Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov kev qhia kawm paub thiab cov xwm txheej txog kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov

Koom nrog PG&E cov kev qhia kawm paub kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov

Cov kev tshaj xov xwm tawm txog Chav Tsev Loj Ntawm Nroog Txoj Kev Nyab Xeeb Xyoo 2023

 

Cov kev tshaj xov xwm tawm txog Chav Tsev Loj Ntawm Nroog Txoj Kev Nyab Xeeb Xyoo 2022

 

Cov kev tshaj xov xwm tawm txog Chav Tsev Loj Ntawm Nroog Txoj Kev Nyab Xeeb Xyoo 2021

 

Cov kev tshaj xov xwm tawm txog Chav Tsev Loj Ntawm Nroog Txoj Kev Nyab Xeeb Xyoo 2020

Cov chaw muab kev pab cuam rau kev muaj hluav taws xob tuag thiab kev nyab xeeb ntau ntxiv

Community Resource Centers

Muab kev txhawb pab rau cov neeg siv hluav taws xob nyob rau thaum muaj xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS).

Kev npaj ua ntej rau xwm txheej ceev

Tswj hwm kom koj thiab koj tsev neeg nyab xeeb yam npaj kom txhij rau cov xwm txheej uas tsis ras txog.

Kev them nyiaj rau kev tua hluav taws xob

Txais cov nqi them rau hluav taws xob tuag ncua sij hawm ntev.