Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Vulnerable Customer Status

Cov kev txhawb pab rau cov neeg uas muaj kev pheej hmoo ntawm kev txuas tsis tau rau

Lub ntsiab lus ntawm txheej txheem pab cuam

Yog tias koj txoj kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb nyob rau kev phom sij yog hais tias koj li kev pab cuam hluav taws xob los sis roj nkev raug txiav lawm, ces peb nyob rawv ntawm no txaus siab yuav pab koj. Koj muaj peev xwm tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm kev txheeb xyuas qhov tseeb txog ntawm tus kheej rau Vulnerable Customer Status. Qhov no tej zaum yuav muaj xam nrog rau:

 

  • Cov kev ceeb toom txog Public Safety Power Shutoff (PSPS) Ntau Ntxiv
  • Cov suab tswb qhov rooj los sis ib lub qhov rooj laj kab tuaj ntawm PG&E yog hais tias koj tsis teb cov kev ceeb toom txog ntawm PSPS dhau los

Txoj hau kev los ua ntawv thov rau

Txhawm rau tso npe thov kev pab, hu rau 1-800-743-5000. Thaum twg koj sau npe nkag tag lawm, Vulnerable Customer Status yeej tseem muaj nyob rau hauv koj tus as khauj mus txog li 90 hnub. Koj muaj peev xwm rov qab xa ib daim ntawv tso npe thov kev pab txog qhov txheej txheem pab cuam txhawm rau tso npe thov kev pab rau ib qho kev tauj sij hawm ntxiv li ib lub xyoos uas tsis pub dhau 90 hnub txij no tod.


Rub tawm daim ntawv tso npe thov ntawm Vulnerable Customer Status (PDF)

Cov txheej txheem pab cuam uas ntsig txog

Medical Baseline Program

Yog tias koj vam khom hluav taws xob rau cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob, koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm Medical Baseline Program. Qhov txheej txheem pab cuam no muaj xam nrog rau:

 

  • Txoj kev sib faib phuv ntxiv ntawm hluav taws xob nyob rau tus nqi qis tshaj plaws rau ntawm koj tus nqi tam sim no.
  • Cov kev ceeb toom los ntawm kev hu xov tooj, kev xa lus sau thiab kev sau email mus ua ntej yuav muaj ib qho PSPS. Yog hais tias koj tsis teb lus rau cov kev ceeb toom no, peb yuav muaj cov kev sim ntau ntxiv los mus ceeb toom rau koj paub raws xuab moos. Los sis, peb yuav tiv tauj rau koj yam tuaj ntsib kiag ntawm tus kheej kom txog ntua rau thaum peb tau ntsib koj lawm tso.


Kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais Medical Baseline Program

Txoj kev txhawb pab fab nyiaj txiag

Kev pab cov nqi hluav taws xob

Peb muab siab sib zog los muab cov hau kev daws teeb meem rau cov neeg uas them tsis taus lawv cov nqi hluv taws xob. Peb muaj kev pab txhawb nqa raws li nram qab no:

 

Yog tias koj them tsis taus koj cov nqi hluav taws xob, ces yuav muaj cov kev txhawb pab nram qab no los siv tau:

  • Nrhiav cov kev npaj txog kev them nyiaj txhawm rau los mus pab koj zam kom tsis txhob plam qhov kev siv hluav taws xob. Mus saib ntawm kev tsim txoj kev npaj los them nyiaj.
  • Pab cov neeg uas yus hlub uas yog cov tej zaum tsis nco qab los them lawv cov nqi ntawm PG&E lawm vim yog muaj mob nkeeg los sis ntsib kev txom nyem fab nyiaj txiag. Mus saib ntawm cov kev ceeb toom qhia paub ntawm feem thib peb.
  • Tau txais kev pab txog kev tsim ua koj cov ntawv sau nqi kom tuaj yeem khwv yees tau yooj yim dua qub thiab haum rau koj pob peev nyiaj. Mus saib ntawm Budget Billing.
  • Kawm paub txog seb cov kev ntaus nqi raug teeb tsim tau li cas thiab kom nkag siab txog koj cov kev xaiv ntsig txog qhov phiaj xwm kev npaj zoo. Mus saib ntawm Cov Kev Npaj Kom Nkag Siab Zoo Txog Tus Nqi.

Cov txheej txheem muab kev pab fab nyiaj txiag

Tej zaum cov txheej txheem pab cuam nyob rau nram qab no tuaj yeem pab koj txuag nyiaj tau.

 

Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv

Tiv tauj rau peb

Txog rau ntawm cov lus nug txog txhua yam, tiv tauj rau Customer Service Center ntawm 1-800-743-5000.

Cov chaw muab kev pab txhua yam ntsig txog kev tua hluav taws xob

Peb nyob rawv ntawm no txhawm rau pab koj ua ntej, thaum sij hawm thiab tom qab hluav taws xob tuag.

Medical Baseline Program

Kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau qee yam kev kho mob.