ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

ਸਾਰੇ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ PG&E ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ADASupport@pge.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੇਲਬਾਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ (ਸੋ-ਸ਼ੁੱ; ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ 3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੈਬਸਾਈਟ

Pge.com ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (WCAG) 2.1AA 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

ਸਮਰਥਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ pge.com ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਬ੍ਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਬਿੱਲ PG&E ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤੀ (Vulnerable Customer status)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।

Medical Baseline Program

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।