ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

រថយន្ត ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ (NGV)

ស្វែងយល់ ពី របៀប ដែល NGVs អាច កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ ប្រេង ឥន្ធនៈ និង ជួយ ដល់ បរិស្ថាន

 សម្គាល់៖ កុំព្យូទ័រ​បាន​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ1-877-660-6789. 

ចាប់ ផ្តើម ដោយ NGV

ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ ដែល បង្ហាប់ អាច កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ ប្រេង ឥន្ធនៈ និង ជួយ ដល់ បរិស្ថាន ។ តើ អ្នក ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច សម្រាប់ NGV ឬ ទេ ?

បើកគណនីរថយន្តឧស្ម័នធម្មជាតិ

បង្កើតគណនីដើម្បីទិញឧស្ម័នធម្មជាតិបង្ហាប់សម្រាប់ NGV របស់អ្នកនៅស្ថានីយ PG&E។

ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ NGV

ទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PG&E NGV ។

ឥណទាន ឥន្ធនៈ ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ ដែល អាច កែ ប្រែ បាន

ឥណទាន ប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ មាន សម្រាប់ អ្នក កាន់ គណនី រថយន្ត ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ PG&E។

រៀនបន្ថែមអំពី NGVs

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យប្រេងឥន្ធនៈជំនួស

ទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដឹកជញ្ជូនឱ្យឈានដល់គោលដៅថាមពលនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនធានអាកាសកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CARB)

កាលីហ្វ័រញ៉ា កំពុង ដឹក នាំ ផ្លូវ ទៅ កាន់ អនាគត ដឹក ជញ្ជូន ស្អាត មួយ ។

គ្រឹះស្ថានអប់រំរថយន្តស្អាត

ស្វែងយល់អំពីការដឹកជញ្ជូនកាបូន-អវិជ្ជមាននៅថ្ងៃនេះ។

ការជូនដំណឹងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ CNG

ទទួល បាន ការ ជូន ដំណឹង អត្ថបទ អំពី ស្ថានីយ សេវា ថ្មី និង បិទ ជា បណ្តោះ អាសន្ន នៅ ក្នុង តំបន់ របស់ អ្នក ។