Mahalagang Alerto

211

Matutulungan ka naming maghanda para sa mga emerhensiya, makakuha ng suporta at manatiling ligtas

Maghanap ng lokal na suporta sa 211, isang libre at kumpidensyal na serbisyo.

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

Ano po ang 211

Ang 211 ay kumokonekta sa iyo sa mga lokal na sentro na makakatulong sa iyo na makahanap ng suporta at mga mapagkukunan sa iyong lugar. Ang serbisyong ito ay libre at kumpidensyal.

 

Ang mga emergency at mga pangkaligtasang pagkawala ng kuryente ay maaaring mangyari anumang oras. Kaya nakipagsosyo kami sa Network ng 211 sa California para matulungan kang maghanda, makakuha ng suporta at manatiling ligtas.

Paano makakatulong ang 211

Lumikha ng isang plano

Maghanda nang maaga sa isang potensyal na pagkawala ng kuryente o iba pang emergency.

Humingi ng lokal na tulong

Maghanap ng tulong sa transportasyon, suporta sa hotel at mga pagpipilian sa pagkain sa panahon ng pagkawala ng kuryente.

Kumuha ng suporta sa panahon ng mga emerhensiya

Maghanap ng tulong pagkatapos ng isang pagkawala ng kuryente o emergency, tulad ng suporta sa kalusugan ng isip.

Tumawag sa 211 para sa emergency support

Tumawag sa 211 para sa lokal na suporta bago, sa panahon at pagkatapos ng isang emergency, tulad ng isang Public Safety Power Shutoff (PSPS). Ang mga gumagamit ng relay services ay maaaring tumawag sa 1-800-402-4018. Maaari ka ring mag-text ng "PSPS" sa 211-211.

Higit pang mga mapagkukunan ng outage at kaligtasan

Community Resource Centers

Ang mga Community Resource Center (CRC) ay nagbibigay ng suporta sa mga customer sa panahon ng isang Public Safety Power Shutoff (PSPS).

Pagpaplano para sa emergency

Panatilihing ligtas ang sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga hindi inaasahang kaganapan.

Mga programa ng kabayaran para sa pagkawala ng kuryente

Tumanggap ng kabayaran para sa matagal na mga pagkawala ng kuryente.