ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਤ

ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ.

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ, ਵੀਡੀਓ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।

ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

0% ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ

ਨਵੇਂ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ PG&E ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

PG&E ਦੀ ਵਪਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭੋ। 

ਉਤਪਾਦ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ?

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। 

ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।