ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

 

ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਢੱਕੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 

 

ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ 

 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ
 • ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਘਟਿਆ ਜੋਖਮ
 • ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ

System hardening fact sheet (PDF, 766 KB)

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋ

 

ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

 

pge.com/wildfiresafety ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 

 

ਅੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੀਏ। 

ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਸਥਾਨ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ
 • ਨੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ
 • ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
 • ਢੱਕੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
 • ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

 

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ:

 • ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖੱਤਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 • PG&E ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣਗੇ।
 • ਕਰੂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
 • ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਤਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

 

ਭੂਮੀਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:

 • ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਸਾਡੀ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
Undergrounding fact sheet (PDF, 289 KB)


ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੇਖੋ

ਅਸੀਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 2,300 ਮੀਲ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹਾਂ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੇਠਾਂ 2023 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੀਲ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਲੇਜ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ (PDF, 4.6 MB)

 ਨੋਟ: CPUC ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 20A ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2033 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮ 20B ਅਤੇ 20C ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, PG&E ਨਿਯਮ 20 ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 • ਸ਼ਹਿਰ
 • ਕਾਉਂਟੀਆਂ
 • ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ
 • ਵਿਕਾਸਕਾਰ
 • ਗਾਹਕ

ਇਕ ਕਾਰਜ California Public Utilities Commission, (CPUC) ਨਿਯਮ 20 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਤਰਨ ਟੈਰਿਫ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ 20 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ (A, B ਅਤੇ C)। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ 20 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ Rule 20 Annual Report (XLSX, 540 KB) (D.21-06-013 ਦੇ ਆਰਡਰਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇਖੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ undergrounding@pge.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਸਿਵਲ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Community Wildfire Safety Program, CWSP)

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ PG&E ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ undergrounding@pge.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।