ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

អំពី

ក្រុមហ៊ុនហ្គាស និងអគ្គិសនីប៉ាស៊ីហ្វិក

ព័ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន

ការពិត ប្រវត្តិសាស្រ្ត សមិទ្ធផលឧស្សាហកម្មរបស់​ PG&E និងច្រើនទៀត។

អាជីព

ចូលរួមជាមួយវប្បធម៌ដែលទទួលយកការច្នៃបង្កើតថ្មី។ PG&E រីកចម្រើនលើ៖

  • ការរៀនសូត្រ
  • កិច្ចសហការ
  • កំណើន
  • គាំទ្រ

ប្រព័ន្ធ PG&E

រុករកពីរបៀបដែល PG&E បន្ត​ផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋ California ជាមួយនឹងថាមពលដែលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាព។

ការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ PG&E

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយ PG&E ទេ?

ភាពម្រុះ និងបរិយាប័ន្ន

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីកម្លាំងពលកម្ម និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រួមបញ្ចូលរបស់ PG&E។

បន្ទប់ព័ត៌មាន

ការចេញផ្សាយព័ត៌មាន ព័ត៌មានអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ធនធានគ្រាអាសន្ន និងច្រើនទៀត។ 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

រឿងជាច្រើនទៀតអំពី PG&E

ធនធានអប់រំ

ទទួលបានឧបករណ៍សម្រាប់បង្រៀនប្រសិទ្ធភាពថាមពល សុវត្ថិភាព និងការអភិរក្ស។

និយ័តកម្ម

រុករក និង​អាន​ដំណើរការរបស់ PG&E ជាមួយ California Public Utilities Commission (CPUC) និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថាមពលសហព័ន្ធ (Federal Energy Regulatory Commission, FERC)។

ការប្រើប្រាស់ដី និងការលក់

ធ្វើការជាមួយ PG&E លើសំណើភាពងាយស្រួល និងអចលនទ្រព្យ។