ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

កម្មវិធីសន្សំថាមពលអគ្គិសនី

កម្មវិធីជួយកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក

ការត្រួតពិនិត្យថាមពលអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ

តើអ្នកប្រើថាមពលអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកចំនួនប៉ុន្មានសម្រាប់ការកម្ដៅ ទឹកក្តៅ ឧបករណ៍ប្រើអគ្គិសនី អំពូលភ្លើង និងការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត?

កម្មវិធីជំនួយសន្សំថាមពលអគ្គិសនី (Energy Savings Assistance, ESA)

កែលម្អប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។ កាត់បន្ថយវិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក។ ទទួលបាន​ការកែលម្អ​ការសន្សំថាមពល​អគ្គិសនីដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ។

កម្មវិធី Green Saver

ជាវថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 100%។ ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចសន្សំបាន 20% លើវិក្កយបត្រអគ្គិសនីផ្ទះរបស់អ្នក។

កម្មវិធីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសម្រាប់ខ្នងផ្ទះ

ប្រសិនបើអ្នកអាចកែតម្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅផ្ទះរបស់អ្នកបាន អ្នកអាច​សន្សំប្រាក់ ឬរកប្រាក់បាន។ 

ធនធានថាមពលអគ្គិសនីដែលបានចែកចាយ

ជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញទំនើប។ ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​កម្មវិធីធនធានថាមពលអគ្គិសនីដែលបានចែកចាយ (Distributed Energy Resources, DER) ដូចជា​ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការស្តុកទុក ប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនី និង​ការឆ្លើយតបនឹង​តម្រូវការ​។

ធ្វើហិរញ្ញប្បទានការអាប់ក្រេដ AC របស់អ្នក

កែលម្អប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែរទេ? អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានហិរញ្ញប្បទានក្នុងអត្រាដ៏ល្អ។ 

អ្នកបង្វឹកផ្នែកថាមពលអគ្គិសនីដែល​បានផ្ដល់ជូនតាមរយៈ HomeIntel

ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សវនកម្មថាមពលអគ្គិសនី​តាមផ្ទះ និងអ្នកបង្វឹកផ្នែក​ថាមពលអគ្គិសនីផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈ HomeIntel។ 

កម្មវិធី SmartMeters™

កម្មវិធី SmartMeters™ របស់ PG&E គឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋ California ដើម្បីអាប់ក្រេដបណ្តាញថាមពលអគ្គិសនីដោយប្រើ​ការវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

កម្មវិធីសន្សំថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានសន្សំថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អាជីវកម្ម

ទទួលបានគំរូដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនីជាងមុន។ PG&E ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ 0% សម្រាប់ការប្ដូរឧបករណ៍ចាស់ និង​សឹក​រិចរឹល។ 

ធនធានសន្សំថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

កម្មវិធីជួយធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនី។ 

កម្មវិធីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសម្រាប់អាជីវកម្ម

ជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់អ្នកដោយកែតម្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក។ ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីដែលអាចរំខានជាមូលដ្ឋាន (Base Interruptible Program, BIP) កម្មវិធីដេញថ្លៃសមត្ថភាព (Capacity Bidding Program, CBP) និងច្រើនទៀត។

ច្រើនទៀតអំពីការសន្សំថាមពលអគ្គិសនី

គម្រោងប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនីរបស់ PG&E ឆ្នាំ 2024–2031

PG&E កំពុងផ្តោតលើអនាគត៖ តម្លៃសមរម្យ បរិស្ថាន និងសមធម៌។ ពិនិត្យមើលផែនការរយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំរបស់យើង។

ប្រាក់បង្វិលមកវិញ និងការលើកទឹកចិត្ត

ស្វែងរកកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលមកវិញ និងកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ផ្ទះ ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

គន្លឹះសន្សំថាមពលអគ្គិសនី

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក និងកាត់បន្ថយវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។ ស្វែងយល់អំពីការត្រួតពិនិត្យថាមពលអគ្គិសនី និងការជូនដំណឹងអំពីថាមពលអគ្គិសនី។