Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Family Electric Rate Assistance (FERA) program

Cov yim neeg uas muaj peb leeg los sis coob dua ntawd muaj peev xwm txuag tau lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob

Ua ntawv thov kev pab txo nqi txhua hli los ntawm FERA.

Qhov txheej txheem pab cuam Family Electric Rate Assistance (FERA) pab cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam them lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob. Cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab raws li nyiaj khwv tau los yuav tau txais ib qho kev txo nqi cov nqi hluav taws xob txog li 18% txhua txhua hli. Cov neeg koom nrog yuav tsum yog ib yim neeg uas muaj neeg li peb tus neeg los sis coob dua ntawd. 

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: CARE thiab FERA sib koom siv ib daim ntawv tso npe thov. Yog hais tias koj tsis muaj cai tsim nyog tau txais FERA, ces peb yuav kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais CARE. Kawm paub ntau ntxiv txog CARE. Dhau ntawd, kuj muaj lwm cov chaw muab kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa ntsig txog kev pab fab nyiaj txiag tib si.

Muab CARE thiab FERA cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los coj los sib piv

 

*Cov nyiaj khwv tau los yuav tsum yog xam ua ntej cov se thiab saib raws li cov hauv paus ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no. Siv tau mus txog Lub Tsib Hlis Ntuj 31, 2024.

Pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los.

Tsis tas yuav tsum muaj pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los thaum koj ua ntawv thov FERA.

 • Tej zaum koj yuav raug xaiv kom los muab cov kev kuaj xyuas txog qhov tseeb ntawm nyiaj khwv tau los tau txhua lub sij hawm.
 • Yog tias peb tsis hnov ​​teb dab tsi los ntawm koj li txog ntua rau hnub tim uas tau teev hauv tsab ntawv no, koj qhov kev txo nqi yuav raug tshem tawm. 

Puas muaj lus nug dab tsi?

Xa email rau CAREandFERA@pge.com los sis hu rau 1-866-743-2273.

 1. Rub daim foos kev kuaj xyuas txog qhov tseeb thiab phau ntawv qhia cov ntaub ntawv teev txog qhov nyiaj khwv tau los tawm los:
 2. Txhawm rau xa hauv oos lais (online), nkag siv rau hauv koj tus as khaujlos sis 

 

Muab cov ntaub ntawv uas sau tiav xa hauv chaw xa ntawv los sis fej mus rau:

PG&E/FERA program
PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Leej twg thiaj li raug xaiv rau kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev sau npe rau kev siv hluav taws xob siab? 

 • Cov neeg siv hluav taws xob uas siv hluav taws xob ntau tshaj 400% ntawm lawv qhov Baseline Allowance peb npaug nyob rau ncua sij hawm 12 lub hlis.
  • Feem California Public Utilities Commission tseev kom koj cia li koom qhov Txheej Txheem Pab Cuam Rau Kev Kuaj Xyuas Txog Qhov Tseeb Tom Qab Kev Sau Npe Rau Kev Siv Hluav Taws Xob Siab (Program High Usage Post-Enrollment Verification).

 

 • Koj muaj sij hawm xa ntaub ntawv nyob rau 45 hnub tom qab pab li kev thov los kuaj xyuas qhov tseeb txog koj li nyiaj khwv tau los. Kev ua tsis tau raws li qhov ntawd yuav ua rau plam koj li kev txo nqi.

 

Ua raws li cov kauj ruam no:
 

 1. Rub ib daim foos ua kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev sau npe rau kev siv hluav taws xob siab ntawm FERA tawm los: Daim Foos Thov Kev Siv Hluav Taws Xob Siab Ntawm FERA (PDF)
  • Cov foos uas sau ua lwm cov hom lus dhau ntawm Lus As Kiv lawm muaj peev xwm tshawb nrhiav tau nyob rau hauv cov chaw rau khoom nram qab nod.
    
 2. Txhawm rau muab nws xa hauv oos lais (online), nkag siv rau hauv koj tus as khaujlos sis
   

  Muab cov ntaub ntawv uas sau tiav xa hauv chaw xa ntawv los sis fej mus rau:

  PG&E/FERA program
  PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

Cov chaw muab kev pab cuam txog FERA

 

Swb nqis mus hauv qab txhawm rau nrhiav cov ntaub ntawv PDF nram qab no:

 • Cov ntawv tso npe thov kev pab uas luam tawm uas siv rau kev sau npe ntawm FERA
 • Cov ntawv tso npe thov uas luam tawm ua tus ntawv loj uas siv rau cov neeg xauj tsev uas siv lub twj ntsuas kev siv hluav taws xob ncau me li kev sau npe ntawm FERA
 • Lwm cov ntawv tso npe thov uas luam tawm ntawm FERA
 • Cov foos thov kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev sau npe
 • Cov foos ua kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev sau npe rau kev siv hluav taws xob siab
 • Phau ntawv qhia txog cov ntaub ntawv teev txog qhov nyiaj khwv tau los uas tseev kom muaj
 • Nkag siab txog koj cov nqi hluav taws xob
 • Baseline allowance
 • Cov lus qhia rau kev txuag nyiaj

 

Cov foos uas muaj feem ntau:

 • Lus As Kiv
 • Lus As Kiv Uas Luam Ua Tus Ntawv Loj
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

 

 

Cov ntawv tso npe thov uas luam tawm ua tus ntawv loj uas siv rau cov neeg xauj tsev uas siv lub twj ntsuas kev siv hluav taws xob ncau me li kev sau npe ntawm FERA

 

Nqe Lus Nug Uas Keev Nquag Nug Tas Li txog qhov txheej txheem pab cuam ntawm FERA

Tseem nrhiav tsis tau pom lo lus teb txog ntawm koj lo lus nug li puas yog? Xa email rau CAREandFERA@pge.com.

 • Qhov kev txo nqi no yuav siv sij hawm ntev li ob lub xyoos. Yog koj nyob rau ncua hloov kho nyiaj khwv tau los, txoj kev txo nqi no yuav siv tau li plaub lub xyoos.
 • Hais txog peb lub xyoos ua ntej qhov kev txo nqi no yuav tag sij hawm, PG&E yuav xa ib tsab ntawv thiab ib daim ntawv tso npe thov tuaj. Yog hais tias koj tseem muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li cov lus qhia txog qhov txheej txheem pab cuam tam sim no nyob rau lub sij hawm no, koj muaj peev xwm rov qab ua ntawv thov tau.

Tsis tas yuav tsum tau muab pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los nyob rau lub sij hawm ua txheej txheem kev lis dej num txog kev ua ntawv thov. Txhawm li cas los xij, tej zaum peb yuav xaiv raws kev rho hmoov los kom koj muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm nyiaj khwv tau los nyob rau ib lub hnub tim twg tom qab ntawd.

Koj yuav pom qhov kev txo nqi no nyob rau ntawm daim ntawv sau nqi tom ntej uas koj tau txais.

 • Koj yuav pom lo lus tias “Kev Txo Nqi Ntawm FERA” tshwm nyob rau hauv thawj nplooj ntawv ntawm koj daim ntawv sau nqi, uas rau lub ncauj lus tias, "Koj Cov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Tau Sau Npe Lawm."
 • Tsis tas li ntawd qhov Kev Txo Nqi Ntawm FERA nod kuj tseem teev muaj nyob rau ntawm tshooj lus "Cov Ntsiab Lus Meej Tseeb txog ntawm Cov Nqi Hluav Taws Xob" ntawm koj daim ntawv sau nqi tib si.

Tsis tau. Txhua tsev neeg yuav tsum nyias muaj nyias lub twj ntsuas kev siv hluav taws xob txhawm rau txais cov kev txo nqi ntawm FERA.

 • Peb txhawb siab xav kom koj rov qab ua ntawv thov dua tshiab thaum twg los tau uas koj qhov txheej xwm ntawm nyiaj khwv tau los ntawv muaj kev hloov pauv.
 • Tsis tas yuav tsum muaj pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los yog hais tias koj rov qab ua ntawv thov dua tshiab nyob rau 24 lub hlis tom qab uas lawv tsis kam muab cov nyiaj pab ntawm FERA pab rau koj ntawd. 

 

Lus Cim Tseg: Cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los yuav hloov pauv txhua xyoo nyob rau Lub Rau Hli Ntuj. 

Tsis tau. Koj tsuas tuaj yeem koom tau rau hauv ib qho twg ntawm ob qho txheej txheem pab cuam no nyob rau ib lub sij hawm uas muab rau koj ntawd nkaus xwb. Koj muaj peev xwm ua ntawv thov FERA tau thaum twg koj qhov nyiaj khwv tau los tau raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los ntawm FERA lawm.

Tsis tau. Koj tsuas tuaj yeem koom tau rau hauv ib qho twg ntawm ob qho txheej txheem pab cuam no nyob rau ib lub sij hawm uas muab rau koj ntawd nkaus xwb. Koj muaj peev xwm ua ntawv thov CARE tau thaum twg koj qhov nyiaj khwv tau los tau raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los ntawm CARE lawm.

Hu rau qhov txheej txheem pab cuam FERA tau ntawm 1-800-743-5000 los sis xa ib tsab email mus rau CAREandFERA@pge.com.

Koj qhov kev muaj cai tsim nyog ntawm cov nyiaj khwv tau los yog nce raws li ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no ntawm txhua tus neeg nyob hauv koj yim neeg.

 1. Muab qhov nyiaj khwv tau los txhua xyoo tag nrho ntawm txhua tus neeg hauv koj yim neeg ntxiv rau.
 2. Kuaj xyuas ncua teev nyiaj khwv tau los nyob rau ntawm daim phiaj teev cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los txhawm rau saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais FERA.

 

Tsuas yog siv cov nyiaj khwv tau los tam sim no thiab xam tseg rau 12 lub hlis tom ntej nod nkaus xwb.

 • Koj qhov kev suav xam cov nyiaj khwv tau los txhua xyoo yuav tsum tsis suav nrog cov nyiaj khwv tau los ntawm cov kev ua hauj lwm ua ntej ntawd.
  • Yog hais tias koj thiab/los sis lwm tus tswv cuab hauv koj yim neeg tau ntsib kev poob hauj lwm los sis raug txo cov nyiaj ua hauj lwm, ces tam sim no koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog.

 

Koj puas tau txais cov kev them nqi UI los sis PUA?

Koj puas tau txais cov txiaj ntsig los ntawm Is Saws Las Tuav Pov Hwm Kev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua (Unemployment Insurance, UI) los sis cov kev them nqi los ntawm feem Kev Pab Vim Tsis Muaj Hauj Lwm Ua Nyob Rau Lub Sij Hawm Muaj Kab Mob Sib Kis (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) raws li tsab cai hais txog KEV SAIB XYUAS KHO MOB Los Ntawm Tsoom Fwv (Federal CARES) nyob rau lub sij hawm ua ntawv thov ntawd? Koj muaj peev xwm siv koj tsab ntawv muab nyiaj phaj tshab EDD los mus suav xam qhov nyiaj khwv tau los tias seb koj yuav siv sij hawm pes tsawg lim piam los mus txais qhov kev them nyiaj ntawd.

 

Mus saib rau ntawm Qhov Nyiaj Pab Ntau Tshaj Plaws (Maximum Benefit Amount) txij li thaum koj sau npe los ntawd qhov no yuav tsum yog qhov nyiaj ntau tshaj plaws uas koj yuav raug teem sij hawm los mus txais.

Kev Pab Txuag Hluav Taws Xob

 • Koj puas tau sau npe rau hauv FERA?
 • Koj puas yog tswv los sis xauj ib lub tsev, chav tsev los sis lub tsev txawb uas ua tau ntev li tsib lub xyoos los sis ntev tshaj ntawd los lawm?

Koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais txheej txheem pab cuam Energy Savings Assistance (ESA) tau.

Cov chaw muab kev pab cuam thiab kev txhawb pab ntau ntxiv

Cov kev txo nqi ntxiv

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev txo nqi rau cov kev pab cuam siv xov tooj thiab is taws nej (internet).

Siv qhov Kev Kuaj Xyuas Hluav Taws Xob Hauv Tsev (Home Energy Checkup)

 • Siv sij hawm li 5-feeb rau Kev Kuaj Xyuas Hluav Taws Xob Hauv Tsev (Home Energy Checkup).
 • Txheeb xyuas cov hauv paus ntawm hluav taws xob to tawm nyob hauv koj yim neeg.
 • Txais txoj kev npaj txuag hluav taws xob rau tus neeg siv hluav taws xob los ua kom cov nqi txhua hli ntawd tsawg tuaj.

Kev Npaj Pob Peev Nyiaj Tseg Them Nqi Hluav Taws Xob

Budget Billing yog ib qho cuab yeej siv dawb uas xam nruab nrab ntawm koj cov nqi hluav taws xob txhua zaus los pab koj tswj xyuas koj cov nqi hluav taws xob.

 • Teev tus qib ntawm cov kev them nyiaj txhua hli.
 • Them tam rau cov nuj nqis uas siab raws lub caij nyoog.