Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev Nyab Xeeb

Koj txoj kev nyab xeeb yog peb lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws

Kev nyab xeeb ntawm hluav taws xob

Kawm paub txog kev nyab xeeb thaum muaj hluav taws xob tuag thiab ntau yam ntxiv. 

Kev nyab xeeb ntawm roj nkev

Kawm paub txog cov yam ntxwv ntawm kev muaj roj nkev dim cua tawm thiab lwm cov ntaub ntawv qhia paub txog kev nyab xeeb uas tseem ceeb.  

Kev nyab xeeb ntawm qab tsib taug

Zam kom tsis txob ua tsoo raug rau cov raj roj nkev nyob hauv qab av thaum uas koj khawb ub no los ntawm kev hu xov tooj rau 811. 

Kev tswj xyuas tej nroj tsuag

Kawm paub txog txoj hau kev uas peb tswj kom tej nroj tsuag nyob deb ntawm cov xov hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv hluav taws kub hav zoov thiab ua kom paub tseeb tias tso siab tau rau cov hluav taws xob lawm.

Kev nyab xeeb ntawm kev liam sim ntiaj teb xeeb txawm

Nrhiav cov cuab yeej los tsim txoj kev npaj ua ntej txhawm rau kom nyob nyab xeeb thaum sij hawm muaj cov kev liam sim ntiaj teb xeeb txawm,

Kev nyab xeeb ntawm kuab nuclear

Kawm paub txog txoj hau kev uas koj tuaj yeem npaj kom txhij rau cov xwm txheej ceev ntawm kuab nuclear.

Kev nyab xeeb thaum huab cua phem heev

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub ntxiv txog cov cua daj cua dub thiab cov suab sab kub, thiab txoj hauv kev uas PG&E tuaj yeem pab tau.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau thaum hluav taws kub hav zoov

Siv cov kauj ruam los tswj koj tsev neeg los sis lub chaw lag luam kom muaj kev nyab xeeb thaum muaj hluav taws kub hav zoov.

Ntau ntxiv txog ntawm kev nyab xeeb

Kev nyab xeeb ntawm hluav taws xob tuag txhua yam

Xyuas kom paub tseeb hais tias koj paub txog yam uas yuav ua nyob rau thaum muaj hluav taws xob tuag.

Kev nyab xeeb ntawm cov raj roj

Peb li lus cog tseg yog yuav los tsim kom lab npauv roj nkev muaj kev nyab xeeb tshaj plaws rau hauv lub teb chaws. 

Kev cog thiab kev tswj xyuas ntoo

Txais cov ntxuam thawj tseeb hais txog kev txiav ceg ntoo thiab kev cog ntoo rau ib ncig ntawm cov xov hluav taws xob.