ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Community Wildfire Safety Program ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੈਪ

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੈਮਰੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡਾ Community Wildfire Safety Program (CWSP) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ CWSP ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਮੈਪ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ:

  • ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)
  • Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)
  • ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ
  • ਉੱਪਰੋਂ ਸਖਤ ਕਰਨਾ
  • ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿੱਡ
  • ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
  • ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ


ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
CWSP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਐਡਰੈੱਸ ਲੁੱਕਅੱਪ ਟੂਲ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

 

California ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਖੋ

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ alertca.live ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

CWSP ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪਤਾ ਖੋਜ

ਖੋਦ ਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਲੱਭੋ। ਖੋਜ ਬਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਆਊਟ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸ਼ਹਿਰ / ਕਾਉਂਟੀ / ਕਬੀਲੇ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

"ਐਡਰੈੱਸ ਲੁੱਕਅੱਪ" ਟੈਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
ਮੈਪ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਲੇਜੇਂਡ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਈਕਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। PG&E ਦੇ CWSP ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 ਨੋਟ:  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।