Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Ntaub ntawv ntsig txog xwm txheej ceev

Kawm paub txog tias yuav ua li cas tom qab koj tau hu rau 9-1-1 tag

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj hnov tsw roj nkev (gas) thas mab xaj los sis xoom xaim tias muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev, cia li tawm ntawm qhov chaw ntawd tam sim no thiab hu rau 9-1-1. 

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj pom muaj cov xaim hluav taws xob uas poob, txav kom deb. Tsis txhob tawm ntawm koj lub tsheb vaub kib los sis lub tsev. Hu rau 9-1-1. Tas ntawd ces hu rau PG&E ntawm 1-877-660-6789.

 

24-teev Customer Service Line: 1-877-660-6789

24-teev fais fab tuag kab: 1-800-PGE-5002 (1-800-743-5002)

Cov yam ntxwv kev to dim pa ntawm cov roj nkev uas tuaj yeem tshwm sim tau

 

 • Tsw li kuab sulfur los sis tsw li tsw qe qauj
 • Muaj suab xiv, suab xuav los sis suab npau
 • Txuas tsis tau rau cov khoom siv roj nkev
 • Muaj nroj tsuag tuag los sis qhuav, nyob rau cov cheeb tsam chaw noo, ib ncig los sis ze rau cov cheeb tsam raj roj nkev
 • Muaj av txav mus los txawv txav los sis muaj npuas dej tawm

 

Tawm kiag ntawm qhov chaw ntawd tam sid. Hu rau 9-1-1. Ces hu PG& E ntawm 1-877-660-6789.

 

Yuav ua li cas yog tias koj pom ib txoj xaim hluav taws poob qis

 

 • Nyob kom nrug deb ntawm txhua cov xaim hluav taws xob uas poob qis ntawd.
 • Cov xaim hluav taws xob tsis raug pov thaiv hluav taws xob li cov hlua ntsia hluav taws xob. Tsis txhob chwv rau cov xaim hluav taws xob uas poob qis ntawd los sis lwm cov cuab yeej hluav taws xob hlo li.
 • Nco ntsoov muab xam tias cov xaim hluav taws xob ntawd yeej muaj hluav taws xob.
 • Tsis txhob chwv rau txhua yam los sis txhua qhov uas chwv rau cov xaim hluav taws xob poob qis ntawd li.
 • Muab cov me nyuam yaus thiab tej tsiaj tshem kom deb ntawm cov xaim hluav taws xob uas poob qis ntawd.
 • Tsis txhob tsav tsheb tsuj hla cov xaim hluav taws xob uas poob qis ntawd.

 

Tawm kiag ntawm qhov chaw ntawd tam sid. Hu rau 9-1-1. Ces hu PG& E ntawm 1-877-660-6789.

 

 

 

Yuav tuav tswj lwm cov xwm txheej ceev li cas

Kev npaj ua ntej rau xwm txheej ceev

Tshawb nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog kev npaj kom txhij rau cov xwm txheej uas xav tsis txog.

Tawm ntawm qhov kub ntawd

Nrhiav lub chaw kev ua kom txias uas nyob ze koj.

Rub tawm xoj kev npaj ua ntej rau tsev neeg thaum muaj xwm txheej ceev

Mus saib tau rau ntawm slocounty,ca,gov txhawm rau tsim txoj kev npaj ua ntej rau tsev neeg.

Cov hau kev ntau ntxiv los tshaj qhia qhov teeb meem

Tshaj qhia cov neeg nyiag hluav taws xob

Kev nyiag siv hluav taws xob yog txhaum cai. Nws kuj tseem ua rau muaj kev hluav taws kub txaus ntshai heev thiab muaj cov kev phom sij rau txoj kev nyab xeeb.

Tiv tauj rau peb

24-teev Customer Service Line: 1-877-660-6789 (1-877-660-6789)