Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov kev txhawb pab tshwj ntsee rau lub nroog

Kev txhawb pab hauv zej zos ua ntej, nyob rau lub sij hawm thiab tom qab muaj xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Community Resources for Independent Living (CRIL)
439 A Street Hayward, CA 94541 
510-881-5743

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Life ElderCare
510-894-0370

Service Opportunity for Seniors
510-582-1263

Spectrum Community Services 
510-881-0300

J-Sei
1285 66th St Emeryville, CA 94608
510-654-4000

 

Txhab Khoom Noj

Alameda County Community Food Bank 
510-635-3663

 

Lwm cov kev pauv khoom noj

Open Heart Kitchen 
1141 Catalina Dr 
Livermore, CA 94550 
925-580-1616

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Txhab Khoom Noj

El Dorado Food Bank 
4550 Business Drive 
Cameron Park, CA 95682 
530-621-9950

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Common Ground Senior Services 
209-498-2246

 

Txhab Khoom Noj

Interfaith Council of Amador 
12181 Airport Road 
Jackson, CA 95642 
209-267-9006

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon 
415-456-9062

 

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Passages 
530-898-5934 
 
Chico Meals on Wheels 
530-343-9147

 

Txhab Khoom Noj

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

 

Lwm Yam

Haven of Hope on Wheels 
Shower & Laundry Services 
530-693-4305

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL) 
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Common Ground Senior Services 
209-498-2246

 

Txhab Khoom Noj

The Resource Connection 
PO Box 919 
San Andreas, CA 95249 
209-754-2000

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon 
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living 
435 Sutton Way 
Grass Valley, CA 95945 
530-477-3333

 

Txhab Khoom Noj

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource of Solano & Contra Costa Counties (ILRSCC)
1850 Gateway Blvd, Suite 120 
Concord, CA 94520 
925-363-7293

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Meals on Wheels Diablo Region 
925-937-8311 
 
West Contra Costa Meal on Wheels 
2301 Rumrill Blvd 
San Pablo, CA 94806 
510-412-0166

 

Txhab Khoom Noj

Food Bank of Contra Costa & Solano – Concord Warehouse 
4010 Nelson Ave 
Concord, CA 94520 
707-421-9777

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Rau Kev Ua Neej Nyob Ywj Pheej Hauv Tri-County (Tri County Independent Living, TCIL)

139 Fifth Street 
Eureka, CA 95501 
707-445-8404

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC)
1000 G Street 
Sacramento, CA 95814 
916-325-1690

 

Txhab Khoom Noj

El Dorado Food Bank 
4550 Business Drive 
Cameron Park, CA 95682 
530-621-9950 
 
Placer Food Bank 
8284 Industrial Ave 
Roseville, CA 95678 
916-783-0481

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

El Dorado Transit for El Dorado County  
530-642-5383

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

Txhab Khoom Noj 

Central California Food Bank 
4010 E. Amendola Drive 
Fresno, CA 93725 
559-237-3663

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los 

Fresno Economic Opportunities Commission for Fresno County 
559-263-1000

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

 

Txhab Khoom Noj 

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Tri County Independent Living (TCIL)
139 Fifth Street 
Eureka, CA 95501 
707-445-8404

 

Txhab Khoom Noj

Redwood Empire Food Bank 
3990 Brickway Blvd 
Santa Rosa, CA 95403 
707-523-7900 
 
Food for People 
P.O. Box 4922 
Eureka, CA 95502 
707-445-3166

Tiv tauj rau 211 txhawm rau nrhiav txoj kev caij tsheb mus los hauv zej zos. Hu rau 211 los sis sau “PSPS” xa mus rau 211-211 txhawm rau thov kev pab.

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Independent Living Center ntawm Nroog Kern 
5251 Office Park Drive #200 
Bakersfield, CA 93309 
661-325-1063

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Services and Legal Center (DSLC)
521 Mendocino Ave #5241
Santa Rosa, CA 95401
707-528-2745

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels) 

Lakeport Senior Center
707-263-4218
 
Middletown Senior Center
707-987-3113
 
Clearlake Senior Center
707-994-3051
 
Live Oak Senior Center
707-998-1950

 

Txhab Khoom Noj

Redwood Empire Food Bank
3990 Brickway Blvd;
Santa Rosa, CA 95403
707-523-7900

Clear Lake Gleaners
1896 Big Valley Rd
Finley, CA 95435

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC) 
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

Txhab Khoom Noj 

Central California Food Bank 
4010 E. Amendola Drive 
Fresno, CA 93725 
559-237-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Marin center for Independent Living (MCIL)
710 Fourth Street 
San Rafael, CA 94901 
415-459-6245

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels) 

Council On Aging, Nroog Sonoma 
707-525-0143

 

Txhab Khoom Noj 

The San Francisco Food Bank 
2550 Kerner Blvd 
San Rafael, CA 94901 
415-282-1900

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los 

Vivalon 
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Txhab Khoom Noj

Merced County Food Bank 
2000 W Olive Ave 
Merced, CA 95348 
209-726-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Txhab Khoom Noj

Merced County Food Bank 
2000 W Olive Ave 
Merced, CA 95348 
209-726-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

Txhab Khoom Noj 

Merced County Food Bank 
2000 W Olive Ave 
Merced, CA 95348 
209-726-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Central Coast Center for Independent Living (CCCIL)
318 Cayuga Street, Suite 208 
Salinas, CA 93901 
831-757-2968

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Meals on Wheels Monterey Peninsula 
831-375-4454

 

Txhab Khoom Noj

Txhab khoom noj rau Lub Zej Zos Monterey

353 W Rossi St
Salinas, CA 9390
831-758-1523

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Disability Services and Legal Center (DSLC) 
521 Mendocino Ave #5241 
Santa Rosa, CA 95401 
707-528-2745

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels) 

Community Action Agency of Napa Valley 
707-253-6100

 

Txhab Khoom Noj 

Community Action Agency of Napa Valley 
707-253-6100

 

Lwm cov kev pauv khoom noj 

Cope Family Center 
707 Randolph St 
Napa, CA 94559 
707-252-1123

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living 
435 Sutton Way 
Grass Valley, CA 95945 
530-477-3333

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Gold County Community Services 
530-273-4960

 

Txhab Khoom Noj

Food Bank of Nevada County 
310 Railroad Ave #100 
Grass Valley, CA 95945 
Tus Xov Tooj: 530-272-3796

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC)
1000 G Street 
Sacramento, CA 95814 
916-325-1690

 

Txhab Khoom Noj

Placer Food Bank 
8284 Industrial Ave 
Roseville, CA 95678 
916-783-0481

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

 

Txhab Khoom Noj

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

 

Lwm cov kev pauv khoom noj

Koos Kas Khoom Noj ntawm Lost Sierra

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

Txhab Khoom Noj 

Kings Community Action Organization 
1130 N. 11th Ave 
Hanford, CA 93230 
559-582-4386 
 
Central California Food Bank 
4010 E. Amendola Drive 
Fresno, CA 93725 
559-237-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Central Coast Center for Independent Living (CCCIL)
318 Cayuga Street, Suite 208
Salinas, CA 93901
831-757-2968

 

Txhab Khoom Noj

Community Food Bank of San Benito
1133 San Felipe Road
Hollister, CA 95023
831-637-0340

Txhab Khoom Noj

The San Francisco Food Bank
2550 Kerner Blvd
San Rafael, CA 94901
415-282-1900

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25
Modesto, CA 95350
209-521-7260

 

Txhab Khoom Noj

Second Harvest Food Bank of San Joaquin & Stanislaus
1220 Vanderbilt Circle
Manteca, CA 95337
209-239-2091

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource Center (ILRC)
423 W. Victoria Street
Santa Barbara, CA 93101
805-936-0595

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Center for Independence (CID)
2001 Winward Way #103
San Mateo, CA 94404
650-645-1780

Peninsula Volunteers
650-326-0665

Senior Coastsiders
650-726-9056

 

Txhab Khoom Noj

Second Harvest Food Bank of Silicon Valley
1051 Bing Street
San Carlos, CA 94070
800-984-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource Center (ILRC)
423 W. Victoria Street
Santa Barbara, CA 93101
805-936-0595

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Silicon Valley Independent Living Center (SVILC)
25 N. 14th Street #1000
San Jose, CA 95112

 

Txhab Khoom Noj

Second Harvest Food Bank of Silicon Valley
1051 Bing Street
San Carlos, CA 94070
800-984-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Central Coast Center for Independent Living (CCCIL)
318 Cayuga Street, Suite 208
Salinas, CA 93901
831-757-2968

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Community Bridges
831-688-8840

 

Txhab Khoom Noj

Second Harvest Food Bank of Santa Cruz County
800 Onhole Parkway

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue
Chico, CA 95926
530-893-8527

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Dignity Health Connected Living
530-226-3060

 

Txhab Khoom Noj

Dignity Health Connected Living
100 Mercy Oaks Dr
Redding, CA 96003
530-223-6034

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Dignity Health Connected Living
100 Mercy Oaks Dr
Redding, CA 96003
530-223-6034

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living
435 Sutton Way
Grass Valley, CA 95945
530-477-3333

 

Txhab Khoom Noj

Community Action Agency of Butte County
181 E Shasta Ave
Chico, CA 95973
530-712-2600

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue
Chico, CA 95926
530-893-8527

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource of Solano & Contra Costa Counties (ILRSCC)
1850 Gateway Blvd, Suite 120
Concord, CA 94520
925-363-7293

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Meals on Wheels Solano County
707-426-3079

 

Txhab Khoom Noj

Food Bank of Contra Costa & Solano
2370 N. Watney Way
Fairfield, CA 94533
707-421-9777

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Services and Legal Center (DSLC)
521 Mendocino Ave #5241
Santa Rosa, CA 95401
707-528-2745

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Council On Aging, Sonoma County
707-525-0143

Coastal Seniors
707-822-2137

Petaluma People
707-765-8488

 

Txhab Khoom Noj

Redwood Empire Food Bank
3990 Brickway Blvd
Santa Rosa, CA 95403
707-523-7900

 

Lwm cov kev pauv khoom noj

Food for Thought
6550 Railroad Ave
Forestville, CA
707-887-1647

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25
Modesto, CA 95350
209-521-7260

 

Txhab Khoom Noj

Second Harvest Food Bank of San Joaquin & Stanislaus
1220 Vanderbilt Circle
Manteca, CA 95337
209-239-2091

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living
435 Sutton Way
Grass Valley, CA 95945
530-477-3333

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Area Agency on Aging- Yuba Sutter Meals on Wheels
916-486-1876

 

Txhab Khoom Noj

Yuba Sutter Food Bank
760 Stafford Way
Yuba City, CA 95991
530-673-3834

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue
Chico, CA 95926
530-893-8527

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Tehama County Community Action Agency
530-528-4046

 

Txhab Khoom Noj

Community Action Agency of Butte County
181 E Shasta Ave
Chico, CA 95973
530-712-2600

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Tri County Independent Living (TCIL)
139 Fifth Street
Eureka, CA 95501
707-445-8404

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101
Fresno, CA 93726
559-221-2330

 

Txhab Khoom Noj

Central California Food Bank
4010 E. Amendola Drive
Fresno, CA 93725
559-237-3663

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25
Modesto, CA 95350
209-521-7260

 

Txhab Khoom Noj

ATCAA Food Bank
10059 Victoria Way
Jamestown, CA 95327
209-984-3960

 

Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Vivalon
415-456-9062

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Resource for Independent Living (RIL)
420 I Street
Sacramento, CA 95814
916-446-3074

 

Txhab Khoom Noj

Yolo Food Bank
233 Harter Ave
Woodland, CA 95776
530-668-0690

Txheej Txheem Pab Cuam Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living
435 Sutton Way
Grass Valley, CA 95945
530-477-3333

 

Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Xiam Oob Khab (Meals on Wheels)

Area Agency on Aging - Yuba Sutter Meals on Wheels
916-486-1876

 

Txhab Khoom Noj

Yuba Sutter Food Bank
760 Stafford Way
Yuba City, CA 95991
530-673-3834

Cov ntaub ntawv ntau ntxiv

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Nrhiav cov chaw muab kev pab cuam ntsig txog khoom noj, chaw pw thiab kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Nrhiav cov kev txhawb pab thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev pw tom tsev tos qhua, cov pluas mov noj los sis cov kev caij tsheb nkag cuag rau.  

Cov chaw muab kev pab cuam tshwj zias ntawm lub nroog

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev pab cuam hauv koj lub cheeb nroog, xws li cov txhab khoom noj hauv zej zog los sis Meals on Wheels (Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog los yog Cov Neeg Xiam Oob Khab Uas Tsis Muaj Peev Xwm Npaj Pluas Noj Tau).