ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ និងព្រឹត្តិការណ៍ស្ដីពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ

ចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញស្តីពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ PG&E

របាយការណ៍របស់សាលាក្រុងសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2023

 

របាយការណ៍របស់សាលាក្រុងស្ដីពីសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2022

 

របាយការណ៍របស់សាលាក្រុងសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2021

 

របាយការណ៍របស់សាលាក្រុងសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2020

ការដាច់ភ្លើងកាន់តែច្រើន និងធនធានសុវត្ថិភាព

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍

ការផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ(PSPS)។

ការធ្វើផែនការសង្គ្រោះ​បន្ទាន់

រក្សាខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពដោយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលឥតរំពឹងទុក។

ការទូទាត់សម្រាប់ការដាច់ភ្លើង

ទទួលបានសំណងសម្រាប់ការដាច់ភ្លើងរយៈពេលយូរ។