Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev npaj ua ntej rau xwm txheej ceev

Khaws koj tus kheej thiab koj tsev neeg kom muaj kev nyab xeeb los ntawm kev npaj rau cov xwm txheej tsis tau npaj tseg

Hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj kom tau txais kev ceeb toom tseem ceeb.

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Koos pis tawj (computer) txhais nplooj no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab hais lus ntawm 1-877-660-6789 .

Kev tso phiaj xwm kev npaj ntsig txog xwm txheej kub ntxhov ceev rau cov me nyuam

Txawm tias cov menyuam yaus tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv kev npaj rau kev kub ntxhov. Kawm txog qee yam uas cov menyuam tuaj yeem pab npaj.

Cov chaw muab kev pab cuam thaum hluav taws xob tuag ntau ntxiv

Nyob twj ywm ceeb toom thaum muaj teeb meem

Tau txais cov ntawv ceeb toom lossis email txog qhov chaw tseem ceeb rau koj lossis tus neeg koj hlub.

Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab kev nkag mus tau yooj yim

Tau txais kev txhawb nqa yog tias koj tso siab rau lub zog rau koj txoj kev noj qab haus huv lossis kev nyab xeeb.

Cov lus qhia txog kev nyab xeeb

Nrhiav ntau txoj hauv kev los npaj thiab nyob nyab xeeb thaum muaj kev kub ntxhov thiab lwm yam xwm txheej tsis tau xav txog.