Mahalagang Alerto

Mga programa para makatipid sa enerhiya

Mga programa para makatulong na mapababa ang singil sa iyo sa kuryente

Pagpapatingin sa Enerhiya ng Tahanan

Gaano karami sa enerhiya sa iyong tahanan ang napupunta sa pampainit, mainit na tubig, mga appliance, pailaw at iba pang mga paggamit?

Programang Tulong sa Pagtitipid sa Enerhiya (Energy Savings Assistance, ESA)

Pahusayin ang katipiran ng iyong tahanan sa enerhiya Bawasan ang mga bayarin mo sa enerhiya. Kumuha ng mga makakadagdag sa katipiran sa enerhiya nang walang bayad.

Green Saver na programa

Mag-subscribe sa 100% solar na enerhiya. Kung kuwalipikado ang kita mo, maaari kang makatipid ng 20% sa bayarin ng tahanan mo sa kuryente.

Mga programang Tugon sa Demand para sa mga tahanan

Kung maaayos mo ang paggamit ng tahanan mo sa enerhiya, makakatipid ka o kikita ka ng pera. 

Mga Nakabahagi na Pinagmumulan ng Enerhiya

Maging bahagi ng modernong grid. Ipatala ang Distributed Energy Resources (DER) gaya ng solar, imbakan, katipiran sa enerhiya at tugon sa demand.

Pondohan ang mga pag-upgrade ng AC mo

Pinabubuti ang katipiran sa enerhiya ng tahanan mo? Maaaring kwalipikado ka sa pagpopondo sa magandang rate. 

Dedikadong coach sa enerhiya sa pamamagitan ng HomeIntel

Magpatala para sa libre, pag-audit ng enerhiya sa tahanan at personal na coach sa enerhiya sa pamamagitan ng HomeIntel. 

Ang programang SmartMeter™

Ang SmartMeter™ na programa ng PG&E ay bahagi ng pagsusumikap ng California para i-upgrade ang grid ng enerhiya gamit ang automated metering.

Mga programa para sa mga negosyo para sa pagtitipid ng enerhiya

Pagpopondo sa pagtitipid sa enerhiya para sa mga negosyo

Kunin ang modelo na mas matipid sa enerhiya. Nag-aalok ang PG&E ng 0% interes sa pautang na pampalit sa luma at sirang kagamitan. 

Mga madudulugan kaugnay sa pagtitipid sa enerhiya para sa negosyo mo

Mga programa para makatulong na magawang mas matipid sa enerhiya ang negosyo mo. 

Mga programang Tugon sa Demand para sa mga negosyo

Tulungan ang bottom line mo sa pamamagitan ng pag-aayos sa paggamit mo ng enerhiya. Alamin ang tungkol sa Base Interruptible Program (BIP), Capacity Bidding Program (CBP) at higit pa.

Higit pa tungkol sa pagtitipid sa enerhiya

Plano sa Katipiran sa Enerhiya ng PGE sa 2024–2031

Nakatuon ang PG&E sa hinaharap: pagiging abot-kaya, kapaligiran at pagiging patas. Repasuhin ang walong-taong plano namin.

Rebate at mga insentibo

Siyasatin ang mga programang rebate at insentibo para sa iyong tahanan o negosyo.

Mga payo sa pagtitipid sa enerhiya

Bawasan ang paggamit mo ng enerhiya at bawasan ang singil sa iyo. Alamin ang tungkol sa mga pagpapatingin sa enerhiya at mga alerto sa enerhiya.