Mahalagang Alerto

Pagkain, matutuluyan at transportasyon

Mga mapagkukunan na makakatulong sa iyo sa panahon ng isang Public Safety Power Shutoff (PSPS)

Pamalit ng pagkain

 

Nakikipag-sosyo kami sa mga lokal na organisasyon upang makatulong sa iyo sa pag-akses sa mga opsyon ng pagkain sa panahon ng o pagkatapos ng isang PSPS. 

 

Mga lokal na food bank nagbibigay ng mga pamalit ng pagkain sa panahon ng isang PSPS at hanggang sa tatlong araw pagkatapos. Ang ilang mga food bank ay maaaring may mga paghihigpit sa kita, kaya mangyaring kontakin ang iyong lokal na food bank para sa karagdagang impormasyon. Tandaan: Makukuha ang pagkain habang may suplay pa. 

Maghanap ng lokal na food bank sa iyong county

 

Ang Meals on Wheels ay isang serbisyo na naghahatid ng mga pagkain sa mga nakatatandang naka-enrol sa programa. Tandaan: Kung nakatala ka na sa programa at nakaranas ng isang PSPS, makakatanggap ka ng dagdag na pagkain bawat araw ng pagkawala ng kuryente.

 

Ang mga kwalipikadong nakatatanda ay kailangang:

 • 60 taong gulang o mas matanda
 • Asawa ng isang taong edad 60 o mas matanda
 • Nasa panganib sa malnutrisyon
 • Hindi kayang bumisita sa sentro ng Meals on Wheels

Magpatala sa Meals on Wheels sa iyong lugar

Mga matutuluyan at mga diskwento sa hotel

 

Bilang isang kostumer ng PG&E, gusto naming tiyakin na mayroon kang matutuluyan sa panahon ng isang PSPS. Kung naapektuhan ka ng isang PSPS, maaaring kwalipikado ka para sa isang matutuluyan na may diskwentong presyo.

 

important notice icon Tandaan: Ang PG&E ay hindi kaanib ng at hindi responsable para sa mga panunuluyan sa hotel. Hindi garantisado ang pagiging bakante at maaaring magiba batay sa panahon.  

 

Ang sumusunod na mga hotel ay nag-aalok ng mga diskwento sa mga kostumer ng PG&E na nakakaranas ng isang PSPS:

 

Choice Hotels

 

IHG Hotels & Resorts

 • Holiday Inn
 • Holiday Inn Express
 • Staybridge Suites
 • Candlewood Suites

 

Hyatt Hotels

 

Wyndham Hotels

 • La Quinta
 • Hawthorn Suites
 • Ramada
 • Days Inn
 • Howard Johnson
 • Travelodge

Tumawag sa 211 upang maghanap ng lokal na transportasyon. Tumawag sa 211 o mag-text ng “PSPS” sa 211-211 para sa tulong.

Disability Disaster Access and Resources

 

Ang Disability Disaster Access and Resources (DDAR) na programa ay nag-aalok ng suporta para sa: 

 

 • Mga nakakatandang adulto  

 • Mga taong may kapansanan 

 • Mga taong umaasa sa kuryente para sa mga pangangailangang medikal o independiyenteng pamumuhay 

Ang DDAR ay maaaring makatulong sa iyo sa paghanap ng ADA na maa-akses na mga panunuluyan sa hotel sa panahon ng isang PSPS. Hinihikayat ka naming kontakin ang iyong lokal na sentro bago ang isang PSPS. 

 

Maghanap ng maa-akses na mga panunuluyan sa hotel at ibang suporta sa panahon ng isang PSPS

Kontakin ang iyong lokal na DDAR na sentro bago ang isang PSPS upang makapaghanda. 

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.

Mga mapagkukunan na tiyak sa county

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa iyong county, gaya ng mga lokal na food bank o Meals on Wheels.