Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs)

Cov kev tua hluav taws xob txhawm kom kev nyab xeeb uas tau npaj ua ntej yog txhawm rau tiv thaiv hluav taws kub hav zoov thiab tswj kom koj nyab xeeb 

Txais kev ceeb toom seb puas muaj xwm txheej PSPS uas muaj feem tshwm sim tau hauv koj cheeb tsam.

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj hnov tsw roj nkev (gas) thas mab xaj los sis xoom xaim tias muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev, cia li tawm ntawm qhov chaw ntawd tam sim no thiab hu rau 9-1-1. 

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj pom muaj cov xaim hluav taws xob uas poob, txav kom deb. Tsis txhob tawm ntawm koj lub tsheb vaub kib los sis lub tsev. Hu rau 9-1-1. Tom qab ntawd hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.

PSPS yog dab tsi

Qhov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) yog dab tsi?

Cov huab cua phem heev, xws li cov cua hlob, tuaj yeem ua rau cov ntoo los sis cov khaub los rhuav tshwm qhov khoom siv ntawd puas. Yog tias muaj cov nroj tsuag qhuav, qhov no tuaj yeem ua rau muaj hluav taws kub hav zoov. Yog vim li cas peb thiaj li yuav tsum tau tua hluav taws xob kom koj muaj kev nyab xeeb. Qhov kev tua hluav taws xob ib ntus no hu tias xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS).

Peb npaj qhov xwm txheej PSPS ua ntej cia thaum huab cua phem heev uas tuaj yeem ua rau koj muaj kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov:

 

 • Huab cua noo heev 
 • Cov cua loj heev uas tau kwv yees tseg  
 • Muaj cov khoom siv uas qhuav nyob rau hauv av  
 • Cov roj tsuag nyob ze cov xaim hluav taws xob 
 • Kev Ceeb Toom Ua Tus Chij Liab Los ntawm National Weather Service 
 • Cov kev soj ntsuam raws lub sij hawm tseeb tiag los ntawm cov kws tshaj lij txog fab huab cua thiab cov neeg ua hauj lwm hauv qab av  

Kawm paub txog kev soj qab xyuas huab cua

 

 

Cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab ntawm hluav taws kub hav zoov

 

California Public Utilities Commission (CPUC) tau faib cais cov cheeb tsam raws li lawv qhov kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov.

 

Cov tsev thiab lub chaw lag luam hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmo theem 2 thiab 3 ntxim li yuav muaj feem ntsib rau xwm txheej PSPS.

 

Theem 2: Ib cheeb tsam uas yog qhov chaw muaj kev pheej hmoo siab ntawm hluav taws kub hav zoov qib nruab nrab.

 

Theem 3: Ib cheeb tsam uas yog qhov chaw muaj kev pheej hmoo siab ntawm hluav taws kub hav zoov qib loj heev.

 

Saib rau ntawm CPUC daim duab qhia chaw thiab kawm paub ntau ntxiv txog cov cheeb tsam uas muaj teeb meem hluav taws kub tas li

 

Cov kev ceeb toom qhia paub PSPS

Peb paub tias cov kev tua hluav taws xob yeej muaj kev cuam tshuam thiab peb xav pab koj los npaj kom txhij rau.

 

Peb yuav ua qhov zoo tshaj plaws los ceeb toom qhia koj paub ua ntej muaj xwm txheej PSPS raws kev xa email, hu xov tooj thiab/los sis xa ntawv xov tooj. 

 

Peb yuav xa cov kev ceeb toom qhia paub txog xwm txheej PSPS kom ntxov li ntxov tau, tsis hais thaum nruab hnub thiab hmo ntuj tib si, raws li tsim nyog. Qhov no yog txoj cai tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission. Yog tias koj yog tus tswv ntawm tus as khauj PG&E, koj tsis tas yuav tsum tau sau npe nkag kom thiaj li tau txais cov kev ceeb toom qhia paub txog xwm txheej PSPS. 

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg:  Cov kev kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej muaj peev xwm hloov pauv tau. Qhov no tuaj yeem hloov pauv tau, yog li lub sij hawm tua los sis qhov ntau tsawg ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas tau txais cuam tshuam thiaj tuaj yeem hloov pauv tau. Vim li no, qee zaum peb thiaj li tsis xa kev ceeb toom tuaj ua ntej kom txog ntua rau thaum tib hnub uas koj li hluav taws xob raug tua. 

Txais cov lus ceeb toom qhia paub tseem ceeb kom nyob nyab xeeb 

Nco ntsoov kho kom koj cov ntaub ntawv tiv tauj kom yog cov tshiab. Qhov no ua kom peb ntseeg tau tias tuaj yeem ceeb qhia rau koj txog ntawm qhov kev tua hluav taws xob uas muaj feem tshwm sim tau. Xaiv kom tau txais cov kev ceeb toom qhia paub ua hom lus uas koj nyiam. 

Cov Kev Ceeb Toom Qhia txog Chaw Nyob (Address Alerts) 

 

Cov Kev Ceeb Toom Qhia txog Chaw Nyob (Address Alerts) tuaj yeem ceeb toom qhia rau koj txog xwm txheej PSPS ntawm txhua qhov chaw nyob uas tseem ceeb rau koj los sis tus neeg koj hlub, xws li: 

 • Koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv 
 • Koj niam koj txiv lub tsev 
 • Koj txoj hauj lwm 
 • Lwm qhov vaj tsev chaw nyob uas koj yog tswv 
 • Ib chav tsev xauj uas koj tus tswv tsev them nqi hluav taws xob rau ntawm PG&E 

Koj tuaj yeem tau txais Address Alerts tau nyob rau txhua qhov chaw nyob, ua ntau hom lus raws kev hu xov tooj thiab kev xa ntawv xov tooj. 

Cov kev ceeb toom qhia paub ntawm Medical Baseline thiab Vulnerable Customer 

 

Yog tias koj vam khom hluav taws xob rau kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, peb muab cov lus ceeb toom txog xwm txheej PSPS ntxiv. Qhov no tuaj yeem suav nrog rau kev ceeb toom rau koj yam tuaj ntsib kiag txhawm rau kom ntseeg tau tias koj paub txog qhov xwm txheej PSPS raws li tsim nyog lawm. 

 • Txheej txheem pab cuam Medical Baseline Program txhawb pab rau cov neeg uas vam khom rau hluav taws xob los ua qee yam kev xav tau fab kev kho mob.  
 • Vulnerable Customer Status kuj tseem muab cov txhawb pab cov neeg uas vam khom hluav taws xob rau fab kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb. Koj tuaj yeem muab pov thawj rau tus kheej tau yog tias koj tsis tsim nyog rau Medical Baseline.  

 

Txoj kev ua ntawv thov nkag rau Medical Baseline Program

 

Sau npe nkag rau Vulnerable Customer Status

 

Cov kev ceeb toom qhia paub uas muab txhais lus 

 

Peb muab cov ntaub ntawv qhia paub tuaj raws txoj kev hu xov tooj, xa email, los sis xa ntawv xov tooj hais txog lub sij hawm uas yuav tau tua thiab yuav rov qhib hluav taws xob. Qhov no muaj ua Lus As Kiv, ntxiv rau 15 hom lus.  

 

Peb ua hauj lwm nrog peb cov neeg koom tes los muab kev nthuav qhia ua ntau hom lus. Peb kuj tseem npaj sau teev cov tsab lus ceeb toom ua Lus Piav Tes Mes Kas los pab cuam rau cov neeg lag ntseg thiab tsis hnov lus zoo. 

 

Sau npe nkag txhawm rau kom tau txais cov kev ceeb toom qhia paub ua hom lus uas koj nyiam

Cov kev ceeb toom qhia paub rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm lub chaw lag luam. Peb yuav tiv tauj rau txhua tus xov tooj thiab qhov chaw nyob email ntawm cov ntaub ntawv khaws cia.

Kev txhawb pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog los ntawm pej xeem thiab lub chaw lag luam

Cov chaw muab kev pab cuam txhawb pab rau xwm txheej PSPS txhua yam

 

Kawm paub txog cov chaw muab kev pab cuam thaum hluav taws xob tuag

 

Yam twg vam tseg tias yuav ua thaum muaj xwm txheej PSPS

Download koj daim ntawv qhia rau pej xeem kev nyab xeeb Shutoffs (PDF)

 

Kuaj xyuas txog xwm txheej PSPS

Download pej xeem kev nyab xeeb Power Shutoff disease fact sheet (PDF)

 

Nrhiav cov chaw muab kev pab cuam txog xwm txheej PSPS uas tsis yog Lus As Kiv

Mus saib tau rau ntawm cov chaw muab kev pab cuam txhais lus

 

Npaj kom txhij rau cov kev tua hluav taws xob uas muaj feem tshwm sim tau

Txheeb saib qhov kev kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej ntawm xwm txheej PSPS nyob rau ncua sij hawm 7-hnub

 

Pab cov neeg xauj tsev los npaj kom txhij rau xwm txheej PSPS

Download tus tswv meter flyer (PDF)

Xyuas kom paub tseeb hais tias koj lub tsheb noj hluav taws xob lub roj (battery) xaj puv npo lawm.

Cov kev ceeb toom qhia paub rau lub chaw lag luam

Txhua tus xov tooj thiab cov email chaw nyob uas peb muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv yuav tau txais kev tiv tauj tuaj. Ntxiv cov ntaub ntawv qhia paub txog lub chaw tiv tauj rau kom ntau tshaj ib tus neeg ua hauj lwm rau koj tus as khauj. Yog tias cov neeg ua hauj lwm xav tau txais cov kev ceeb toom qhia paub ntawm kev tua hluav taws xob raws kev xa ntawv xov tooj, ces koj tuaj yeem ntxiv lawv cov xov tooj ntawm tes tau rau. 

 

Cov chaw muab kev pab cuam rau xwm txheej PSPS rau cov chaw lag luam

 

Npaj koj lub chaw kom txhij rau cov kev tua hluav taws xob uas muaj feem tshwm sim tau

Cov lag luam loj thaum muaj xwm ceev npaj checklist (PDF)

 

Xyuas kom tseeb tias seb koj lub chaw lag luam me puas tau npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob uas muaj feem tshwm sim tau

Cov lag luam me thaum muaj xwm ceev npaj checklist rau cov lag luam me (PDF)

 

Peb muaj cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv los pab koj npaj kom txhij rau cov kev tua hluav taws xob uas muaj feem tshwm sim tau

Lag luam checklist thiab tswv yim (PDF)

Qhov Chaw Tseem Ceeb Heev (PDF)

 

Rau lus nug xav paub txog dab tsi, thov tiv tauj rau Tus Thawj Tswj Xyuas Hauj Lwm ntawm Cov Chaw Ua Hauj Lwm Tseem Ceeb ntawm Businessadvisor@pge.com.

Cov kev tshaj tawm ntawm xwm txheej PSPS

PG&E yuav xa cov kev tshaj tawm no nrog rau CPUC tom qab txhua qhov xwm txheej PSPS.

Peb kuj xa cov daim ntawv teev num txog qhov ua tau ntawm peb cov kev muab siab sib zog no mus rau:

 • Tsim kho cov kev xyaum ua tau zoo tshaj plaws rau xwm txheej PSPS 
 • Txhim kho kev sib txuas lus, kev npaj txhij hauv zej zos thiab kev sib koom ua ke hauv cheeb tsam
 • Siv cov thev naus laus zis los txhim kho kev nyab xeeb 

2023 PSPS ncej-lub caij qhia

POSTSR 1 - 2023 ncej qhia Narrative (PDF)
POSTSR 2A - PSPS cov ntaub ntawv los ntawm Census Tract (Geo-Spatial) (ZIP)
POSTSR 2B - PSPS cov ntaub ntawv los ntawm Census Tract (NON-Spatial) (XLSX)
POSTSR 3 - Education thiab Outreach Costs (XLSX)
POSTSR 4 - PSPS Complaints (XLSX)

PSPS post-season ntaub ntawv qhia txog (XLSX)

 

Daim Ntawv Hais Tawm Qhia Ua Ntej Lub Caij Nyoog PSPS Xyoo 2023

Zaj lus piav qhia txog Daim Ntawv Hais Tawm Qhia Ua Ntej Lub Caij Nyoog PSPS Xyoo 2023 (PDF)
Cov tas tab las Daim Ntawv Hais Tawm Qhia Ua Ntej Lub Caij Nyoog PSPS Xyoo 2023 (XLSX)
Cov ntaub ntawv ua lus sau txog Kev Nqis Tes Ua Txoj Hauj Lwm Ntawm PSPS (ZIP)

Daim Ntawv Hais Tawm Qhia Ua Ntej Lub Caij Nyoog PSPS Xyoo 2023 Tshooj Lus IV: Cov Kev Tshaj Xov Xwm Tawm Txog Kev Nqis Tes Ua Txoj Hauj Lwm

Zaj lus piav qhia txog Daim Ntawv Hais Tawm Qhia Ua Ntej Lub Caij Nyoog PSPS Xyoo 2023 (PDF)
Cov ntaub ntawv ua lus sau txog Kev Nqis Tes Ua Txoj Hauj Lwm Ntawm PSPS (ZIP)

 

Lub Yim Hlis Ntuj 30-31, Xwm Txheej PSPS Xyoo 2023

Daim ntawv tshaj tawm qhia txog Public Safety Power Shutoff Lub Yim Hlis Ntuj 30-31, 2023 (PDF)
Daim Ntawv Ntxiv qhia txog Public Safety Power Shutoff Lub Yim Hlis Ntuj 30-31, 2023 (XLSX)
Daim Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab D: Cov Kev Ceeb Toom txog Xwm Txheej Public Safety Power Shutoff Xyoo 2023 (PDF)

 

Lub Cuaj Hlis Ntuj 20-21, Xwm Txheej PSPS Xyoo 2023

Daim ntawv tshaj tawm qhia txog Public Safety Power Shutoff Lub Cuaj Hlis Ntuj 20-21, Xyoo 2023 (PDF)
Daim Ntawv Txhawb Ntxiv Txog Public Safety Power Shutoff Lub Cuaj Hlis Ntuj 20-21, Xyoo 2023 (XLSX)
Daim Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab D : Cov Kev Ceeb Toom Txog Xwm Txheej Kev Hais Tawm Qhia Xyoo 2023 (PDF)

 

Xwm Txheej PSPS Lub Cuaj Hlis Ntuj 30, Xyoo 2023

Kev tshaj tawm txog Public Safety Power Shutoff Lub Cuaj Hlis Ntuj 30, Xyoo 2023 (PDF)

 

Xwm Txheej PSPS Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 15, Xyoo 2023

Kev tshaj tawm txog Public Safety Power Shutoff Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 15, Xyoo 2023 (PDF)
Kev tshaj tawm txog Public Safety Power Shutoff Lu Cuaj Hlis Ntuj 15, Xyoo 2023 Daim Ntawv Excel Ntxiv(XLSX)
Daim Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab D: Cov Kev Ceeb Toom txog Xwm Txheej Public Safety Power Shutoff Xyoo 2023 (PDF)

2022 PSPS ncej lub caij qhia
POSTSR 1 - 2022 ncej qhia narrative (PDF)
POSTSR 3 - kev kawm ntawv thiab Outreach nqi (XLSX)
POSTSR 4 - PSPS tsis txaus siab (XLSX)
note: PG&E tsis tau txiav hluav taws xob rau ib tug neeg siv hluav taws xob twg ntawm xwm txheej PSPS nyob rau xyoo 2022 kiag li. 

 

Lub kaum hli ntuj 22-24, 2022 Huab cua kev tshwm
sim Oct. 22, 2022 qhia (PDF)
Huab cua kev tshwm sim Oct. 22, 2022 qhia - supplemental Excel ntaub ntawv (XLSX)
Note:   Txog rau ntawm Xwm Txheej Huab Cua Lub Kaum Hlis Ntuj 22-24, PG&E yuav tsis txo hluav taws xob. 

 

2022 PSPS pre season report
2022 Pre-season qhia narrative (PDF) 
2022 Pre-season qhia (XLSX)

 

Daim Ntawv Hais Tawm Qhia Ua Ntej Lub Caij Nyoog PSPS Xyoo 2022 Tshooj Lus IV: Cov Kev Tshaj Tawm Txoj Hauj Lwm 
Daim Ntawv Tshaj Tawm Ua Ntej txog Lub Caij Nyoog Xyoo 2022 Tshooj IV: Kev ua kom ib ce muaj zog (PDF)   
2022 Pre-Season Report Tables 8 & 9 (XLSX)
PSPS Ce sau ntawv (ZIP)

2021 PSPS ncej lub caij qhia
POSTSR 1 - 2021 ncej qhia narrative (PDF)
POSTSR 2A - PSPS cov ntaub ntawv los ntawm census tract (geo spatial) (ZIP)
POSTSR 2B - PSPS cov ntaub ntawv los ntawm census tract (non-spatial) (XLSX)
POSTSR 3 - Education thiab outreach nqi (XLSX)
postsR 4 - PSPS Complaints (XLSX)

 

Lub kaum hli ntuj 14-16, 2021 PSPS kev tshwm sim
pej xeem kev nyab xeeb Shutoff Oct. 14, 2021 qhia (PDF)
Pej xeem kev ruaj ntseg Shutoff Oct. 14, 2021 qhia – Supplemental Excel ntaub ntawv (XLSX)
lub kaum hli ntuj 14, 2021 PSPS event polygons ntawm de-energized chaw Geodatabase ntaub ntawv (ZIP)
OctOBER 14, 201 PSPS kev tshwm sim puas tsuaj geodatabase (ZIP)

 

Lub kaum hli ntuj 11-12, 2021 PSPS kev tshwm sim
pej xeem kev nyab xeeb Shutoff Oct. 11, 2021 daim ntawv qhia txog (PDF)
Pej xeem kev ruaj ntseg Shutoff Oct. 11, 2021 qhia – Supplemental Excel ntaub ntawv (XLSX)
OctOBER 11, 2021 PSPS event polygons ntawm de-energized chaw Geodatabase ntaub ntawv (ZIP)
lub kaum hli ntuj 11, 201 PSPS kev tshwm sim puas geodatabase (ZIP)

 

Cuaj hlis 20-21, 2021 PSPS kev tshwm sim
pej xeem kev nyab xeeb Shutoff Sep. 20, 2021 daim ntawv qhia txog (PDF)
Public Safety Power Shutoff Sep. 20, 2021 report – Supplemental Excel file (XLSX)
Cuaj hlis 20, 2021 PSPS event polygons ntawm de-energized chaw Geodatabase ntaub ntawv (ZIP)
Note: Tsis muaj kev raug rhuav tshem los sis kev phom sij dab tsi uas pom muaj nyob rau cov kev tswj xyuas tom qab huab cua phem rau qhov xwm txheej PSPS no.

 

Lub yim hli ntuj 17-19, 2021 PSPS kev tshwm sim
pej xeem kev nyab xeeb Shutoff Aug. 17, 2021 daim ntawv qhia txog (PDF)
Pej xeem kev nyab xeeb Power Shutoff Aug. 17, 2021 qhia – Supplemental Excel file (XLSX)
lub yim hli ntuj 17, 2021 PSPS event polygons ntawm de-energized chaw Geodatabase ntaub ntawv (ZIP)
lub yim hli ntuj 17, 2021 PSPS kev tshwm sim puas geodatabase (ZIP)

 

Lub ib hlis ntuj 19, 2021 PSPS kev tshwm sim
pej xeem kev ruaj ntseg shutoff Jan. 19, 2021 qhia (PDF)

Cov kev tshaj tawm ntawm xyoo 2020

Cov kev tshaj tawm ntawm xyoo 2019

Cov hom ntaub ntawv tshaj tawm ua ntej ntawm xyoo 2019

Cov kev tshaj tawm ntawm xyoo 2018

 

Cov kev tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm tseeb tiag 

Txheeb saib txog cov kev tua hluav taws xob nyob rau tam sim no thiab qhov kev kwv yees txog xwm txheej PSPS nyob rau ncua sij hawm 7-hnub. 

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.