Cảnh báo khẩn cấp

Hội thảo và sự kiện trực tuyến về an toàn phòng chống cháy rừng

Tham gia hội thảo trực tuyến về an toàn phòng chống cháy rừng của PG&E

Báo cáo Tòa thị chính về An toàn năm 2023

 

Báo cáo của Tòa thị chính về An toàn năm 2022

 

Báo cáo của Tòa thị chính về An toàn năm 2021

 

Báo cáo Tòa thị chính về An toàn năm 2020

Thêm thông tin về sự cố cắt điện và nguồn lực an toàn

Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng

Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong thời gian Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (PSPS).

Lập kế hoạch khẩn cấp

Hãy giữ an toàn cho bản thân và gia đình bằng cách chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ.

Thanh toán cắt điện

Nhận bồi thường khi cắt điện kéo dài.