Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Khoom noj, chaw pw & kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Cov chaw muab kev pab cuam los pab koj kom nyob nyab xeeb lug thaum lub sij hawm muaj xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs, PSPS)

Kev pauv khoom noj

 

Peb koom tes nrog cov koom haum hauv zos los pab koj nkag cuag rau cov kev xaiv khoom noj nyob rau thaum lub sij hawm thiab tom qab muaj xwm txheej PSPS. 

 

Cov txhab khoom noj hauv zos muab cov kev pauv khoom noj nyob rau thaum muaj xwm txheej PSPS thiab siv tau ntev txog li peb hnub tom qab hluav taws xob rov qab tuaj. Tej zaum qee lub txhab khoom noj yuav muaj ncua ciaj ciam txwv raws nyiaj khwv tau los, yog li ntawd thov tiv tauj rau koj lub txhab khoom noj hauv zos kom paub ntau ntxiv. Lus Cim Tseg: Yuav muaj khoom noj rau pauv kom txog ntua thaum tag nrog. 

Nrhiav lub txhab khoom noj hauv zos nyob hauv koj lub nroog

 

Meals on Wheels yog ib qho kev pab cuam uas muab cov pluas mov noj rau cov neeg laus uas tau muaj npe hauv qhov txheej txheem pab cuam. Lus Cim Tseg: Yog tias koj twb yeej muaj npe hauv qhov txheej txheem pab cuam lawm thiab keev tau ntsib PSPS los dua, koj yuav tau txais pluas mov noj ntxiv rau txhua hnub uas muaj kev tua hluav taws xob.

 

Cov neeg laus uas muaj cai tsim nyog yuav tsum yog:

 • Muaj hnub nyoog 60 xyoo los sis laus dua
 • Tus txij nkawm ntawm tus neeg muaj hnub nyoog 60 los sis tshaj saud
 • Muaj kev pheej hmoo ntawm teeb meem mob nkeeg los ntawm kev noj tsis txaus
 • Tsis tuaj yeem mus rau tom lub chaw Meals on Wheels

Tso npe nkag rau hauv Meals on Wheels hauv koj cheeb tsam zej zos

Cov kev muab chaw nyob thiab cov kev txo nqi ntawm lub tsev tos qhua

 

Raws li yog ib tug neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, peb xav kom koj saib seb puas muaj qhov chaw uas nyab xeeb nyob rau thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Yog tias koj raug teeb meem cuam tshuam los ntawm xwm txheej PSPS, koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog rau lub chaw pw ntawm tus nqi uas tau txais kev txo nqi.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: PG&E tsis yog tuam txhab ncau nrog thiab yuav tsis lav paub txog cov kev mus nyob rau hauv tsev tos qhua. Kev tsis muaj hauj lwm ua yuav tsis tuaj yeem lav tau thiab tej zaum nws yuav sib txawv mus raws lub caij nyoog. 

 

Cov tsev so nram qab no muab cov kev txo nqi rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E thaum ntsib rau xwm txheej PSPS:

 

Choice Hotels

 

IHG Hotels & Resorts

 • Holiday Inn
 • Holiday Inn Express
 • Staybridge Suites
 • Candlewood Suites

 

Hyatt Hotels

 

Wyndham Hotels

 • La Quinta
 • Hawthorn Suites
 • Ramada
 • Days Inn
 • Howard Johnson
 • Travelodge

Tiv tauj rau 211 txhawm rau nrhiav tsheb thauj mus los hauv zej zos. Hu rau 211 los sis sau “PSPS” xa mus rau 211-211 txhawm rau thov kev pab.

Disability Disaster Access and Resources

 

Qhov txheej txheem pab cuam Disability Disaster Access and Resources (DDAR) muab kev txhawb pab rau: 

 

 • Cov neeg laus muaj hnub nyoog  

 • Cov neeg xiam oob qhab 

 • Cov neeg uas vam khom rau hluav taws xob siv rau cov kev xav tau fab kev kho mob los sis kev ua neej nyob ywj pheej 

DDAR tuaj yeem pab koj nrhiav ADA-txoj kev nkag mus so nyob rau hauv cov tsev tos qhua nyob rau thaum muaj xwm txheej PSPS. Peb txhawb kom koj tiv tauj rau koj lub chaw hauv zos ua ntej muaj qhov xwm txheej PSPS. 

 

Nrhiav cov kev mus pw hauv tsev tos qhua uas nkag cuag tau yooj yim thiab lwm yam kev txhawb pab thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS

Hu rau koj lub tuam chaw DDAR hauv zos ua ntej muaj xwm txheej PSPS txhawm rau los npaj kom txhij. 

Ntau ntxiv txog rau cov kev tua hluav taws xob

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Cov chaw muab kev pab cuam tshwj zias ntawm lub nroog

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev pab cuam hauv koj lub cheeb nroog, xws li cov txhab khoom noj hauv zej zog los sis Meals on Wheels (Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog los yog Cov Neeg Xiam Oob Khab Uas Tsis Muaj Peev Xwm Npaj Pluas Noj Tau).