ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਊਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰ

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੰਦ ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਘਰ, ਵਿਹੜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਊਟੇਜ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟੇਜ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

Safety Action Center

ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਗੈਰ-ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

Community Wildfire Safety Program

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।