Mahalagang Alerto

Programang Energy Savings Assistance (ESA)

Makatipid sa kuryente at pera gamit ang mga libreng upgrade sa tahanan 

Pagbutihin ang kahusayan sa kuryente ng iyong tahanan nang walang gastos sa iyo.

Kumuha ng higit pa sa mas mababang mga bill

 

Mapapabuti ng mga nangungupahan at mga may-ari ng bahay ang kaginhawaan, kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga tahanan gamit ang mga upgrade sa kagamitan at mga pagkumpuni sa tahanan. Gayunpaman, hindi kaya ng lahat na gawin ang mga update na ito. Kaya iniaalok namin ang programang Energy Savings Assistance I-upgrade o kumpunihin ang mga heat pump water heater*, mga furnace*, ilaw—kahit na mga refrigerator. Lahat nang walang bayad.

 

*Ang pagkukumpuni o pagpapalit ng furnace at water heater ay maaaring mapapakinabangan ng karapat-dapat na mga may-ari ng bahay kung matukoy ng PG&E na ang mga umiiral na natural gas na yunit ay hindi na mapapaandar o hindi ligtas. Ang mga refrigerator ay kailangang hindi bababa sa 15 taong gulang upang mapalitan.

Mag-aplay para sa programang ESA

 

Hakbang 1: Suriin ang mga alituntunin sa kita

Ang mga kalahok ay dapat nakatira sa isang bahay, mobile home o apartment na hindi bababa sa limang taong gulang. Ang kita ay dapat matugunan ang mga sumusunod na alituntunin.

*Bago kaltasan ng mga buwis batay sa kasalukuyang mga pinagmumulan ng kita. Balido hanggang Mayo 31, 2024.

 

Hakbang 2: Mag-set up ng pagtatasa ng tahanan

Kapag narepaso na ang iyong aplikasyon, kokontakin ka ng isang espesyalista sa kuryente upang mag-iskedyul ng pagtatasa ng iyong tahanan. Sa panahon ng pagbisita, tutukuyin ng espesyalista kung kwalipikado ang iyong tahanan para sa programa at, kung gayon, ang mga pagpapabuti na gagawin. Sa oras na ito, kakailanganin mo ring magbigay ng patunay ng kita ng sambahayan tulad ng mga check stub, social security, mga pahayag ng bangko o iba pang legal na patunay ng kita. 

 

Hindi kinakailangan ang patunay ng kita kung makakapagbigay ka ng mga dokumentong nagpapatunay ng pakikilahok sa isa sa mga sumusunod na programa:

 • Bureau of Indian Affairs General Assistance
 • CalFresh Benefits (kilala nang pederal bilang Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP) at dating kilala na Food Stamps)
 • Kategoryang A at B na mga Malusog na Pamilya
 • Head Start Income Eligible (Tribal Only)
 • Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
 • Medicaid/MediCal
 • National School Lunch Program (NSL)
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
 • Women, Infant, and Children Program (WIC)

 

Kung gusto mong makipag-usap sa isang espesyalista sa programa, mangyaring tumawag sa 1-800-933-9555.

 

Hakbang 3: Mag-aplay sa online

Ang online na aplikasyon ay tatagal lang nang ilang minuto upang makumpleto. Walang kinakailangang patunay ng kita upang mag-aplay at mananatiling kumpidensyal ang iyong mga sagot.

Mag-aplay ngayon

Solicite ahorao

申請

Impormasyon sa programang ESA sa malaking titik

Maghanap ng impormasyon sa programa na nakasulat sa iba't ibang wika at ipinapakita sa mas malaking titik.

Ingles

Filename
ESAP_LargePrint_E.pdf
Size
37 KB
Format
application/pdf
Download

Espanyol

Filename
ESAP_LargePrint_S.pdf
Size
45 KB
Format
application/pdf
Download

中文

Filename
ESAP_LargePrint_C.pdf
Size
86 KB
Format
application/pdf
Downlaod

Việt

Filename
ESAP_LargePrint_V.pdf
Size
126 KB
Format
application/pdf
Download

한국어

Filename
ESAP_LargePrint_K.pdf
Size
84 KB
Format
application/pdf
Download

Hmong

Filename
ESAP_LargePrint_H.pdf
Size
45 KB
Format
application/pdf
Download

Русский

Filename
ESAP_LargePrint_R.pdf
Size
52 KB
Format
application/pdf
Download

Maghanap ng mga sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa programang ESA.

 • Ang ESA ay nagsasanay ng mga subkontratista, na kinabibilangan ng mga Espesyalista sa Kuryente, mga Espesyalista sa Weatherization at mga Tektniko sa Pagsusubok ng Natural Gas na Kagamitan na maaaring magtatrabaho sa iyong tahanan.
 • Ang aming mga Nagpapatupad ng Programa, mga Inobasyon ng Mapagkukunan, at ang Richard Heath & Associates (RHA) ay mayroon ding kawani sa larangan na maaaring sumama sa mga subkontratista na ito upang matiyak na ang trabaho na isinasagawa sa iyong tahanan ay tumutugon sa tiyak na mga pamantayan sa kalidad.
 • Ang mga subkontratista sa kagamitan ay maaari ding magtrabaho sa iyong tahanan upang alisin at i-recycle ang lumang refrigerator at mag-install ng bagong refrigerator.
 • Ang mga inspektor ng Programa ng Sentral na Inspeksyon at mga Kinatawan ng Serbisyo sa Gas ng PG&E ay maaari ding bumisita sa iyong tahanan para sa mga layunin sa mga pagsasaayos ng kagamitan o inspeksyon sa pagsukat.

 • Ang mga empleyado ng ESA na subkontratista (tauhan ng Espesyalista sa Kuryente at Espesyalista sa Weatherizationna) ay nagsusuot ng royal na asul na kamiseta na may logo ng ESA sa kanang dibdib at logo ng kumpanya ng subkontratista sa kaliwang dibdib na may mga salitang, "Participating Contractor for Pacific Gas and Electric Company."
 • Ang mga tauhan sa larangan ng mga Inobasyon ng Mapagkukunan at ang Richard Heath & Associates (RHA) ay nagsusuot ng kulay-abo na kamiseta na may logo ng Programang Energy Savings Assistance sa kanang dibdib at logo ng Resource Innovations o kumpanyang RHA sa kaliwang dibdib na may mga salitang, "Participating Contractor for Pacific Gas and Electric Company."
 • Ang lahat ng subkontratista at mga tauhan sa larangan ng Resource Innovations at RHA ay may photo badge ng Programang Energy Savings Assistance na may kanilang pangalan, pangalan ng kumpanya, numero ng pagkakakilanlan at petsa ng pag-expire.
 • Ang mga inspektor ng Programa ng Sentral na Inspeksyon ay nagsusuot ng matingkad na asul na kamiseta na may logo ng PG&E at may dalang ID ng PG&E.
 • Ang mga Kinatawan ng Serbisyo sa Gas ng PG&E ay nagsusuot ng mga uniporme ng PG&E at may dalang ID ng PG&E.
 • Kung may pagdududa sa pagkakakilanlan ng isang subkontratista, mangyaring tumawag sa 1-800-933-9555. Kung may pagdududa sa pagkakakilanlan ng isang empleyado ng PG&E, mangyaring tumawag sa 1-800-PGE-5000 (1-800-743-5000).

Hindi. Ang trabaho ay dapat gawin ng mga subkontratista na sinanay na magtrabaho para sa programang Energy Savings Assistance.

Ang paglalakbay ng kostumer ng ESA

Sa ESA, ang mga kwalipikadong kostumer ay makakakuha ng mga pagpapabuti sa bahay nang libre.

ESA para sa mga ari-arian na pang-maramihang pamilya

Programang Energy Savings Assistance Northern Multifamily Whole Building

Ang pambuong estado na programang ito ay nag-aalok ng mga hakbang na komprehensibo at sulit sa gastos na kahusayan sa kuryente at weatherization sa mga may-ari at mga nangungupahan ng mga ari-arian na pang-maramihang pamilya na may kwalipikadong kita na pinaghihigpitan ng legal na dokumento at mga hindi pinaghihigpitan ng legal na dokumento.

Bumisita sa Multifamily Energy Savings para sa higit pang impormasyon sa mga upgrade sa pagtitipid sa kuryente para sa kwalipikadong mga sambahayan at mga ari-arian na pang-maramihang pamilya

Higit pang mapagkukunan upang matulungan kang makatipid

Mga tip sa pagtitipid sa kuryente sa summer

Gamit itong mga madaling tip at mga kasangkapan sa mga pagtitipid sa kuryente para sa mainit na panahon, makakatipid ka at mapapanatiling komportable ang iyong bahay.

 

Tulong sa pagbabayad ng iyong bill

Maghanap ng tulong upang mabayaran ang iyong bill o bawasan ang iyong mga gastos sa kuryente.

Makatipid sa pera gamit ang mga rebate

Siyasatin ang mga programa sa mga rebate at insentibo para sa iyong tahanan o negosyo.