Mahalagang Alerto

Emerhensiyang impormasyon

Matuto kung ano ang gagawin matapos kang tumawag sa 9-1-1

emergency alerto icon  Kung naaamoy mo ang natural na gas o pinaghihinalaan mo ang isang emergency, umalis agad sa lugar at tumawag sa 9-1-1. 

emergency alerto icon  Kung makakita ka ng mga bumagsak na linya ng kuryente, iwasan. Huwag lumabas sa iyong sasakyan o tahanan. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tawagan ang PG&E sa 1-800-743-5000.

 

24-hour Customer Service Line: 1-800-PGE-5000 ( 1-800-743-5000 )

24 na oras na Linya ng Impormasyon sa Pagkawala ng kuryente: 1-800-PGE-5002 ( 1-800-743-5002 )

Mga senyales ng posibleng tagas sa gas

 

 • Parang sulfur na amoy o amoy bulok na itlog
 • Sumisitsit, sumisipol o umuungal na tunog
 • Mga nasirang koneksiyon sa mga de-gas na appliance
 • Patay o namamatay na halaman, sa mga lugar na kung hindi man ay mamasa-masa, sa ibabaw o malapit sa mga lugar ng pipeline
 • Kakaibang paggalaw ng lupa o bumubulang tubig

 

Umalis agad sa lugar. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tawagan ang PG&E sa 1-800-743-5000.

 

Ano ang gagawin kapag nakakita ka ng bumagsak na linya ng kuryente

 

 • Lumayo sa lahat ng mga bumagsak na linya ng kuryente.
 • Ang mga linya ng kuryente ay hindi naka-insulate na tulad ng mga kurdon ng kuryente. Huwag hawakan ang mga bumagsak na linya ng kuryente o anumang iba pang de-kuryenteng kagamitan.
 • Laging ipalagay na buhay ang linya ng kuryente.
 • Huwag hawakan ang anumang bagay o sinuman na nakakontak sa bumagsak na linya ng kuryente.
 • Ilayo ang mga bata at mga alagang hayop mula sa bumagsak na linya ng kuryente.
 • Huwag magmaneho sa ibabaw ng bumagsak na linya ng kuryente.

 

Umalis agad sa lugar. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tawagan ang PG&E sa 1-800-743-5000.

 

 

 

Paano pamamahalaan ang mga ibang emerhensiya

Pagpaplano para sa emerhensiya

Galugarin ang impormasyon sa paghahanda para sa mga hindi inaasahang kaganapan.

Umalis sa mainit

Maghanap ng cooling center na malapit sa iyo.

Mag-download ng plano sa emerhensiya ng pamilya

Pumunta sa slocounty.ca.gov para gumawa ng plano ng pamilya.

Mas marami pang paraan para mag-ulat ng isyu

Mag-ulat ng pagnanakaw ng enerhiya

Krimeng magnakaw ng enerhiya Lumilikha din ito ng nakamamatay na mga peligro sa sunog at kaligtasan.

Report It app

Mag-ulat ng mga alalahaning pangkaligtasan na hindi pang-emerhensiya kaugnay ng de-kuryenteng kagamitan ng PG&E sa mga lugar na mataas ang banta ng sunog.

Kontakin kami

24-na oras na Customer Service Line: 1-800-PGE-5000 (1-800-743-5000)