ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ

PG&E ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

2023 ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ

 

2022 ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ

 

2021 ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ

 

2020 ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ

ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਕਟੌਤੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਲੰਬੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਓ।