Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers)

Muab kev txhawb pab rau cov neeg siv hluav taws xob nyob rau thaum muaj xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

Tshawb nrhiav ib lub Community Resource Center hauv cheeb tsam nroog uas nyob ze rau ntawm koj.

Cov chaw Community Resource Centers (CRCs) muab ib qhov chaw uas nyab xeeb rau cov neeg siv hluav taws los nkag cuag siv tau hluav taws xob, txais kev ntaub ntawv qhia paub tshiab thiab nrhiav cov chaw muab kev pab cuam.

Nrhiav lub chaw muab kev nyab xeeb tau thaum hluav taws xob tuag
 

Thaum muaj xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS), PG&E yuav qhib cov chaw Community Resource Centers (CRCs) uas yog qhov chaw uas cov tswv cuab hauv lub zej zos tuaj yeem nkag tau rau cov kev pab cuam qib hauv paus. PG&E tseem tsim cov chaw CRC uas muaj kev cog lus nrog txuas ntxiv mus, suav xam nrog rau cov chaw sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, uas tuaj yeem qhib tau sai thaum xav tau. Cov chaw no tau txais kev cim thawj tau tias koom tes nrog cov nroog, cov nom tswv haiv neeg tsawg, thiab lwm cov neeg muaj feem xyuam tseem ceeb.


CRCs tuaj yeem muab:

 • Cov chaw tshaj hluav taws xob rau cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cuab yeej kho mob
 • Txoj kev pab cuam siv Wi-Fi
 • Cov khoom noj txom ncauj thiab cov dej ntim ua taub
 • Cov pam vov pam pua thiab lwm yam khoom
 • Cov tog zaum thiab rooj
 • Cov chav dej uas nkag cuag tau raws li Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Mes Kas uas Xiam Oob Khab (Americans with Disabilities Act, ADA)
 • Kev pab them nqi duav roos kev siv is taws nej ntawm tus npawb xov tooj
 • Cov neeg ua hauj lwm muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob
 • Tus neeg ua hauj lwm fab kev ruaj ntseg
 • Cov chaw ntxuav tes

 

Cov chaw sab hauv tsev tuaj yeem muaj:

 • Lub tshuab cua txias thiab/los sis tshuab cua sov
 • Cov hnab dej khov
 • Cov ntaub thaiv npog kev ntiag tug

 

Thaum cov chaw CRCs raug kaw lawm, koj tuaj yeem siv daim duab qhia chaw tua hluav taws xob los cim thawj txog cov cheeb tsam uas muaj hluav taws xob txhawm rau siv hluav taws xob.

 

 

Cov kev ntsuas kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb

 

Txhawm rau ua kom peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog muaj kev nyab xeeb, peb yuav rov los hloov pauv tshiab txog peb cov txheej txheem los ua phiaj yeeg pom txog cov kev txheeb xam kev noj qab haus huv ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) raws li qhov tsim nyog thiab cov lus qhia ntawm tsoom fwv, lub xeev thiab lub zos. Peb siv cov lus qhia ntawm Lub Chaw Tswj Kab Mob (Center for Disease Control, CDC), uas muaj xws li:

 

 • Txhawb kom rau cov ntaub npog ntsej muag thiab nyob sib nrug deb tab sis nws kuj tsis tseev kom ua
 • Cov khoom siv yuav tau muab tawm mus rau cov neeg tuaj rau hauv chaw es kom lawv thiaj tuaj yeem “txais thiab mus,” tab sis lawv kuj tau txais kev zoo saib txais tos los nyob hauv lub chaw thiab tshaj hluav taws xob rau lawv cov khoom siv
 • Nyob rau kis uas muaj kev xav tau hluav taws xob coob, kev tshaj cov cuab yeej kho mob yuav muaj cai ua ntej dua ntais
 • Yuav tsum tau tsuag tshuaj tua kab mob rau tej npoo los sis ntug yam tsis tu ncua
 • Txhawm rau kom muaj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau cheeb tsam zej zos, peb thov kom cov neeg siv hluav taws xob tsis txhob tuaj rau hauv lub chaw muab kev pab cuam yog hais tias lawv muaj ib qho tsos mob twg ntawm qhov mob khaub thuas tshwm sim lawm

Peb tuaj yeem pab kom koj mus tau rau ntawm lub chaw CRC
 

Cov khub koom lag luam no tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav tsheb kev siv tsheb thauj xa neeg mus los uas ntseeg siab tau, thiab nkag cuag tau rau.

 

Nroog San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, thiab Tuolumne:
Vivalon

415-847-1157

Lub Nroog Shasta
Dignity Health Connected Living

530-226-3074, txuas rau. 4

Lub Nroog El Dorado
El Dorado Transit

530-642-5383, xaiv qhov thib 4

Lub Nroog Fresno
Fresno Economic Opportunities Commission

1-800-325-7433

Txais kev pab thaum lub sij hawm hluav taws xob tuag

Puas xav tau kev txhawb pab ntxiv? Nov yog daim ntawv teev npe txog cov chaw muab kev pab cuam los pab koj tau thaum lub sij hawm muaj xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS).

 

Kev txhawb pab rau cov neeg xiam oob qhab thiab cov neeg laus muaj hnub nyoog

 • Lub Nroog Colusa muab kev pab cuam rau tus neeg qhua caij tsheb kiag ntawm lub qhov rooj-mus txog-ntua chaw kiag rau cov tib neeg uas xiam oob khab:530-458-0287
 • Lub Nroog Sierra:
  • Incorporated Seniors Citizens of Sierra County (Lub Nroog Sierra Sab Hnub Tuaj): 530-798-8555 (hu xov tooj los sis sau ntawv rau)
  • Golden Rays Seniors Citizens (Lub Nroog Sierra Sab Hnub Poob): 530-993-4770

Yog tias koj vam khom rau hluav taws xob los tswj hwm cov cuab yeej kho mob cawm txoj sia, yuav muaj cov kev txhawb pab ntau dua nov hauv koj cheeb tsam. Tiv tauj rau koj lub chaw Independent Living Center hauv zos yog tias koj tsis muaj hluav taws xob siv thaum muaj xwm txheej PSPS.

Cov chaw tshaj tsheb hluav taws xob (Electric Vehicle, EV)

Nrhiav cov chaw muab kev pab hauv zej zos nrog 211
Kawm paub ntau ntxiv txog 211

Siv Google Maps los npaj koj txoj kev mus rau ntawm lub chaw CRC ua ntej
Mus saib tau rau ntawm Google Maps

Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers)

Saib peb qhov yeeb yaj duab txhawm rau kawm paub txog cov hom kev pab txhawb nqa uas muaj pab nyob rau ntawm cov chaw CRCs.
Los sis, nkag cuag tau rau ib qho yeeb yaj duab uas muaj ntsiab lus piav qhia ua suab

Cov chaw muab kev pab cuam ntsig txog kev tua hluav taws xob ntau ntxiv

211

Cov xwm txheej kub ceev thiab cov kev tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb muaj peev xwm tshwm sim tau txhua lub sij hawm. Kawm paub txog txoj hau kev uas 211 tuaj yeem pab koj los npaj kom txij, los txais txoj kev txhawb pab thiab los nyob yam nyab xeeb lug.

Kev npaj ua ntej rau xwm txheej ceev

Tswj hwm kom koj tus kheej thiab koj tsev neeg nyab xeeb los ntawm kev npaj kom txhij rau cov xwm txheej uas tsis ras txog.

Cov txheej txheem pab cuam cov nqi them rau kev tua hluav taws xob

Txais cov nqi them rau hluav taws xob tuag ncua sij hawm ntev.