Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev nyab xeeb ntawm lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb

Qhib koj li hluav taws xob twj ywm cia thiab txo cov kev phom sij cuam tshuam txog kev nyab xeeb kom tsawg

Cov hom kev xaiv ntsig txog lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb uas sib txawv muaj rau koj xaiv.

Zam kom tsis txhob muaj cov kev phom sij ntsig txog kev nyab xeeb thiab kev puas tsuaj txog av vaj tsev uas muaj feem tshwm sim tau

Nws tseem ceeb uas yuav tau paub txog kev siv koj lub tshuab hluav taws xob los sis lub roj (battery) yam nyab xeeb lug. Qhov no yuav pab koj zam kom tsis txhob muaj cov kev phom sij ntsig txog kev nyab xeeb thiab kev puas tsuaj uas muaj feem tshwm sim tau rau koj li av vaj tsev. Kev siv cov cuab yeej tsis raug muaj peev xwm ua rau muaj kev phom sij siab txog kev hluav taws kub hnyiab.

 • Ua raws li cov lus qhia txog kev ua hauj lwm thiab kev saib xyuas txhim kho uas tsim sau los ntawm lub chaw tsim ua khoom ub no tas li
 • Tsis txhob lam cia li txuas ib lub tshuab hluav taws xob mus rau ntawm lwm lub hauv paus chaw tsim hluav taws xob (qhov no muaj xam nrog rau cov xaim hluav taws xob ntawm PG&E tib si)

Xyuas kom paub tseeb hais tias koj muaj peev xwm siv tau cov cuab yeej ntawd ua ntej yuav muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev tshwm sim. Qhov no txhais hais tias yuav tau kuaj xyuas txog kev nyab xeeb tas li thiab xyuas kom paub tseeb txog tias koj muaj roj txaus kav siv tau txog li ob peb hnub.

Kev nyab xeeb ntawm lub tshuab hluav taws xob hom nqa mus los tau yooj yim

 • Xyuas kom paub tseeb hais tias koj tswj tau koj lub tshuab hluav taws xob raws li tau teev tseg nyob rau hauv tus tswv phau ntawv qhia kev siv.
 • Xyuas kom paub tseeb hais tias cov kev xav tau hluav taws xob ntawm lub cuab yeej ntawd (lub ntim hluav taws xob) ntawd tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm koj lub chaw tsim ua khoom ub no. Tsis txhob ua tshaj cov lus qhia meej uas tau teev tseg los ntawm lub chaw tsim ua khoom ub no.
 • Muab koj lub tshuab hluav taws xob tso rau tej qho chaw uas nws tuaj yeem lim ntaus cua mus los tau yam nyab xeeb lug. Qhov no pab tiv thaiv kuab lom los ntawm pa roj qhas npoos mos nos xais (carbon monoxide) thiab kev ploj tuag tau. Tsis txhob muab nws tso rau hauv cov chaw rau kev ua si sab hauv tsev los sis hauv ib lub chaw rau tsheb.
 • Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob kub heev, yuav tau siv cov hlua txuas hluav taws xob hom loj me uas haum rau lub tshuab hluav taws xob ntawd. Muaj peev xwm siv daim tsham qhia txog American Wire Gauge (AWG) (PDF) los mus tshawb nrhiav txoj hlua hluav taws xob ntxiv uas haum rau koj.
 • Tsis txhob cia cov hlua txuas hluav taws xob khiav raws hauv qab cov ntaub pua plag tsev los sis cov ntaub pua tsev. Qhov no vim hais tias muaj peev xwm ua rau nws sov tuaj los sis muaj kev puas tsuaj txog rau ib txoj hlua txuas hluav taws xob yam xav tsis txog li.
 • Yuav tsum muaj cov roj rau ntawm tes es kom lub tshuab hluav taws xob thiaj li npaj txhij los mus siv tau thaum koj xav tau nws. Tsis txhob muab cov roj tso rau sab hauv lub tsev ntawd.

 

Kev nyab xeeb ntawm lub tshuab hluav taws xob uas kav mus ib txhis

 • Hom ntawm lub tshuab hluav taws xob no yog hom uas muaj feem nruab tau yuam kev ntau. Qhov no yog vim hais tias muaj ib qho kev sib txuas ncaj qha mus rau ntawm lab npauv hluav taws xob siv rau ib lub vaj tsev los sis lab npauv hluav taws xob siv rau lub lag luam. Peb pom zoo xav kom koj siv hom uas txawj ua hauj lwm tshaj lij.
 • Yuav tsum muab ib lub tshuab hluav taws xob uas kav mus ib txhis ntawd tso rau ntawm qhov chaw siab, uas ntxim li yuav tsis muaj dej nyab txog. Yuav tsum tau ua tib zoo xyuas txog cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau raws li tsab cai hais txog kev tsim ua.
 • Xyuas kom paub tseeb hais tias cov hluav taws xob uas tuaj ntawm koj lub tshuab hluav taws xob tsis khiav los sis nkag rov qab mus rau cov xaim hluav taws xob ntawm PG&E lawm.
 • Kom lub thawj fab saib xyuas kev tsim ua vaj tsev ntawm koj lub nroog los sis lub zos ntawd los mus kuaj xyuas txog txhua cov kev hloov pauv uas khiav mus rau ntawm txoj xaim hluav taws xob hauv koj lub tsev. Kuaj xyuas nrog lub thawj fab saib xyuas hauj lwm no rau txhua lwm cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau.
 • Thaum ua tiav kev nruab rau tag lawm, tiv tauj rau peb txhawm rau qhia rau peb paub hais txog ntawm koj lub lab npauv kev tsim hluav taws xob siv faj seeb. Tom qab ntawd ces peb thiaj li paub txog koj lub tshuab hluav taws xob thaum nws tab tom ua hauj lwm nyob rau thaum muaj ib qho kev tua hluav taws xob tshwm sim nyob rau hauv koj cheem tsam.
 • Tsis txhob muab cov roj tso rau sab hauv lub tsev ntawd.

 

Kev nyab xeeb ntawm lub roj (battery) hom nqa mus los tau yooj yim

 • Ua raws li tag nrho cov kev ceeb toom thiab cov lus qhia tuaj ntawm lub chaw tsim ua khoom ub no.
 • Tsis txhob lam muab lub roj (battery) tso cia rau hauv ib qho chaw twg uas foob ntom nti tsis raug cua hlo li.
 • Tsis txhob haus luam yeeb los sis cia muaj cov nplaim taws nyob ze rau ntawm cov roj (batteries).
 • Yog hais tias muab tso rau hauv cov txee los sis cov khoom, xyuas kom paub tseeb hais tias nws ruaj khov lawm.
 • Tsis txhob lam qhib lub roj (battery) hom nqa mus los tau yooj yim rau thaum lub sij hawm ntuj los nag.
 • Xaj koj lub roj (battery) kom puv npo es nws thiaj li siv tau rau thaum koj xav tau nws.

Lus qhia ntau ntxiv txog ntawm kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Koj txoj kev nyab xeeb yog peb tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua xub thawj uas tseem ceeb tshaj plaws.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Kev npaj thiab kev pab txhawb nqa rau thaum muaj kev tua hluav taws xob

Nyob muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev pab txhawb nqa.