ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਕਸ਼ਾ

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

ਸਾਡਾ Community Wildfire Safety Program (CWSP) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ CWSP ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

"ਐਡਰੈੱਸ ਲੁੱਕਅੱਪ" ਵਿਕਲਪ ਉਸ ਪਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 

ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਪਤਾ ਖੋਜ

ਖੋਦ ਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਲੱਭੋ।

  • ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਏਗੀ।
  • ਪਤੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ "ਐਡਰੈੱਸ ਲੁੱਕਅੱਪ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ PSPS ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣ ਲਈ, "ਮਲਟੀਪਲ ਪਤੇ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਊਂਟੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸ਼ਹਿਰ / ਕਾਊਂਟੀ / ਕਬੀਲਾ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗੀ।

 

ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਲੇਜੇਂਡ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਈਕਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • PG&E ਦੇ CWSP ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 ਨੋਟ:  ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।