Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov chaw muab kev pab cuam txhais lus & nkag cuag tau rau ntaub ntawv

Txhawm pab rau peb cov neeg siv hluav taws xob ua ntau hom ntawv thiab ntau hom lus hais

Txais cov kev ceeb toom txog xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) ua koj hom lus uas nyiam.

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Faj Seeb: Yog hais tias koj hom lus tsis muaj nyob rau hauv cov lus xaiv saum toj no, hu rau 1-877-660-6789rau kev pab hauv 250 + lwm hom lus. 

Cov ntaub ntawv qhia paub txog hom lus koj nyiam

 

Cov hauv paus ntaub ntawv uas Tsis Yog Lus As Kiv 

Tshawb nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub uas muaj ua lwm hom lus hais.

Thov txhais cov nqi zog

Yuav tau txais koj daim nqi PG&E nyob suav (Cantonese los yog Mandarin) los yog Spanish:

  1. Kos npe rau hauv koj tus account hauv internet.
  2. Scroll mus rau "Lus" kem.
  3. Xaiv koj hom lus najnpawb.
  4. Nyem "Txuag kev hloov."

Cov ntaub ntawv qhia txog PG&E nthuav dav

Yog xav paub ntxiv PG&E cov lus nyob rau hauv koj hom lus, hu rau 1-877-660-6789 for assistance in 250 + lus.

 

Lus Spanish (español): 1-800-660-6789

Lus Suav (中文): 1-800-893-9555

Lus Nyab Laj (Việt): 1-800-298-8438

Lus As Kiv thiab tag nrho txhua lwm hom lus: 1-800-743-5000

Cov ntaub ntawv qhia paub lub chaw muab kev pab cuam xwm txheej ceev

Hloov koj cov lus nyiam rau kev kub ntxhov alerts hauv internet.

Koom tes nrog Community-Based Organizations (CBOs)

PG&E koom tes nrog CBOs los ua txoj kev nthuav dav.

 

Cov hauv paus ntaub ntawv ntawm txooj kev npaj kom txhij uas Tsis Yog Lus As Kiv

 

Cov ntaub ntawv qhia paub txog xwm txheej ceev ntau ntxiv tuaj yeem nrhiav tau ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tua Hluav Taws Xob ntawm PG&E. Cov ncauj lus no muaj xam nrog rau: 

Txhawm rau txheeb xyuas Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tua Hluav Taws Xob ntawm PG&E ua koj hom lus hais, xaiv koj hom lus hais los ntawm lub pob teev qhov mes nus-xaiv nyob rau sab xis ntawm koj lub nab cos. 

 

 

Cov ntaub ntawv qhia paub txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) ua lwm hom lus

 

Txhawm rau pab tswj kom cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zos muaj kev nyab xeeb, peb muab kev pab ntxiv nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev tua hluav taws xob PSPS. Thaum ceeb toom tias muaj xwm txheej PSPS, peb lub vev xaib yuav muab cov ntaub ntawv qhia paub tuaj raws li nram qab no:

  • Cov kev kwv yees txog xwm txheej kev tua hluav taws xob thiab kev rov qab qhib hluav taws xob siv rau ntawm koj qhov chaw nyob
  • Cov duab qhia chaw uas qhia txog cov cheeb tsam uas raug cuam tshuam
  • Community Resource Centers muab cov chav dej uas tuaj yeem nkag cuag tau rau ADA, Wi-Fi, kev tshaj cuab yeej siv hluav taws xob thiab lwm yam kev pab cuam

 

Cov ntaub ntawv qhia paub no muaj ua Lus As Kiv, Lus Arabic, Lus Suav, Lus Farsi, Lus Hindi, Lus Hmoob, Lus Nyij Pooj, Lus Khmer, Lus Kaus Lim, Lus Portuguese, Lus Punjabi, Lus Lav Xias, Lus Spanish, Lus Tagalog, Lus Thaib thiab Lus Nyab Laj.

 

 

Cov kev sib txuas lus ntawm Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

 

Yog tias koj yog tus tswv ntawm tus as khauj PG&E thiab peb npaj tseg tias koj qhov chaw nyob yuav raug cuam tshuam los ntawm xwm txheej PSPS

Peb yuav xa kev hu xov tooj av tas nau mav, cov ntawv xov tooj thiab email tuaj rau koj. Qhov yuav pib nyob rau ob hnub ua ntej kev tua hluav taws xob (yog tias ua tau) thiab nyob rau txhua hnub mus kom txog ntua rau thaum rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm tso.

 

Hloov koj hom lus, siv peb kauj ruam-ntawm-kauj ruam qhia (PDF).

 

Yog tias koj tsis yog tus tswv ntawm tus as khauj PG&E

Sau npe nkag rau cov kev ceeb toom txog chaw nyob. Cov ntawv ceeb toom no muab cov ntaub ntawv qhia paub hais txog txhua qhov chaw nyob uas tseem ceeb rau koj. Cov ntawv ceeb toom no muaj ntau yam lus. Koj tsis tas yuav tsum muaj tus as khauj PG&E es thiaj li tau txais cov kev ceeb toom no.

 

 

Mus saib lub vev xaib ua hom lus uas koj nyiam

Ntawm sab saum toj ntawm peb outage Center, xaiv koj najnpawb lus los ntawm cov nco-down nyob saum txoj kev tshuaj ntsuam.

 

Outage Center desktop saib

Xaiv cov zaub mov thiab xaiv koj najnpawb lus los ntawm qhov nco.

 

Outage Center mobile saib

 

Outage Center mobile saib

Cov hauv paus ntaub ntawv ua ntawv su uas cov neeg tsis pom kev siv tau, luam tawm ua tus niam ntawv loj thiab ua suab lus

 

Txhawm rau pab peb cov neeg siv hluav taws xob kom tau zoo dua tuaj, peb kuj tseem muab kev txhawb pab ua Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau, ntawv luam ua tus niam ntawv loj thiab suab lus. Yog tias koj los sis ib tus neeg twg uas koj paub yog Neeg Dig Muag los sis tsis pom kev zoo:

  • Txais cov khoom siv Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau ntxiv rau koj cov khoom siv
  • Txais PG&E cov ntsiab lus txais ua Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau, ntawv luam ua tus niam ntawv loj los sis cov suab lus

Txhawm rau kom nkag cuag tau rau Cov Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau, cov ntawv luam ua tus niam ntawv loj thiab cov suab lus no, ces hu rau peb ntawm 1-800-743-5000.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: Cov ntsiab lus ntawm Cov Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau yog tsim qauv los muab kev pab ntxiv rau koj lub ntsiab lus ntawm cov ntawv luam tawm. Feem ntau, nws yuav tuaj txog nyob rau ib lub lim tiam tom qab. Cov ntawv ceeb toom thiab lwm yam ntaub ntawv raws cai lij choj uas tuaj txog lig yuav tsis suav nrog hauv cov ntsiab lus ntawm Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau.

Ntau ntxiv txog rau cov kev tua hluav taws xob

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Khoom noj, chaw pw thiab kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Nrhiav cov kev txhawb pab thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev pw tom tsev tos qhua, cov pluas mov noj los sis cov kev caij tsheb nkag cuag rau.  

Cov chaw muab kev pab cuam tshwj zias ntawm lub nroog

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev pab cuam hauv koj lub cheeb nroog, xws li cov txhab khoom noj hauv zej zog los sis Meals on Wheels (Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog los yog Cov Neeg Xiam Oob Khab Uas Tsis Muaj Peev Xwm Npaj Pluas Noj Tau).