Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev txhawb pab rau fab kev noj qab haus huv thiab kev nkaug cuag tau rau yooj yim

Peb muab cov hau kev xaiv ntawm txoj kev txhawb pab rau koj thiab koj tsev neeg

Medical Baseline Program

Puas yog koj vam khom rau hluav taws xob los pab rau qee yam kev xav tau fab kev kho mob? Txais hluav taws xob nyob rau ntawm tus nqi qis tshaj plaws ntawm koj tus nqi tam sim no thiab txoj kev txhawb pab ntxiv.

Vulnerable Customer Status

Txais kev txhawb pab ntxiv yog tias koj vam khom hluav taws xob rau koj txoj kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb. Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog, koj tsis tas yuav tsum muaj cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob tshwj xeeb. 

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

Txais kev pab tsim txoj kev npaj ua ntej rau xwm txheej ceev, nrhiav kev siv tsheb thauj mus los thiab lwm yam ntxiv. 

Portable Battery Program

Cov kev muab hluav taws xob rau cov khoom siv tseem ceeb thaum uas muaj hluav taws xob tuag.

Cov hom lus thiab cov chaw muab kev pab cuam txhawb pab

Txais cov chaw muab kev pab cuam los sis cov kev ceeb toom ua koj hom lus los sis hom ntawv uas nyiam. 

Cov chaw muab kev pab cuam ntsig txog kev tua hluav taws xob

Ntau ntxiv txog rau cov kev tua hluav taws xob

Txais kev pab kom npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob

Peb tseem tab tom ua hauj lwm los tswj cov zej zos kom nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov. Thaum pib siv tau, ces peb cov kev muab siab sib zog ntawd tuaj yeem chiv ua rau muaj hluav taws xob tuag. 

Khoom noj, chaw pw thiab kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Nrhiav cov kev txhawb pab thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev pw tom tsev tos qhua, cov pluas mov noj los sis cov kev caij tsheb nkag cuag rau.  

Cov chaw muab kev pab cuam tshwj zias ntawm lub nroog

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev pab cuam hauv koj lub cheeb nroog, xws li cov txhab khoom noj hauv zej zog los sis Meals on Wheels (Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog los yog Cov Neeg Xiam Oob Khab Uas Tsis Muaj Peev Xwm Npaj Pluas Noj Tau).