Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Enhanced Powerline Safety Settings

Ib lub cuab yeej los mus pab ceev koj kom muaj kev nyab xeeb

Kuaj xyuas seb koj lub tsev los sis lub chaw lag luam puas tau txais kev pab cuam los ntawm Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)-txoj xaim hluav taws xob uas muaj peev xwm siv tau.

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj hnov tsw roj nkev (gas) thas mab xaj los sis xoom xaim tias muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev, cia li tawm ntawm qhov chaw ntawd tam sim no thiab hu rau 9-1-1. 

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj pom muaj cov xaim hluav taws xob uas poob, txav kom deb. Tsis txhob tawm ntawm koj lub tsheb vaub kib los sis lub tsev. Hu rau 9-1-1. Tom qab ntawd hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.

EPSS ua hauj lwm li cas

EPSS yog cov kev teeb tsim kom muaj kev nyab xeeb zoo heev.

 

Cov kev teeb tsim no pab rau peb cov xaim hluav taws xob cia li los mus tua hluav taws xob yam tsis siv neeg tswj tau tsis dhau li ntawm ib-kaum vib nas this. Qhov no muaj peev xwm tshwm sim tau thaum muaj ib qho kev phom sij, xws li ib tus ceg ntoo poob los mus raug ib txoj xaim hluav taws xob, uas muaj peev xwm ua rau muaj hluav taws kub hnyiab. Cov kev teeb tsim no yog nyob rau hauv cov cheeb tsam thiab cheeb tsam nyob ib puag ncig uas muaj kev phom sij hluav taws kub hav zoov siab.

“EPSS txo kev phom sij txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov tau li cas kom muaj tsawg. Nyob rau xyoo 2022, tau muaj ib qho kev txo nqi txog li 68% rau hauv cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab nyob rau ntawm cov xaim hluav taws xob uas muaj hluav taws xob khiav ntawm EPSS.” *

* Cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab uas tuaj yeem tshaj tawm qhia tau ntawm CPUC hauv High Fire-Threat Districts nyob rau ntawm cov xaim hluav taws xob uas xa hluav tawv xob (muab piv rau qhov kev kwv yees ntawm xyoo 2018-2020 raws zwj ceeb huab cua zoo li ib txwm).

Peb sim kuaj xyuas cov kev teeb tsim kom muaj kev nyab xeeb zoo heev li cas

Tshawb nrhiav txog txoj kev peb tab tom ua hauj lwm txhawm rau los mus hais daws cov teeb meem rau yav pem suab ua ntej lawv yuav tshwm sim tau li cas.

Enhanced Powerline Safety Settings

Kawm paub txog cov kev teeb qhaj kom muaj kev nyab xeeb zoo heev hauv cov cheeb tsam thiab cheeb tsam nyob ib puag ncig uas muaj kev phom sij hluav taws kub hav zoov siab.

Los ntawm kev tso tseg cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab, peb pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov los ntawm kev pib thiab kev sib kis.

 

Yog hais tias muaj cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab tshwm sim, qhov loj me ntawm cov hluav taws kub hnyiab ntawd nws yeej me dua qub lawm ntau vim muaj EPSS. Nyob rau hauv xyoo 2022, tau muaj kev txo kom tsawg xam ua ev kawj raws li cov tau raug kev puas tsuaj tsis zoo los ntawm cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab tau txog li 99% lawm.* Qhov kev txo tsawg no tau tshwm sim txawm hais tias yuav muaj cov zwj ceeb huab cua sov los xij.

*Raws li qhov kev ntsuas raws qhov loj me ntawm hluav taws kub hnyiab uas tshwm sim los ntawm qhov khoom siv xa hluav taws xob (muab piv rau qhov kev kwv yees ntawm xyoo 2018-2020).

Yam twg vam tseg tias yuav ua

Cov kev teeb qhaj kom muaj kev nyab xeeb no yuav ua rau siv tau hauj lwm thaum muaj ib qho kev phom sij txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov loj zuj zus tuaj

 

Qhov no feem ntau zoo li yuav pib txij li Lub Tsib Hlis Ntuj txog rau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj, tab sis mas qhov kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov nod muaj peev xwm tshwm sim tau mus tas lub niaj lub xyoo nyob rau hauv qee cov cheeb tsam.

 

Yog hais tias cov zwj ceeb huab cua tsis haum raws li qhov kev xav tau rau EPSS, cov kev teeb tsim raug muab tua tseg lawm. Qhov no txhawm rau pab tiv thaiv cov kev hluav taws xob tuag uas tsis tsim nyog.

 

EPSS pab tswj xyuas kom muaj kev nyab xeeb dua qub rau koj, tab sis mas tej zaum koj yuav ntsib cov kev tua hluav taws xob yam tsis muaj kev npaj. Ntau yam muaj peev xwm ua rau muaj ib qho kev tua hluav taws xob uas tsis muaj kev npaj tshwm sim. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev phom sij xws li ib qho ceg xyoob ceg ntoo uas poob los raug los sis tus tsiaj txhu mus tsoo ib txoj xaim hluav taws xob tib si. Cov kev phom sij no muaj peev xwm ua rau muaj kev hluav taws xob tuag tshwm sim tau nyob rau ntawm txhua txoj xaim hluav taws xob, muaj xam nrog rau cov xaim hluav taws xob uas tsis muaj EPSS tib si. Cov xaim hluav taws xob uas muaj EPSS yuav pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov tau los ntawm kev tua hluav taws xob kom tau sai dua qub.

 

Peb tsis xav kom cov kev teeb tsim no ua rau muaj qhov kev tshwm sim tsis zoo rau cov ntawv sau nqi ntawm tus neeg siv hluav taws xob..

Kev txhawb pab tus neeg siv hluav taws xob

Kev txhawb pab tus neeg siv hluav taws xob txhawm rau txo qhov kev cuam tshuam ntawm kev tua hluav taws xob

 

Peb paub tias nws nyuaj uas tsis muaj hluav taws xob siv. Vim li ntawd peb thiaj li ua hauj lwm hnyav heev los muab kev txhawb pab thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm cov kev tua hluav taws xob. Peb muaj cov chaw muab kev pab cuam thiab cov cuab yeej los mus pab koj.

Portable Battery Program

Kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais ib lub roj (battery) hom nqa mus los tau yooj yim. 

Generator and Battery Rebate Program

Txais nyiaj tau txais rov qab rau lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv. 

Backup Power Transfer Meter Program

Txuas ib lub tshuab hluav taws xob mus rau ntawm koj tsev los ntawm qhov kev muab pab dawb no. 

Cov kev ceeb toom txog kev tua hluav taws xob

Xyuas kom paub tseeb tias koj tau txais cov kev ceeb toom txog kev tua hluav taws xob. 

Peb kev mob siab rau saib xyuas koj li kev nyab xeeb

Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv

Lwm cov kev muab siab sib zog rau feem kev nyab xeeb muaj xam nrog rau:

Yog hais tias koj siv cov xaim hluav taws xob uas muaj EPSS, tej zaum koj yuav ntsib cov kev tua hluav taws xob uas tsis tau npaj tseg. Peb mam li ceeb toom rau koj paub txog thaum muaj ib qho kev tua hluav taws xob. Tsis tas li ntawd peb mam li xa cov ntaub ntawv qhia txog kev hloov pauv tshiab rau koj mus kom txog ntua rau thaum rov qab qhib hluav taws xob tuaj.

Yog hais tias muaj ib txoj xaim hluav taws xob nyob rau ntawm koj qhov av, peb yuav tsum tau muaj kev nkag cuag tau rau txhawm rau kom thiaj li rov kho tau hluav taws xob siv tau li qub. Thov cia peb cov kws txawj ua hauj lwm fab tev niv nkag cuag tau rau kev tswj xyuas. Yog hais tias lawv muaj peev xwm tswj xyuas tau sai npaum li cas, ces rov qab qhib hluav taws xob siv tau sai npaum li ntawd.

Cov kev hluav taws xob tuag uas tshwm sim los ntawm cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo ntawd tsis yog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs, PSPS). Cov kev tua hluav taws xob ntawm PSPS yog ib qho chaw zaum kawg uas raug muab coj los siv pab txuag kom muaj kev nyab xeeb rau koj. Koj yuav tau txais kev ceeb toom paub ua ntej yuav ua ib qho kev tua hluav taws xob PSPS.

Hloov pauv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab txhawm rau kom thiaj li paub txog xov xwm

Txais cov chaw muab kev pab cuam los pab npaj kom txij

Peb tab tom txo qhov kev tshwm sim tsis zoo los ntawm kev tsis muaj hluav taws xob siv kom tsawg los ntawm:

  • Kev muab kev txhawb pab ntsig txog lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cia tsim nyog
  • Kev ceeb toom rau koj paub txog thaum muaj ib qho kev tua hluav taws xob tau tshwm sim thiab thaum koj muaj peev xwm cia siab ntsoov tias hluav taws xob yuav rov qab tuaj
  • Kev siv cov chaw saib xyuas hauv av thiab saum huab cua rau kev rov qab qhib hluav taws xob siv kom sai dua qub
  • Kev txo qhov loj me thiab ncua sij hawm ntawm cov kev tua hluav taws xob kom tsawg

Peb tab tom txhim kho lab npauv hluav taws xob rau kev nyab xeeb thiab txhawm rau tswj xyuas koj li hluav taws xob kom txhob tuag. Tsis hais yuav yog lub caij nyoog twg los xij, nws tseem ceeb uas yuav tau nyob kom nyab xeeb lug thiab muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob.

Ceeb toom cov kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb uas tsis yog xwm txheej kub ntxhov ceev los ntawm peb lub cuab yeej xov tooj ntawm tes (mobile app).

Cov lus qhia txog kev npaj rau kev tua hluav taws xob

Daim Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Ntawm Enhanced Powerline Safety Settings

Txoj hau kev peb yuav hloov txav qhov nrawm heev nyob rau ntawm qee cov cuab yeej txhawm rau kom tuaj yeem tua hluav taws xob yam tsis siv neeg tswj - thiab sai - yog hais tias lab npauv tshawb (txhom) tau ib qho teeb meem dab tsi tau li cas.

Filename
epss-fact-sheet.pdf
Size
155 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Phau ntawv qhia txog kev npaj rau thaum muaj kev tua hluav taws xob uas tsis yog rau ntawm chaw nyob

Cov ntaub ntawv qhia paub txog kev nyab xeeb rau lub chaw lag luam thiab cov tswv av vaj tsev

Filename
outage-preparedness-guide-nonresidential.pdf
Size
887 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Phau ntawv qhia txog kev npaj rau thaum muaj kev tua hluav taws xob rau ntawm chaw nyob

Lus qhia paub txhawm rau txuag koj thiab koj cheeb tsam zej zos kom muaj kev nyab xeeb.

Filename
outage-preparedness-guide-residential.pdf
Size
885 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.