Mahalagang Alerto

Mga Sentro na Madudulugan ng Komunidad

Nagbibigay ng suporta sa mga kostumer kapag may Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

Maghanap ng Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad sa iyong county.

Ang Mga Sentro na Madudulugan ng Komunidad (Community Resource Centers, CRC) ay nagbibigay ng ligtas na lugar para maka-access ang mga kostumer ng kuryente, makakuha ng mga update at maghanap ng mga mapagkukunan.

Maghanap ng ligtas na lugar sa mga panahon na walang kuryente
 

Kapag may Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS), bubuksan ng PG&E ang Mga Sentro na Madudulugan ng Komunidad (mga CRC) kung saan makaka-access ang mga miyembro ng komunidad ng mahahalagang mapagkukuknan. Patuloy na gumagawa ang PG&E ng mga nakakontratang lokasyon ng CRC, kabilang ang mga panloob at panlabas na lugar, na madaling makapagbubukas kapag kinakailangan. Natukoy ang mga site sa pakikipagtulungan sa mga county, mga pamahalaan ng tribu, at mga iba pang pangunahing stakeholder.


Ang mga CRC ay makapagbibigay ng:

 • Mga charging station para sa mga electronic device at medikal na kagamitan
 • Serbisyo ng Wi-Fi
 • Mga meryenda at nakaboteng tubig
 • Mga kumot at iba pang bagay
 • Mga upuan at mesa
 • Mga comfort room na madaling mapupuntahan ng Americans with Disabilities Act (ADA)
 • Cellular coverage
 • Mga tauhan para sa serbisyo sa kostumer
 • Mga tauhang panseguridad
 • Mga lababo para sa paghuhugas ng kamay

 

Ang mga sentrong panloob ay makapagbibigay ng:

 • Air conditioning at/o heating
 • Mga naka-bag na yelo
 • Mga screen para sa pagkapribado

 

Kapag sarado ang mga CRC, puwede mong gamitin ang mapa ng pagkawala ng kuryente para matukoy ang mga lugar na may kuryente.

 

 

Mga hakbang pangkaligtasan at panseguridad

 

Upang mapanatiling ligtas ang aming mga kostumer at komunidad, patuloy naming ina-update ang aming mga proseso para maipakita ang mga naaangkop na pagsasaalang-alang sa kalusugan kaugnay ng COVID-19 at ang mga patnubay ng pederal, estado, at county. Ginagamit namin ang mga alituntunin ng Center for Disease Control (CDC), na kinabibilangan ng:

 

 • Hinihikayat ang mga pantakip ng mukha at pisikal na pagdistansya ngunit hindi sapilitan
 • Ibinibigay ang mga suplay sa mga bisita para sa “grab and go,” pero puwede silang manatili sa site at i-charge ang kanilang mga device
 • Kapag maraming tao, bibigyan ng prayoridad ang pag-charge ng medikal na device
 • Regular na dinidisimpekta ang mga ibabaw
 • Para sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad, hinihiling namin sa mga kostumer na huwag bumisita sa isang sentro kapag nagpapakita sila ng mga sintomas ng sakit

Matutulungan ka namin na makapunta sa isang CRC
 

Matutulungan ka ng mga katuwang na ito sa paghahanap ng maaasahan at madaling gamiting transportasyon.

 

San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, at Tuolumne Counties:
Vivalon

415-847-1157

Shasta County
Dignity Health Connected Living

530-226-3074, ext. 4

El Dorado County
El Dorado Transit

530-642-5383, piliin ang opsyon 4

Fresno County
Fresno Economic Opportunities Commission

1-800-325-7433

Kumuha ng tulong kapag nawala ang kuryente

Kailangan ng higit pang suporta? Narito ang isang listahan ng mga mapagkukunan na makakatulong sa iyo kapag may Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).

 

Suporta para sa mga indibidwal na may mga kapansanan at mas nakatatandang nasa hustong gulang

 • Nag-aalok ang County ng Colusa ng door-to-door na serbisyo sa mga indibidwal na may mga kapansanan: 530-458-0287
 • Sierra County:
  • Incorporated Seniors Citizens of Sierra County (Eastern Sierra County): 530-798-8555 (tumawag o mag-text)
  • Golden Rays Seniors Citizens (Western Sierra County): 530-993-4770

Kung umaasa ka sa kuryente para sa mga medikal na aparato na pansuporta ng buhay, maaaring may makukuha kang karagdagang suporta sa inyong lugar. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na Independent Living Center kung mawalan ka ng kuryente sa panahon ng isang PSPS.

Mga charging station para sa de-kuryenteng sasakyan (electric vehicle, EV)

Maghanap ng mga lokal na mapagkukunan ng impormasyon gamit ang 211
Alamin ang higit pa tungkol sa 211

Gamitin ang Google Maps sa pagplano sa iyong ruta patungo sa isang CRC
Bisitahin ang Google Maps

Mga Sentro na Madudulugan ng Komunidad

Panoorin ang aming video upang matuto tungkol sa mga uri ng suporta na iniaalok sa mga CRC.
O, mag-access sa isang audio descriptive na bersyon ng video

Higit pang mga madudulugan kapag nawalan ng kuryente

211

Ang mga emergency at mga pangkaligtasang pagkawala ng kuryente ay maaaring mangyari anumang oras. Alamin kung paano makakatulong ang 211 sa iyong paghahanda, kumuha ng suporta at manatiling ligtas.

Pagpaplano para sa emergency

Manatili kayong ligtas ng iyong pamilya sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Mga programa ng kabayaran para sa pagkawala ng kuryente

Makatanggap ng kabayaran para sa matagal na mga pagkawala ng kuryente.