Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Disability Disaster Access and Resource Program

Kev txhawb pab thiab cov kev pab cuam los tswj kom koj muaj kev nyab xeeb thaum muaj cov kev tua hluav taws xob

PG&E yuav koom tes nrog California Foundation for Independent Living Centers (CFILC). Ua ke no, peb muab kev txhawb pab rau cov neeg laus thiab cov neeg xiam oob qhab. Txoj kev txhawb pab yog muaj ua ntej, thaum lub sij hawm thiab tom qab muaj kev cov kev tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov.

 

Yog tias koj muaj cov kev xav tau fab kev kho mob thiab kev nyob yam ywj pheej, qhov txheej txheem pab cuam DDAR no yuav pab tau koj

 

 • Tsim ib qho phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev
 • Txoj kev ua ntawv thov nkag rau Medical Baseline Program
 • Ua ntawv thov rau lub roj hluav taws xob npaj cia siv hom nqa tau los
 • Txais cov kev caij lub tsheb nkag cuag rau ADA thiab cov kev mus so hauv tsev tos qhua nyob rau thaum lub sij hawm muab xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS) los sis lwm yam kev tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov
 • Txais kev pauv khoom noj thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS los sis lwm yam kev tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov

Kawm paub ntau ntxiv raws txoj kev rub Daim Ntawv Qhia Tseeb Ntawm DDAR Program (PDF) tawm los los sis mus saib tau rau ntawm DDAR lub vev xaib

Kev muaj cai tsim nyog tau txais Disability Disaster Access and Resource Program

 

Txhawm rau muaj cai tsim nyog, koj yuav tsum: 

 

 • Nyob hauv Cheeb Tsam Muaj Teeb Meem Hluav Taws Kub Tas Li (High Fire-Threat District) LOS SIS
 • Tau ntsib xwm txheej PSPS ob los sis ntau zaus txij li xyoo 2020
 • Thiab nrog ib qho ntawm:
  • Siv ib qhov cuab yeej los sis qhov tev naus laus zis pab cuam kho mob uas siv hluav taws xob
  • Muaj ib qho kev xiam oob qhab los sis zwj ceeb mob uas zoo tsis tu qab
  • YUav tsum tau siv hluav taws xob txhawm rau thiaj li yuav ua neej nyob tau yam tsis tos leej twg

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) yuav txiav txim siab tias leej twg thiaj li muaj cai tsim nyog rau cov roj hluav taws xob thiab lwm yam kev pab. Muaj cov kev xav tau rau fab kev kho mob thiab nyiaj txiag khwv tau los yuav tsum tsis raug nqa mus txiav txim siab. Ib tus kws kho mob tsis tas yuav tsum tau los mus xyuas qhov tseeb txog ntawm kev xiam oob qhab los sis qhov zwj ceeb ntawd.  

Ua ntawv thov rau Disability Disaster Access and Resources Services

Koj tuaj yeem ua ntawv thov rau tau yam tiv tauj rau koj li DDAR Center hauv zos nram qab no thiab mus saib tau rau ntawm DDAR lub vev xaib.

Ntau ntxiv txog rau cov kev tua hluav taws xob

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Khoom noj, chaw pw thiab kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Nrhiav cov kev txhawb pab thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev pw tom tsev tos qhua, cov pluas mov noj los sis cov kev caij tsheb nkag cuag rau.  

Cov chaw muab kev pab cuam tshwj zias ntawm lub nroog

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev pab cuam hauv koj lub cheeb nroog, xws li cov txhab khoom noj hauv zej zog los sis Meals on Wheels (Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog los yog Cov Neeg Xiam Oob Khab Uas Tsis Muaj Peev Xwm Npaj Pluas Noj Tau).