ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ជំនួយសុខភាព និងលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់

យើងផ្តល់ជម្រើសជំនួយសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក

Medical Baseline Program

តើអ្នកពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនដែរឬទេ? ទទួលបានថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែមនៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតនៅលើអត្រាបច្ចុប្បន្ន និងជំនួយបន្ថែមរបស់អ្នក។

Vulnerable Customer Status

ទទួលបានជំនួយបន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកមិនចាំបាច់មានតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់នោះទេ។ 

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

ទទួលបានជំនួយក្នុងការបង្កើតផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ស្វែងរករថយន្តសម្រាប់ជនពិការ និងច្រើនទៀត។ 

កម្មវិធីអាគុយចល័ត

ផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីដល់ឧបករណ៍សំខាន់ៗអំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។

ភាសា និងធនធានជំនួយ

ទទួលបានធនធាន ឬការជូនដំណឹងជាភាសា ឬទម្រង់ដែលអ្នកចង់បាន។ 

ធនធាននៃផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី

ជាច្រើនទៀតអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

ទទួលបានជំនួយរៀបចំសម្រាប់ការដាច់ថាមពលអគ្គិសនី

យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍ឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ។ អាចនឹងមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីឱ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងមានប្រសិទ្ធិភាព។ 

អាហារ កន្លែងស្នាក់នៅ និងការដឹកជញ្ជូន

ស្វែងរកជំនួយក្នុងអំឡុងពេល PSPS។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ អាហារ ឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនពិការ។  

ធនធាន​តាមខោនធីជាក់លាក់

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដូចជាឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន ឬ Meals on Wheels។