ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤੀ (Vulnerable Customer status)

ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤੀ (Vulnerable Customer Status) ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 

  • ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ਬਾਟੇ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ PSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PG&E ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾਏਗਾ

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤੀ (Vulnerable Customer status) ਵਜੋਂ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤੀ (Vulnerable Customer status) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (PDF) ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

Medical Baseline Program

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Medical Baseline Program ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 

  • ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ।
  • PSPS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ Medical Baseline Program ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

  • ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ‘ਤੇ ਜਾਓ‬।
  • ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ PG&E ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਜਾਣੋ ਕਿ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਮ ਕਟੌਤੀ ਸਰੋਤ

ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

Medical Baseline Program

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।