ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

Disability Disaster Access and Resources Program

ជំនួយ និងសេវាកម្មដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកក្នុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

PG&E ចាប់ដៃគូជាមួយ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC)។ យើងរួមគ្នាផ្តល់ជំនួយដល់មនុស្សចាស់ និងអ្នកដែលមានពិការភាព។ ជំនួយមាននៅមុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងការរស់នៅឯករាជ្យ កម្មវិធី DDAR អាចជួយអ្នកបាន

 

 • បង្កើតផែនការសម្រាប់គ្រាអាសន្ន
 • ចុះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ Medical Baseline Program
 • ដាក់ពាក្យសុំអាគុយបម្រុងចល័ត
 • ទទួលបានការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តសម្រាប់ជនពិការតាម ADA និងការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងអំឡុងពេលបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃផ្សេងទៀត
 • ទទួលបានការដាក់អាហារជំនួសក្នុងអំឡុងពេល PSPS ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃផ្សេងទៀត

ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈការទាញយកសន្លឹកព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី DDAR (PDF) ឬចូលទៅគេហទំព័រ DDAR។ 

សិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី Disability Disaster Access and Resources Program

 

ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកត្រូវតែ៖ 

 

 • រស់នៅក្នុង High Fire-Threat District ឬ
 • បានជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ចាប់ពីពីរឡើងទៅតាំងពីឆ្នាំ 2020
 • និងទាំង៖
  • ប្រើឧបករណ៍អគ្គិសនី ឬបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ
  • មានពិការភាព ឬជំងឺរុំារ៉ៃ
  • ពឹងផ្អែកលើអគ្គិសនីដើម្បីរស់នៅដោយឯករាជ្យ

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) នឹងសម្រេចថាតើអ្នកណាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាគុយ និងធនធានផ្សេងទៀត។ តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងប្រាក់ចំណូលនឹងមិនត្រូវលើកយកមកពិចារណាទេ។ មិនចាំបាច់ត្រូវការគ្រូពេទ្យដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពិការភាព ឬស្ថានភាពសុខភាពនោះទេ។  

ដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាកម្មនៅ Disability Disaster Access and Resources

អ្នកអាចដាក់ពាក្យដោយទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល DDAR ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកខាងក្រោម ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ DDAR។

ជាច្រើនទៀតអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

អាហារ កន្លែងស្នាក់នៅ និងការដឹកជញ្ជូន

ស្វែងរកជំនួយក្នុងអំឡុងពេល PSPS។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ អាហារ ឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនពិការ។  

ធនធាន​តាមខោនធីជាក់លាក់

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដូចជាឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន ឬ Meals on Wheels។