Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov thiab kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av

Kev tsim lab npauv hluav taws xob nyob rau lub neej yav tom ntej

Ua kom lab npauv hluav taws xob yog hom txheej tshiab dua qub

 

Peb tseem tab tom hloov peb li lab npauv hluav taws xob tshiab raws txoj kev nruab cov ncej hluav taws xob ruaj khov dua qub tuaj thiab ua kom muaj cov yas qhwv cov xaim hluav taws xob. Peb kuj tseem yuav faus 10,000 mais (miles) ntawm cov xaim hluav taws xob faus qab av rau cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab tshaj plaws. Txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov no yuav pab txo qis kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov thiab txhim kho kev ntseeg siab tau rau thaum huab cua phem heev.

 

 

Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov 

 • Lab npauv muaj kev nyab xeeb zog tuaj
 • Kev phom sij txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov raug txo tsawg tuaj
 • Kev ntseeg siab tau raug txhim kho
 • Tsis tsua muaj kev tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb

Daim ntaub ntawv qhia txog qhov txuam thawj tseeb ntawm txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov (PDF)

Saib khoos kas ntawm txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov uas tau ua tiav nyob rau hauv koj lub zej zos

 

Txhawm rau tswj kom peb cov neeg siv hluav taws xob thoob plaws cov cheeb tsam muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li muaj kev nyab xeeb dua qub tuaj, peb kuj tseem:

 

Kawm paub ntau ntxiv txog peb txoj hauj lwm kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov ntawm pge.com/wildfiresafety.

 

 

Ua raws kev muaj cais tau txais ua ntej rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws

Ntau tshaj li ib feem peb ntawm peb cov xaim hluav taws xob nyob siab tseem ceeb yog nyob rau hauv cov cheeb tsam muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li. Peb tab tom tsi ntsees rau peb cov hauj lwm hauv cov cheeb tsam chaw uas muaj kev pheej hmoo los ntawm hluav taws kub hav zoov siab tshaj plaws es kom peb thiaj li muaj tuaj yeem cuam tshuam tau ntau tshaj plaws txhawm rau los txo kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov. 

Txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov yog txoj hauv kev uas peb piav qhia txog kev hloov cov khoom hluav taws xob mus rau cov tshiab es kom muaj zog dua qub tuaj nyob rau thaum muaj huab cua phem thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov.

 

Raws li kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov, qhov chaw, thaj chaw thiab lwm yam, txoj hauj lwm no yuav suav nrog ib los sis ntau qhov ntawm cov nram qab no:

 • Cov kev faus xaim hluav taws xob qab av nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab tshaj plaws
 • Hloov cov xaim hluav taws xob tsis muaj tawv qhwv mus ua cov xaim hluav taws xob uas muaj tawv qhwv
 • Txoj kev nruab cov ncej hluav taws xob uas khov dua qub
 • Nruab cov ncej kom ntau dua qub tuaj txhawm rau txhawb qhov hnyav ntawm cov xaim hluav taws xob uas muaj tawv qhwv
 • Kev tshem tawm cov xov hluav taws xob sab saud tawm thaum uas tsim nyog, xws li thaum lab npauv txiav cais hluav taws xob remote grid raug nruab rau

 

Yam twg vam tseg tias yuav ua

Peb txaus siab rau koj txoj kev koom tes thaum peb ua hauj lwm los txhim kho peb lab npauv hluav taws xob thiab xav ceeb toom kom koj paub txog txhua kauj ruam hauv cov txheej txheem.

 

Yog tias qhov khoos kas raug npaj ua ntej rau hauv koj lub zej zos:

 • Cov ntoo los sis cov ceg ntoo yuav tsum tau muab txiav los sis tshem tawm txhawm rau kev nyab xeeb ntawm txoj hauj lwm los sis ua kom muaj chaw seem rau cov cuab yeej tshiab.
 • Cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv los sis ze ntawm thaj chaw ua hauj lwm yuav tau txais kev ceeb toom ua ntej qhov hauj lwm no pib.
 • PG&E thiab cov neeg ua hauj lwm cog lus yeej ib txwm nqa cov npav cim thawj.
 • Cov tsheb ua npoj thiab cov cuab yeej tsim kho uas loj tuaj yeem yuav muab tso nyob hauv koj lub zej zos. Cov kev ntsuas kev tswj txoj cai khiav tsheb thiab kev txo cov suab nrov yuav muab tso rau hauv qhov chaw.
 • Tej zaum nws yuav tsim nyog los tua hluav taws xob txhawm rau kom ua hauj lwm tau tiav yam nyab xeeb lug. Cov neeg siv hluav taws xob yuav tau txais daim ntawv ceeb toom ua ntej.
 • Tej zaum koj yuav ntsib txoj kev kaw, khuam kev khiav tsheb qeeb los sis muaj suab nrov ntawm kev tsim kho. Cov tsheb muaj ntaiv nqa siab thiab/los sis cov nyob hoo tshuab kuj tseem yuav tseev kom muaj los ua kom cov khoos kas no.
 • Vim tias peb tau tsom ntsee mus rau kev tshem tawm cov xaim fab cais hluav taws xob tseem ceeb hauv qhov chaw muaj kev pheej hmoo siab dua xwb, yog li ntawd cov neeg siv hluav taws xob thiaj tseem pom muaj cov cuab yeej nyob siab ntawd txuas ntxiv mus. Qhov no suav nrog cov ncej, cov xaim xov tooj los sis cov xaim hluav taws xob uas txuas rau cov neeg cov tsev los sis cov chaw lag luam.

Peb npaj tseg los nruab 10,000 mais (miles) ntawm cov xaim hluav taws xob faus qab av rau cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab tshaj plaws

 

txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av yog kev tso cov xaim hluav taws xob rau hauv qab av. Qhov no yuav luag tshem kev pheej hmoo ntawm teeb meem hluav taws xob kub txais tawm tag nrho ntawm qhov chaw ntawd.

 

Txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av ua rau peb li lab npauv muaj kev nyab xeeb dua qub tuaj, ruaj khov dua qub tuaj thiab pheej yig dua qub tuaj rau kev siv ncua sij hawm ntev:

 • Pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov uas yog chiv los ntawm cov xaim hluav taws xob los sis cov khoom siv
 • Txo cov kev tua hluav taws xob thiab txhim kho kev ntseeg siab tau
 • Txo qhov yuav tsum tau tu txiav tej ntoo nyob rau yav tom ntej
 • Pov thaiv cheeb tsam ib puag ncig


Saib peb li kev nqis tes ua txoj hauj lwm kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av

Daim ntawv qhia tseeb txog kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av (PDF)


Kev muab cov xaim hluav taws xob uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws faus rau hauv av

Peb tab tom tshem cov xaim hluav taws xob uas muaj kev pheej hmoo ua rau hluav taws xob kub hnyiab siab tshaj plaws los mus faus rau hauv av. Cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem yuav pom lwm cov khoom siv nyob siab mus ntxiv. Feem ntau, cov no suav nrog cov xaim xov tooj los sis cov xaim hluav taws xob uas txuas rau cov neeg cov tsev los sis cov chaw lag luam.

 

Mus saib peb qhov kev ua tau

Cov ntaub ntawv los txog rau 02/29/2024

 

Nyob rau xyoo 2023, peb ua tau ntau tshaj peb lub hom phiaj ntawm kev ua tiav 350 miles (mais) ntawm kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av nyob rau ncua sij hawm kawg nkaus ntawm lub xyoo ntawd. Los txog rau ncua kawg ntawm xyoo 2023, tam sim no peb tau ua tiav ntau tshaj 600 mais (miles) ntawm cov kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av txij li thaum muaj kev tshaj tawm txog peb qhov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av ncua 10,000 mais nyob rau xyoo 2021 ntawd.

 

Txhawm rau ua kom tiav qhov no, nws tau siv cov neeg ua hauj lwm ua ke uas muab siab rau yam ti txha hlo uas muaj kev txawj ntse siab txog li 2,000 leej neeg ua hauj lwm txhua hnub txhawm rau tshem cov xaim hluav taws xob nod mus faus rau hauv av kom thoob plaws peb cheeb tsam uas siv hluav taws xob.

 

Nyob rau xyoo 2024, peb npaj yuav muab cov xaim hluav taws xob li ntawm 250 mais coj los mus faus rau hauv av kom ntau ntxiv. Peb tau ua tiav tej yam tseem ceeb mus raws li peb lub hom phiaj txhua xyoo lawm.

 

Lub twj ntsuas qhov kub thiab txias ntawm kev ua hauj lwm ntawm cov xaim hluav taws xob uas faus hauv av

Cov lus nug uas nquag nug

Peb tab tom npaj hom phiaj ntawm txoj hauj lwm ncaj nraim rau hauv cov cheeb tsam muaj cov xaim hluav taws xob uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws. Hauv qab no yog ib daim ntawv teev npe txog cov zos uas muaj cov khoos kas kwv yees txog tus kees huab cua yav tom ntej rau xyoo 2024 thiab 2025-2026. Miles (mais) phiaj yeeg pom txog cov khoos kas uas muaj nyob rau hauv txhua zeeg sij hawm ntawm qhov kev lis dej num rau fab kev npaj. Kev kwv yees mais (miles) yuav ntau tshaj li peb lub hom phiaj ntawm cov mais (miles) txhua xyoo txhawm rau kom ntseeg tau tias peb ua tau raws li peb lub hom phiaj. Qhov kev xam ncua ua mais nyob rau hauv koj cheeb tsam zej zos tej zaum yuav hloov pauv lawm vim hais tias muaj ntau cov hau kev txog ntawm cov txuam thawj tseeb. Cov khoos kas uas tsis tiav nyob rau hauv lub xyoo muab ua kev qhia tau tias tej zaum yuav ua kom tiav nyob rau lub xyoo tom ntej.

 

Koj muaj peev xwm nias rau ntawm cov chaw txuas (links) hauv qab nod txhawm rau saib cov daim ntawv qhia kev txog ntawm cov chaw kws yees tseg txog ntawm cov khoos kas uas tau kwv yees txog tus kees huab cua yav tom ntej nyob rau hauv xyoo 2024 thiab 2025-2026. Koj kuj tseem tuaj yeem xaiv los rub cov daim duab qhia chaw tawm txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av tawm los tau tag nrho (PDF).

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: CPUC tau txiav txim nyob rau Lub Rau Hli Ntuj Xyoo 2023 kom los xaus qhov txheej txheem pab cuam ntawm Txoj Cai 20A rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 31, 2033. Txoj Cai 20B thiab 20C yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm qhov kev txiav txim siab no.

Cais tawm faj seeb ntawm peb txoj hauj lwm kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov, PG&E kuj yuav rhais chaw hluav taws xob mus faus hauv qab av los ntawm Txoj Cai 20. Txoj hauj lwm no tau thov los ntawm:

 • Cov Tuam Ceeb Nroog
 • Cov Nroog
 • Cov cheeb tsam nroog
 • Cov Kws Txhim Kho
 • Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob

Txoj hauj lwm no ua tiav mus raws li California Public Utilities Commission (CPUC) Txoj Cai 20 cov lus qhia tus nqi se fab kev faib xa hluav taws xob.

 

Txoj Cai 20 muaj peb tshooj (A, B thiab C). Kev siv ib feem ntawm Txoj Cai 20 tshwj xeeb yog txiav txim siab hom khoos kas thiab leej twg thiaj yuav yog tus them nyiaj rau txoj hauj lwm ntawd. Cov khoos kas ntawm Txoj Cai 20 no feem ntau muaj feem xyuam txog txoj kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av nyob rau ntawm tag nrho cov chaw muaj kev siv hluav taws xob thiab cov ncej hluav taws xob.

 

Rau kev paub ntau ntxiv txog Txoj Cai 20, thov mus saib rau ntawm Phau Ntawv Qhia Txog Txoj Cai 20 Ntawm Feem Hluav Taws Xob (PDF).

 

Saib lub zog hlauv taws xob khiav mus los Lus Hais Tawm Txhua Xyoo Txog Txoj Cai 20 (XLSX) (raws li Nqe Lus Kev Txib 14 ntawm D.21-06-013).

Yog tias koj yog tus neeg muag khoom uas xav kom muab ntxiv rau hauv peb daim ntawv teev npe no, ces xa email mus rau undergrounding@pge.com.

Cov kev pab cuam ntawm kev txaus siab tej zaum yuav muaj xam nrog rau, tab sis tsis yog tag rau:

 • Cov kev pab cuam tsim kho hluav taws xob
 • Cov kev pab cuam tsim kho pej xeem
 • Cov kev pab cuam fab kev tawm qauv choj vaj tsev
 • Cov kev pab cuam fab kev tawm qauv choj vaj tsev, kev xa yuav khoom thiab kev tsim kho
 • Lwm yam kev pab cuam uas ntsig txog
 • Cov khoom siv hluav taws xob

Lus paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Kuaj xyuas txoj hauv kev uas PG&E yuav ua rau kom peb li lab npauv muaj kev nyab xeeb dua tuaj thiab tso siab tau dua tuaj.

Tiv tauj rau peb

Yog tias koj yog tus neeg muag khoom uas xav kom muab ntxiv rau hauv peb daim ntawv teev npe no, ces xa email mus rau undergrounding@pge.com.