਜਾ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ (1) ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਲਈ PG&E ਗਾਹਕ ਹੋ; ਜਾਂ (2) PG&E ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ PG&E ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ PG&E ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨਾਲ 1-833-500-7226ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ pge.com/scamsਤੇ ਜਾਓ।

 

 

ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਗ੍ਰਾਹਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 • ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। PG&E ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਸਰਵੇਖਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ "ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ") ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

 

ਲਿੰਕਿੰਗ, ਫਰੇਮਿੰਗ, ਬੋਟਸ ਅਤੇ ਸਪਾਈਡਰਸ

 • ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ। ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ PG&E ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ PG&E ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। PG&e ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ PG&E ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਰਾਏ, ਸਲਾਹ, ਬਿਆਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਲਿੰਕ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ, ਏਜੰਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ, ਜਾਂ PG&E ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
 • ਮਾਈਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ "ਮਾਈਨ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਬੋਟਾਂ, ਮੱਕੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਰੁਟੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ PG&E ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ PG&E ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ।

 

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ, ਆਰਟਵਰਕ, ਲੋਗੋ, ਬਟਨ, ਆਈਕਾਨ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਾਊਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸੋਧ, ਸੰਪਾਦਿਤ, ਵੰਡਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਡਾਊਨਲੋਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪੋਸਟ, ਵਿਕਰੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲੋਗੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਪੇਜ ਹੈਡਰ, ਬਟਨ ਆਈਕਨ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, URL ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ("ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ") ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ PG&E ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PG&E ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ PG&E ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਾ ਟੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ "ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ PG&E ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕੇ।

 

ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰ ਸਾਕੇਟ ਲੇਅਰ ("SSL") ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SSL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SSL ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, SSL ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:

 • PG&E ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ-ਸੰਚਾਰਿਤ, ਦੁਬਾਰਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਦੁਬਾਰਾ-ਵਰਤੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਪਾਰ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਝੂਠੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸਪੈਮ, ਚੇਨ ਲੈਟਰ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਅੱਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ੁੱਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਣ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਘਣ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (i) ਵਾਇਰਸ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਘੋੜੇ, ਕੀੜੇ, ਟਾਈਮ ਬੰਬ, ਕੈਂਬਲਬੋਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਰੁਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ PG&E ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ (ii) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • PG&E ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ "ਮਿਰਰ" ਕਰਨਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਮਾਪਤੀ

 • PG&E ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

 

ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਦਾਵਾ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪਲਿਟ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PG&E ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕੰਪਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਲਈ PG&E ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ (ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ), ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ, ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਵਪਾਰਕਤਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ।
 • ਕੋਈ ਵੀ PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਦੇਣਦਾਰੀ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ

 • PG&E, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਚਾਨਕ, ਮਿਸਾਲੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ (ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਡੇਟਾ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ PG&E, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) $500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 11 ("ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ") ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ("ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ") ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ

 • ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ PG&E, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (ਉੱਚਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

 

ਹੋਰ

 • ਕੰਪਨੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, California, ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ California ਰਾਜ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ California ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ California ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ California ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ California ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, California ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ PG&E ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ PG&E ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। PG&E ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 

Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ

PG&E ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ