ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Enhanced Powerline Safety Settings

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)-ਸਮਰੱਥ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-877-660-6789 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

EPSS ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

EPSS ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹਨ।

 

ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਉੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

"EPSS ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ Enhanced Powerline Safety Settings -ਸਮਰੱਥ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 68% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

* ਵਿਤਰਨ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ High Fire-Threat District ਵਿੱਚ CPUC-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅੱਗ (2018-2020 ਦੇ ਮੌਸਮ-ਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ)।

ਅਸੀਂ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Enhanced Powerline Safety Settings

ਉੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਜੇਕਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ EPSS ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 99% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।* ਇਹ ਕਮੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਸੀ।

*ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (2018-2020 ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 

ਇਸਦੀ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ Enhanced Powerline Safety Settings ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

EPSS ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EPSS ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। EPSS ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ

 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਟੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Portable Battery Program

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Generator and Battery Rebate Program)

ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। 

ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Enhanced Powerline Safety Settings ਨਾਲ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। PSPS ਸੰਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਹਨ। PSPS ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ:

  • ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਤੇਜ਼ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
  • ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ

Enhanced Powerline Safety Settings ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ - ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ - ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Filename
epss-fact-sheet.pdf
Size
155 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

Filename
outage-preparedness-guide-nonresidential.pdf
Size
887 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਊਟੇਜ ਤਿਆਰੀ ਗਾਈਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Filename
outage-preparedness-guide-residential.pdf
Size
885 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।