Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Daim duab qhia chaw kev ua tau ntawm Community Wildfire Safety Program

Hloov kho dua tshiab kom raug raws lub sij hawm tseeb tiag, cov koob yees duab pab peb kwv yees thiab tawm tsam tau rau kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov

Peb li txheem pab cuam Community Wildfire Safety Program (CWSP) pab tswj kom koj muaj kev nyab xeeb. Koj tuaj yeem siv daim duab qhia chaw kev ua tau ntawm CWSP los kawm paub txog txoj hauj lwm kev nyab xeeb hauv koj cheeb tsam zej zos.

 

Txhua feem ntawm daim duab qhia chaw qhia rau pom txog peb li kev lis hauj lwm ntawm txheej txheem pab cuam fab kev nyab xeeb:

  • Public Safety Power Shutoffs (PSPS)
  • Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)
  • Kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av
  • Txoj kev ua kom cov khoom nyob siab muaj kev ruaj kov
  • Lab Npauv Txiav Cais Hluav Taws Xob Microgrid
  • Kev tswj xyuas tej nroj tsuag
  • Kev muab cov cuab yeej siv cais ua feem


Kawm paub ntxiv txog kev tswj xyuas cov nroj tsuag
Kawm paub ntxiv txog txheej txheem pab cuam CWSP

Qhov cuab yeej Address Lookup qhia rau pom txog txoj hauj lwm uas nyob ze qhov chaw nyob uas tshwm sim rau koj. Koj tuaj yeem kawm paub txog tias seb qhov chaw nyob puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam hluav taws xob npaj cia siv.

 

Saib rau ntawm Xeev California lub nev vawj ntawm cov koob yees duab thiab cov chaw ntsuas huab cua

Hloov kho dua tshiab kom raug raws lub sij hawm tseeb tiag, cov no pab peb kwv yees thiab tawm tsam tau rau kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov. Cov koob yees duab kuj tseem muaj nyob rau ntawm alertca.live.

Yuav siv daim duab qhia chaw ntawm CWSP li cas

Kev tshawb nrhiav qhov chaw nyob

Tshawb nrhiav qhov chaw nyob raws txoj kev nkag mus rau hauv daim phiaj tshawb nrhiav. Tom qab ntawv daim phiaj tshawb nrhiav yuav qhia qhov chaw nyob tag nrho. Nias rau ntawm qhov chaw nyob tag nrho thiab lub window dhia tawm los ntawd yuav qhib tawm los. Qhov no qhia txog txoj hauj lwm kev nyab xeeb rau qhov chaw nyob ntawd. Koj kuj tseem tuaj yeem tshawb nrhiav lub tuam ceeb nroog, lub nroog los sis pab pawg neeg tsawg. Txhawm rau ua qhov no, nias rau lub pob nias “Lub Tuam Ceeb Nroog / Lub Nroog / Pab Pawg Neeg Tsawg”.

Nrog rau qhov chaw qhib “Nrhiav Qhov Chaw Nyob”, koj tuaj yeem tshawb nrhiav txhua cov chaw nyob uas cuam tshuam nrog rau koj tus as khauj ntawm PG&E.

Tshawb nrhiav daim duab qhia chaw
Daim duab qhia chaw ua rau pom txog qhov chaw uas txoj hauj lwm kev nyab xeeb yuav muab lis rau. Xaiv los ntawm qhov mes nus (menu)-xaiv txhawm rau saib qhov kev siv zog tshwj xeeb. Cov lus dab neeg hauv qab piav qhia txog yam uas txhua lub cim txhais rau. Nias rau ntawm cov cim los sis siv qhov kev tshawb nrhiav chaw nyob los kawm paub ntxiv txog cov kev mob siab sib zog CWSP ntawm PG&E.

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg:  Lub Internet Explorer siv tsis tau rau daim ntawv tso npe thov no.

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.