Mahalagang Alerto

Suporta sa kalusugan at pagkamaa-akses

Nagbibigay kami ng mga opsyon sa suporta para sa iyo at sa iyong pamilya

Medical Baseline Program

Umaasa ka ba sa kuryente para sa ilang mga medikal na pangangailangan? Humiling ng kuryente sa pinakamababang presyo sa iyong kasalukuyang rate at karagdagang suporta.

Vulnerable Customer Status

Tumanggap ng karagdagang suporta kung umaasa ka sa kuryente para sa iyong kalusugan o kaligtasan. Upang maging kwalipikado, hindi mo kailangang magkaroon ng tiyak na mga medikal na pangangailangan. 

Disability Disaster Access and Resources Program (DDAR)

Humiling ng tulong sa paglikha ng plano sa emergency, paghanap ng mga maa-akses na pagsakay sa kotse at mas marami pa. 

Programa sa Portable na Baterya

Paandarin ang mga mahalagang aparato sa kuryente sa panahon ng pagkawala ng kuryente.

Wika at pantulong na mga mapagkukunan

Humiling ng mga mapagkukunan o mga alerto sa iyong ginustong wika o anyo. 

Mga mapagkukunan para sa pagkawala ng kuryente

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente

Humiling ng tulong tungkol sa paghahanda para sa mga pagkawala ng kuryente

Nagsisikap kami upang panatilihing ligtas ang mga komunidad mula sa mga wildfire. Bagama’t epektibo, ang aming mga pagsisikap ay maaaring magdulot ng mga pagkawala ng kuryente. 

Pagkain, matutuluyan at transportasyon

Maghanap ng suporta sa panahon ng isang PSPS. Maaaring kabilang dito ang mga panunuluyan sa hotel, pagkain o mga maa-akses na transportasyon.  

Mga mapagkukunan na tiyak sa county

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa iyong county, gaya ng mga lokal na food bank o Meals on Wheels.