Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev npaj thiab kev pab txhawb nqa rau thaum muaj hluav taws kub hav zoov

Siv cov kauj ruam los tswj koj tsev neeg los sis lub chaw lag luam kom muaj kev nyab xeeb los ntawm hluav taws kub hav zoov

Kev tiv thaiv huab cua thiab hluav taws kub

Txoj hauv kev uas peb siv cov thev naus laus zis los soj qab xyuas huab cua 24/7 txhawm rau pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov.

Cov kev qhia kawm paub txog hluav taws kub hav zoov thiab cov xwm txheej hauv zej zos

Cov thawj coj yuav tau muab ntaub ntawv qhia paub nthuav qhia rau peb li Community Wildfire Safety Program thiab cov khoos kas hauv zej zos.

Kho kom rov zoo li qub tom qab hluav taws kub hav zoov

Kawm paub txog txoj hauv kev uas peb pab cov neeg siv hluav taws xob ntawm peb kom zoo rov qab los ntawm hluav taws kub hav zoo.

Siv cov kauj ruam los tswj koj tsev neeg los sis lub chaw lag luam kom muaj kev nyab xeeb los ntawm hluav taws kub hav zoov

Nco ntsoov tias koj tuaj yeem tau txais cov ntawv ceeb toom txog kev tua hluav taws xob.

Hloov koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab

Khaws cov khoom siv tseg cia siv tau li ib lub lim tiam. Muab cov khoom tso rau hauv cov thawv tsis muaj dej. Xyuas kom tseeb tias cov khoom ntawd ncav cuag rau yooj yim. Kho koj cuab yeej pab cawm kev raug mob tshiab ib xyoos ib zaug. Nov yog qee cov lus qhia txog yam cuab yeej pab cawm kev raug mob uas koj yuav tsum muaj. Vim txhua tsev neeg muaj qhov sib txawv, koj yuav tsum tau npaj ua ntej raws li koj cov kev xav tau. Nco ntsoov txog cov tsiaj, cov neeg laus los sis cov kev xav tau fab tshuaj kho mob.

 

 • Kev haus dej
 • Cov zaub mov uas tsis lwj
 • Cov cuab yeej thiab cov khoom siv
 • Cov khoom noj rau me nyuam mos thiab tsiaj
 • Cov teeb xais
 • Cov roj hluav taws xob npaj ntxiv
 • Xov tooj cua
 • Xov tooj ntawm tes
 • Cuab yeej pab cawm kev raug mob tam sim ntawd
 • Cov tshuaj
 • Cov pam thiab khaub ncaws
 • Cov khoom siv hauv chav dej
 • Nyiaj ntsuab
 • Cov ntaub ntawv tseem ceeb
 • Cov dej num rau cov me nyuam yaus

Kawm paub txog txoj hauv kev los npaj kom txhij rau cov xwm txheej ceev.

Mus saib tau rau ntawm Safety Action Center

Koj tuaj yeem sau npe nkag txhawm rau kom tau txais cov kev ceeb toom ua ntau yam lus hais tau raws kev hu xov tooj lo sis kev xa ntawv xov tooj rau txhua qhov chaw nyob.

Sau npe nkag rau cov kev ceeb toom txog chaw nyob

Saib peb daim duab qhia chaw txog cov ntsiab lus meej ntxaws ntawm kev tua hluav taws xob tam sim no. Daim duab qhia chaw no yuav kho dua tshiab nyob rau 15 feeb.

Mus saib rau ntawm lus tshaj tawm qhia txog kev tua hluav taws xob

Peb li Medical Baseline Program muab kev pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob uas xav tau hluav taws xob siv kom haum raws li qee yam kev xav tau ntawm lawv li fab kev kho mob.

Ua ntawv thov rau Medical Baseline Program

Koj txoj kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb puas yuav nyob rau kev phom sij yog hais tias koj li hluav taws xob los sis roj nkev raug txiav lawm?

Tso npe nkag rau Vulnerable Customer Status

PG&E tseem tab tom ua kom lab npauv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb thiab muaj zog dua qub tuaj rau peb cov neeg siv hluav taws xob.

Kawm paub txog ntawm qhov Community Wildfire Safety Program

Peb yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm huab cua phem heev. Qhov no hu tias Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff).

Kawm paub txog kev npaj txhij rau xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

EPSS yuav tua hluav taws xob yam av tas naus mav thaum muaj kev phom sij, zoo li ib tug ceg ntoo, poob raug rau txoj xaim hluav taws xob.

Kawm paub txog Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

Cov ntawv teev ua nqe zus txog kev npaj kom txhij

Kev npaj kom txoj rau kev tua hluav taws xob hauv chaw nyob

Cov kauj ruam los ua txhawm rau tswj kom koj thiab koj cheeb tsam zej zos kom muaj kev nyab xeeb.

Filename
outage-preparedness-guide-residential.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
rub tawm los

Daim ntawv teev ua nqe zus txog kev npaj kom txhij rau kev tua hluav taws xob ntawm lub chaw lag luam

Npaj txhij txhua rau kev tua hluav taws xob tuaj yeem pab koj thiab koj cov neeg ua hauj lwm kom nyab xeeb.

Filename
Emergency-Preparedness-Checklist-Large-Business.pdf
Size
547 KB
Format
application/pdf
rub tawm los

 

 

 

Kev rov qab los nyob hauv tsev tom qab xwm txheej hluav taws kub hav zoov

 

Nyob twj ywm yam sib tiv tauj tsis tu ncua nrog lub chaw hauj lwm Office of Emergency Services hauv koj lub nroog thiab ua raws li cov lus qhia ntawm koj Cov Neeg Pab Hais Daws Teeb Meem Ua Ntej Tshaj Plaws. Thaum Cov Neeg Pab Hais Daws Teeb Meem Ua Ntej Tshaj Plaws tso cai rau koj rov qab los tsev, ua cov kauj ruam no los tswj kom muaj kev nyab xeeb.

 

Kev nyab xeeb ntawm fab hluav taws xob

 • Tshawb xyuas cov xaim hluav taws xob uas puas. Tua hluav taws xob ntawm lub pob txiav hluav taws xob tseem ceeb yog tias koj xav tias nyob tsam muaj kev puas tsuaj thiab sab laj nrog ib tus kws kho hluav taws xob.
 • Rho cov xaim ntsia los sis tua txhua cov khoom siv hluav taws xob. Tsuas yog cia tib lub teeb qib nkaus xwb txhawm rau ceeb toom koj thaum hluav taws xob rov qab qhib tuaj.
 • Yog tias koj pom cov hlua hluav taws xob poob qis nyob ze ntawm koj tsev, muab nws xam ua kev ceev faj tias nws tseem “muaj hluav taws xob” los sis tseem muaj hluav taws xob khiav rau. Muab koj tus kheej thiab lwm tus tshem tawm ntawm cov hlua ntawd. Hu rau 9-1-1, tas ntawd hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.
 • Siv cov teeb tsom uas siv roj hluav taws xob los ua kom pom kev thaum hluav taws xob tuag.
 • Tsis pom zoo siv cov tswm ciab roj ntoos. Cov tswm ciab LED los kuj yog ib txoj kev xaiv uas zoo.
 • Xyuas kom tseeb tias cov tshuab tsim hluav taws xob raug nruab zoo los ntawm tus kws kho hluav taws xob uas muaj ntawv tso cai. Kev nruab lub tshuab hluav taws xob tsis raug ntawd tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij loj heev rau peb cov pab neeg uas ua hauj lwm ua ke, thiab rau koj thiab koj tsev neeg.
 • Yog tias koj raug thov kom kiav tawm, ces tua roj nkev thiab hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv txhua yam kev puas tsuaj tom ntej ntxiv.

 

Kev nyab xeeb ntawm roj nkev

 • Yog tias koj los sis ib tug neeg twg kaw cov roj nkev thaum khiav tawm, TSIS TXHOB rov qab muab qhib cia. Tiv tauj rau PG&E los sis lwm tus kws tshaj lij uas muaj cai tsim nyog los ua qhov kev ntsuam xyuas kev nyab xeeb ua ntej kev pab cuam roj nkev yuav rov qab muab qhib siv.
 • Yog hais tias koj hnov tus ntxhiab tsw thooj li "qe qauj" nyob rau hauv los sis ib cheeb tsam puag ncig ntawm koj lub tsev los sis lub chaw lag luam ces cia li hu kiag rau 9-1-1 thiab tas ntawd hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.
 

Kev rov qhib roj nkev siv

 • Cov neeg ua hauj lwm ntsuam xyuas roj nkev yuav tsum tshuaj xyuas cov txheej txheem puas tsuaj los kho cov kev pab cuam ntawd. PG&E yuav xa pab pawg neeg ua hauj ntxiv tuaj txhawm rau qhib siv txoj kev pab cuam roj nkev.
 • Nws muaj txiaj ntsig zoo heev yog tias cov neeg siv hluav taws xob tso cai tau rau pab pawg neeg ua hauj lwm ntawm PG&E los nkag cuag tau rau lawv cov vaj tsev chaw nyob es kom thiaj ntsuam xyuas qhov cuab yeej thiab qhib siv qhov kev pab cuam tau.
 • Yog tias tsis muaj kev tiv tauj dab tsi li nyob rau ntawm lub qhov rooj pib mus txog rau lub qhov rooj tsav xyuas, ces peb yuav tseg ib daim npav tiv tauj cia kom cov neeg siv hluav taws xob thiaj tuaj yeem hu tau rau peb. Cov neeg siv hluav taws xob rov qab mus rau lawv lub tsev uas xav kom rov qhiv siv kev pab cuam ntawd yuav tsum hu rau 1-800-743-5000.
 • Cov neeg ua hauj lwm ntawm PG&E yuav nqa raim lawv cov npav cim thawj thiab txaus siab hlo muab nws rau koj saib tas li. Nco ntsoov nug kom pom daim npav cim thawj uas tseem siv tau ua ntej tso cai rau ib tug neeg twg uas thov tias yog tus sawv cev ntawm PG&E los nkag rau hauv koj lub tsev. Yog tias ib tug neeg twg uas thov tias yog tus sawv cev ntawm PG&E muaj daim npav cim thawj thiab koj tseem tsis tsua ntseeg, ces hu rau PG&E tus xov tooj muab kev pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm 1-800-743-5000 txhawm rau txheeb xyuas.

 

Kev ua kom tsev sov yam tsis tas siv txoj kev pab cuam roj nkev

 • Muab lub tshuab tsim cua sov tso rau cov chaw uas tsis siab tsis qis, kom khov, thiab tsis txais taws tau. Tsis txhob muab tso rau hauv cov ntaub pua so taw los sis cov ntaub pua plag tsev.
 • Tsis txhob muab tej khoom ub no tso rau saum cov tshuab tsim cua sov los sis tsis txhob siv nws los tshuab khaub ncaws los sis kho kom qhuav.
 • Tua lub tshuab tsim cua sov thaum uas tawm ntawm chav ntawd lawm los sis mus pw lawm.
 • Khaws txhua cov khoom txais taws cia kom nrug deb tsawg kawg yog 3 feet ntawm qhov chaw tsim cua sov.
 • Saib xyuas cov me nyuam kom zoo thaum siv lub tshuab cua sov los sis lub qhov cub.
 • Tsis txhob siv cov cuab yeej ua noj ua haus xws li cov taus ncu mov los sis cov qhov txos los ua kom tsev sov.
 • Nruab cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) txhawm rau ceeb toom kom koj paub yog thaum cov theem pa roj sib sau los nce siab. Raws li ntawm xyoo 2011, txhua cov tsev rau ib-tsev neeg nyob nkaus xwb ntawm xeev California raug tseev kom muaj cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide). Xyuas kom paub tseeb hais tias nws nrog nruab ze rau cov cheeb tsam chaw pw lawm thiab hloov cov roj hluav taws xob rau yam tsawg kawg yog ob zaug nyob rau ib lub xyoos.
 • Yog tias koj siv lub qhov cub, xyuas kom tseeb tias seb lub qhov tso pa taws tawm ntawd puas qhib.
 • Tsis txhob siv cov khoom uas tsim cov theem pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) uas phom sij nyob rau sab hauv tsev. Xws li cov tshuab tsim hluav taws xob, cov chaw ci nqaij, cov tshuab cua sov uas muaj thaj propane thiab thee.

 

 

 

Kev ua kom lab npauv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb thiab muaj zog dua qub tuaj rau peb cov neeg siv hluav taws xob

Txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov thiab kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av

Nruab txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av li 10,000 mais (miles) ntawm cov xaim hluav taws xob.

Kev tswj xyuas tej nroj tsuag

Kev tswj xyuas cov ntoo kom nyob nrug deb ntawm cov xaim hluav taws xob.

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

Kev txo cov teeb meem cuam tshuam ntawm xwm txheej PSPS. 

Cov Feem Koom Tes Nrog

Koom tes nrog California Network ntawm 211 txhawm rau muab kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas vam khom hluav taws xob rau cov teeb meem fab kev noj qab haus huv.

Npaj koj tsev neeg kom txhij rau cov xwm txheej ceev

Cov khoom noj thiab dej haus siv tau ib lub lim tiam, xov tooj cua, teeb nyem, roj hluav taws xob thiab cuab yeej pab cawm kev raug mob tam sim ntawd yog qhov pib zoo.

 

 

Lus paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Kuaj xyuas txoj hau kev los muab kev npaj rau kev tua hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov thiab tswj kom koj muab kev nyab xeeb.