Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Self-Generation Incentive Program (SGIP)

Kawm txog nyiaj tau txais rov qab rau cov neeg siv hluav taws xob uas tab tom nruab lab npauv khaws roj hluav taws xob

Txais cov nyiaj tau txais rov qab ntawm kev khaws roj hluav taws xob los sis lub tshuab tsim hluav taws xob.

Self-Generation Incentive Program

 

SGIP yog ib qho txheej txheem pab cuam nyiaj tau txais rov qab rau cov neeg siv hluav taws xob los nruab lab npauv roj khaws hluav taws xob. Tam sim no, cov nyiaj tau txais rov qab yog 15-20% ntawm tus nqi roj hluav taws xob xam ua tus nqi nruab nrab. Cov nyiaj tau txais rov qab yuav qhib pub rau txhua tus neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E.

 

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais txheej txheem SGIP cov nyiaj txhawb siab ntawm kev khaws roj hluav taws xob, cov neeg siv hluav taws xob rau vaj tsev nyob uas ua ntawv thov rau nyiaj txhawb siab ntawm kev khaws roj hluav taws xob yuav tsum hloov mus rau qhov muaj cai tsim nyog ntawm cov nqi kev tshaj hluav taws xob hauv tsev:

 • EV2A
 • EVB
 • TOU-C (tsuas yog rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Yog Medical Baseline nkaus xwb) 

Qhov no yog los txhawb kev txo cov pa tsis zoo rau lub cev ntawm txheej iab oo ci los ntawm kev muab cov xam nyas ntawm tus nqi uas yog los tshaj hluav taws xob nyob rau thaum lub sij hawm uas “tsis xav tau tshaj plaws” thaum uas muaj kev rov tsim dua tshiab rau ntawm cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid). Koj kuj tseem tuaj yeem txuag nyiaj tau ntawm cov nqi no los ntawm kev tshaj hluav taws xob nyob rau ntawm lab npauv roj hluav taws xob nyob rau thaum lub sij hawm tsis xav tau tshaj plaws thiab tso siv hluav taws xob nyob rau thaum lub sij hawm uas “xav tau tshaj plaws”.

 

Cov ntaub ntawv qhia paub los qhia rau koj tus neeg nruab

 

SGIP tuaj yeem them tag nrho cov nqi ntawm lub roj hluav taws xob yog tias koj:

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: Tam sim no peb tab tom ntsib kev xav tau siab rau qib nyiaj txhawb siab no raws li pob peev nyiaj rau kev thev taus uas muaj lub vaj huam sib luag. Kom koj tus neeg nruab kuaj xyuas cov xwm txheej ntawm selfgenca.com cov kev ntsuas txheej txheem pab cuam.

 

 

Tiv tauj rau peb

Tus email: selfgen@pge.com

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab Cuam Rau Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob (Customer Service Center): 415-973-6436

 

Qhov chaw nyob kev xa ntawv:

Kev Tshawb Nrhiav Kev Them Nyiaj Ntawm PG&E

Xa Mus Rau: Self-Generation Incentive Program

P.O. Box 997310

Sacramento, CA 95899

Cov lus nug uas keev nyiam nug tas li hais txog cov lab npauv roj hluav taws xob hauv tsev

Tsis cuam tshuam, nws yuav tsis cuam tshuam rau koj li xwm txheej kev nkag teb chaws. Cov nyiaj txhawb siab uas koj tau txais los ntawm qhov kev pab cuam no tsis suav ua cov nyiaj tau los. Koj qhov kev muaj cai tsim nyog rau kev tau txais cov nyiaj pab ntawm MediCAL/Medicare yuav tsis raug cuam tshuam.

Kev txuas koj lub roj hluav taws xob nrog daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) tuaj yeem muaj txiaj ntsig rau koj txhua hnub:

 • Yog tias koj nyob rau PG&E tus nqi Sij Hawm-ntawm-Kev Siv los sis tus nqi Kev Tshaj Hluav Taws Xob Hauv Tsev, ces koj tuaj yeem tshaj koj lub roj hluav taws xob tau thaum tus nqi hluav taws xob pheej yig.
 • Koj kuj tseem tuaj yeem siv qhov no tau nyob rau hauv koj lub tsev thaum tus nqi hluav taws xob siab dua tuaj. Qhov no yuav pab koj txuag koj cov nqi hluav taws xob tau ntau tshaj plaws raws li Net Energy Metering.
 • Nws yuav txo koj cov kev cuam tshuam ntawm kuab pas tshuaj carbon tau, ib yam nkaus thiab.

Qhov txheej txheem pab cuam no kuj tseem muaj txiaj ntsig thaum uas hluav taws xob tuag:

 • Lab npauv khaws roj hluav taws xob uas tau txuas nrog daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) tuaj yeem pab cov khoom siv hluav taws xob tau nyob rau thaum nruab hnub.
 • Dua li ntawd lawm nws kuj tseem ua rau koj rov tshaj koj lub roj hluav taws xob tau thaum nruab hnub kom koj li hluav taws xob siv tau ncua sij hawm ntev dua tuaj.

Yog tias koj xauj tsev, sib tham nrog koj tus tswv tsev los txiav txim seb koj puas tuaj yeem nruab lub roj hluav taws xob hauv tsev tau.

Tau, cov roj hluav taws xob tuaj yeem siv los khaws hluav taws xob cia tau nyob rau thaum hluav taws xob tuag. Yog paub tau tias hluav taws xob yuav tuag, koj tuaj yeem pib los tshaj koj lub roj hluav taws xob tau. Qee tus kws muab kev pab cuam tuaj yeem pab tau koj los npaj koj lub roj hluav taws xob rau thaum hluav taws xob tuag. Qhov no yuav pab rau koj lub tsev muaj hluav taws xob siv tau kom ntev li ntev tau.

Thaum lub sij hawm hluav taws xob tuag, koj li lab npauv phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) thaum uas txuas ua ke nrog lub roj hluav taws xob yuav txiav tawm ntawm cov lab npauv sib nchab ntawm hluav taws xob (grid) thiab ua hauj lwm tam li yog lub tshuab muab hluav taws xob los ntawm koj li lab npauv phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) rau koj lub tsev.

Lub roj hluav taws xob yuav tshaj tau ntev npaum li cas ntawd yog nyob rau ntawm:

 • Qhov loj me ntawm koj lub roj hluav taws xob
 • Cov kev xav siv hluav taws xob ntawm koj
 • Huab cua (yog tias muab txuas ua ke nrog daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) saum ruv tsev)

Kev siv ntawm tsev neeg nce raws cov txuam thawj tseeb xws li:

 • Qhov loj ntawm koj lub tsev
 • Qhov ntau tsawg ntawm cov hluav taws xob uas koj cov cuab yeej xav tau
 • Huab cua

Cov lab npauv roj hluav taws xob feem ntau siv cov roj hluav taws xob hom Lithium Ion (Li-Ion). Feem ntau lawm, cov roj hluav taws xob thiab cov khoom tiv nrog uas muab los nrog nws ntawd yuav tsum kav ntev li 10 lub xyoo. Cov roj no kuj tseem yuav tsum tau kev lav saib xyuas mus ntev li 10 lub xyoo.

Tsis yog. Kev muaj roj hluav taws xob ntawd tsis tau txhais hais tias koj tawm ntawm cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) lawm. Cov roj hluav taws xob yuav tsis tsim hluav taws xob. Cov roj ntawd yuav tsum raug tshaj hluav taws xob los ntawm PG&E cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) los sis los ntawm daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) hauv tsev.

PG&E thiab cov chaw muab roj hluav taws xob ob tog tib si yuav lis lub luag hauj lwm hauv qhov txheej txheem ntawd.

Koj yim neeg

Lub chaw muab roj hluav taws xob

 • Xa daim ntawv thov.
 • Pab koj xaiv ib qho lab npauv uas haum rau koj lub tsev.
 • Cov txheej txheem pab cuam lub roj hluav taws xob kom haum raws koj li kev xav tau tshaj plaws.
 • Piav qhia seb lub roj hluav taws xob ua hauj lwm li cas thiab teb koj cov lus nug.
 • Nruab koj qhov lab npauv.
 • Daws tej teeb meem roj hluav taws xob tom qab nws raug nruab tag.

PG&E

 • Txheeb saib daim ntawv thov.
 • Ua txhua yam kev hloov kho tshiab kom tiav.
 • Muab kev pom zoo thaum nws muaj kev nyab xeeb los txuas nrog koj qhov lab npauv mus rau cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid).
 • Muab cov nyiaj pab SGIP rau koj los sis koj lub chaw muab kev pab cuam roj hluav taws xob.

Kev kho feem ntau lawm yuav suav nrog nyob rau hauv daim ntawv cog lus. Tham txog qhov no nrog koj lub chaw muab kev pab cuam roj hluav taws xob ua ntej koj kos npe.

Koj li lab npauv yuav muab tuaj yam muaj cov lis mauj tswj (remote) xyuas lub xov ves (software). Qhov no txhais tau tias yog koj li lab npauv tsis ua hauj lwm, lub tuam txhab roj hluav taws xob yuav tau txais kev ceeb toom. Lub tuam txhab ntawd thiaj tuaj yeem xa cov kws kho tuaj daws qhov teeb meem.

Cov neeg muag khoom feem ntau tuaj yeem muab ob qho kev xaiv rau nruab sab hauv tsev thiab sab nraum zoov tib si. Yog tias koj tau txais qhov lab npauv sab nraum zoov, xyuas cov ntaub ntawv xa nrog kom tseeb tias seb Puas Yog Sau Cov Chaw Sim Kuaj Kab Mob (Underwriters Laboratories, UL)-uas tau txais ntawv tso cai los sis cuam tshuam nrog rau National Electrical Manufacturers Association.

Cov neeg muag khoom feem ntau tuaj yeem muab ob qho kev xaiv rau nruab sab hauv tsev thiab sab nraum zoov tib si. Yog tias koj tau txais qhov lab npauv sab nraum zoov, xyuas cov ntaub ntawv xa nrog kom tseeb tias seb Puas Yog Sau Cov Chaw Sim Kuaj Kab Mob (Underwriters Laboratories, UL)-uas tau txais ntawv tso cai los sis cuam tshuam nrog rau National Electrical Manufacturers Association.

Qhov loj ntawm koj lub tsev roj hluav taws xob feem ntau yog nyob ntawm koj cov kev xav tau hluav taws xob. Feem ntau lawm cov chaw muab kev pab cuam roj hluav taws xob yuav muaj ntau hom loj me. Txog rau ntawm ib lub tsev raws ib txwm lawm, lub tsev nres tsheb yeej dav txaus rau kev nruab lub roj hluav taws xob. Koj lub chaw muab kev pab cuam roj hluav taws xob tuaj yeem pab koj xaiv qhov chaw uas haum rau koj chav tsev.

Cov lab npauv roj hluav taws xob tsim ib lub suab nrov me ntsis. Qhov nrov ntawm lub suab ntawd feem ntau yog tseem yau dua los sis sib npaug li lub suab ntawm lub tshuab cua txias.

Kev khaws lub roj hluav taws xob

Cov lab npauv khaws lub roj hluav taws xob feem ntau yuav raug txuas nrog rau cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) thiab koj li lab npauv hluav taws xob.

 

Qhov lab npauv no ua ob lub luag hauj lwm tseem ceeb:

 

 1. Kev tshaj hluav taws xob. Khaws hluav taws xob tsim los ntawm koj li lab npauv daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) thiab los ntawm cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) nyob rau thaum uas tus nqi hluav taws xob pheej yig. Cov hluav taws xob uas raug khaws cia no tuaj yeem muab los siv tau nyob rau yav tom ntej.
 2. Tseem tab tom tso siv hluav taws xobCov hluav taws xob uas raug khaws cia ntawd tuaj yeem muab los siv tau thaum muaj hluav taws xob tuag los sis nyob rau thaum hmo ntuj. Kev txuag nyiaj los ntawm kev siv nws thaum tus nqi hluav taws xob los ntawm cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) siab tuaj.
 

Cov txiaj ntsig ntawm cov roj khaws hluav taws xob

 • Pab ncua kom muaj hluav taws xob siv ib ntus rau hauv lub tsev los sis lub chaw kev lag luam (qhov xam nruab nrab lawm yog 4-6 teev) thaum muaj hluav taws xob tuag 
 • Tswj kom cov khoom siv tseem ceeb ua hauj lwm tau thaum uas muaj hluav taws xob tuag
 • Khaws cov hluav taws xob uas tsim ntawm daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) thaum nruab hnub cov mus siv rau thaum hmo ntuj
 • Txhawb pab rau thaum muaj hluav taws xob tuag ntau hnub
  • Koj li lab npauv yuav khaws hluav taws xob npaj siv mus ntev tau npaum li cas ntawd yog nyob ntawm qhov loj me ntawm koj lub roj hluav taws xob, cov kev xav siv hluav taws xob, thiab seb puas txuas ua ke nrog daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) ntawm lub ruv tsev, cov zwj ceeb ntawm huab cua. Tham nrog lub chaw muab kev pab cuam roj hluav taws xob kom paub ntau ntxiv txog koj cov kev xav tau tshwj xeeb thiab cov kev xaiv.
 • Tus nqi thiab kev txuag hluav taws xob:
  • Txawm hais tias koj siv tus nqi Kev Tshaj Hluav Taws Xob Hauv Tsev EV2A* los sis tus nqi Lub Sij Hawm-ntawm-Kev Siv* los xij, koj tuaj yeem tshaj koj lub roj hluav taws xob tau thaum tus nqi hluav taws xob pheej yig. Koj kuj tseem tuaj yeem siv qhov no tau nyob rau hauv koj lub tsev thaum tus nqi hluav taws xob siab dua tuaj.

*Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum yog ib qho twg ntawm ob qhov phiaj xwm tuav pov hwm kev them nqi no.

Self-Generation Incentive Program rau lub chaw lag luam

 

 • Pab koj lub tsev kom rov qab muaj hluav taws xob siv yam sai thaum muaj hluav taws xob tuag
 • Muab hluav taws xob rau cov khoom siv tseem ceeb thaum uas muaj hluav taws xob tuag
 • Khaws cov hluav taws xob uas tsim ntawm daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) thaum nruab hnub cov mus siv rau thaum hmo ntuj
 • Tus nqi thiab kev txuag hluav taws xob:
  • Txawm hais tias koj siv tus nqi EV rau lub chaw lag luam* los sis tus nqi Lub Sij Hawm-ntawm-Kev Siv* los xij, koj tuaj yeem tshaj koj lub roj hluav taws xob tau thaum tus nqi hluav taws xob pheej yig. Koj kuj tseem tuaj yeem siv qhov no tau nyob rau hauv koj lub tsev thaum tus nqi hluav taws xob siab dua tuaj.

*Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum yog ib qho twg ntawm ob qhov phiaj xwm tuav pov hwm kev them nqi no.

Cov lus nug uas nquag nug

Txhua tus neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tuaj yeem thov rau Self-Generation Incentive Program (SGIP) tau. Koj cov kev txuag nyiaj yuav yog nyob ntawm hom uas koj muaj tsim nyog rau (saib “Cov nyiaj tau txais rov qab twg uas kuv lub chaw lag luam muaj cai tsim nyog tau txais?” nram qab no).

Muaj ob peb hom nyiaj txhawb siab uas koj lub chaw lag luam yuav muaj cai tsim nyog rau. Cov hom ntawd muaj xws li:

 • Nyiaj txhawb siab rau kev lag luam txhua yam.Qhov nyiaj tau txais rov qab no them txog 10-15% ntawm tus nqi ntawm qhov kev xam nruab nrab nyob rau lab npauv khaws hluav taws xob cia. Tus neeg siv hluav taws xob ntawm txhua lub chaw lag luam tuaj yeem muaj cai tsim nyog.
 • Nyiaj tau txais rov qab rau lub vaj huam sib luag.Qhov nyiaj tau txais rov qab no them txog 85% ntawm tus nqi ntawm qhov kev xam nruab nrab nyob rau lab npauv khaws hluav taws xob cia. Tsuas yog qee lub chaw lag luam xwb thiaj li yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj tau txais rov qab no.
 • Nyiaj tau txais rov qab rau lub vaj huam sib luag ntawm kev thev taus.Qhov nyiaj tau txais rov qab no them ze txog 100% ntawm tus nqi ntawm qhov kev xam nruab nrab nyob rau lab npauv khaws hluav taws xob cia. Tsuas yog qee lub chaw lag luam xwb thiaj li yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj tau txais rov qab no.

Kawm paub seb koj puas yog nyob rau hauv DAC
Kawm paub seb koj puas yog nyob rau hauv cheeb tsam zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
Kawm paub seb koj puas yog nyob rau hauv HFTD

 • Txhawm rau kom tau txais koj cov nyiaj tau txais rov qab, xa daim ntawv thov thiab nruab koj li lab npauv roj hluav taws xob.
 • Koj tus neeg nruab yuav xa daim ntawv thov nyiaj txhawb siab nyob rau ntawm cov ntaub ntawv thov.
 • Tom qab koj tau txais kev pom zoo, koj yuav tau txais thawj 50% ntawm cov nyiaj tau txais rov qab. Qhov seem ntawm 50% ntawd yuav muab them nyob rau tsib lub xyoos hauv cov nyiaj them nqi txhua xyoo.

Cov khoom siv hauv qab no tuaj yeem muaj cai tsim nyog rau SGIP:

 • Txhua yam cua sov thiab hluav taws xob
 • Cov taub nqus roj a
 • Cov raj nqus roj a
 • Lub tshuab kev txais hluav taws zoo nyob sab hauv
 • Cov tshuab microturbines
 • Cov roj nkev los ntawm yam muaj sia ntawm chaw, raws kev qhia los sis rau kev tsim
 • Cov khaub lig txo cua zog
 • Cov khoom vuab tsuab los ua hluav taws xob
 • Cov khaub lig kiv cua

California Public Utilities Commission (CPUC) lub vev xaib SGIP muaj cov ntsiab lus ntxiv txog qhov txheej txheem pab cuam no. Nyob ntawd koj tuaj yeem nrhiav pom SGIP phau ntawv qhia, daim ntawv qhia kev muaj cai tsim nyog, daim ntawv teev npe ntawm cov neeg nruab uas tau txais kev pom zoo thiab ntau yam.

Mus saib ntawm CPUC SGIP lub vev xaib kom paub meej txog cov txheej txheem pab cuam no

Yog xav ua ntawv thov rau SGIP li nyiaj tau txais rov qab:

 1. Nrhiav tus neeg nruab. Nrhiav cov neeg nruab hauv koj cheeb tsam. Siv daim ntawv teev npe ntawm cov neeg txhim kho ntawm SGIP uas tau txais kev pom zoo.
 2. Nug koj cov lus nug rau tus neeg nruab.Lawv tuaj yeem pab koj nrhiav hom SGIP uas koj muaj cai tsim nyog rau. Lawv kuj tuaj yeem pab koj nrhiav cov thev naus laus zis raws cov kev xav tau ntawm koj lub chaw lag luam.
 3. Ua hauj lwm nrog koj tus neeg nruab: Lawv yuav pab koj ua ntawv thov qhov SGIP thiab nruab koj li lab npauv.

Self-Generation Incentive Program vaj huam sib luag ntawm kev thev taus

 

Qhov kev pab cuam no tuaj yeem muab kev txuag nyiaj rau koj lub chaw lag luam. Lub roj hluav taws xob kuj tseem tuaj yeem pab npaj koj lub chaw lag luam kom muaj hluav taws xob thaum uas hluav taws xob tuag. Kev uas hluav taws tuag tuaj yeem tshwm sim tau txhua lub sij hawm vim huab cua los sis xwm txheej ceev.

 

Siv PSPS Qhov Cuab Yeej Tshawb Nriav Kev Daws Xwm Txheej los saib seb koj puas muaj cai tsim nyog raws li PSPS thiab cov teeb meem cuam tshuam ntawm hluav taws kub hav zoov.

 

Daim phiaj qhia chaw CalFire High Fire-Threat District (HFTD) ntawm qhov chaw CPUC. Saib daim phiaj qhia chaw HFTD. 


Txheeb xyuas lwm yam sib xyaws nrog ntawm kev muaj cai tsim nyog

Tus nqi kev tshaj hluav taws xob hauv tsev (EV2A)

Muab koj lub tsheb cov nqi hluav taws xob sau koom nrog koj lub tsev li kev siv hluav taws xob.

Cov nqi Sij Hawm-Ntawm-Kev Siv

Cov nqi sib txawv rau hluav taws xob nyob ntawm lub sij hawm ntawm hnub uas nws siv.

Daim Phiaj Tshaj Hluav Taws Xob Sab Hnub Ci (Solar) Ruv Tsev

Txo koj cov nqi hluav taws xob txhua hli yam siv cov hluav taws xob uas tsim los ntawm koj tus kheej daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub ci (solar) hluav taws xob ntawm lub ru tsev.

Cov nyiaj txhawb siab rau cov hluav taws xob uas hu dua tuaj

Cov nyiaj txhawb siab rau hluav taws xob roj tsuag ntsuab xwb xiab

Nrhiav cov txheej txheem pab cuam thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog ntawm hluav taws xob hu