Cảnh báo khẩn cấp

Năng lượng mặt trời

Năng lượng sạch và bộ lưu trữ pin cho ngôi nhà của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Cách sử dụng năng lượng mặt trời

  Hãy để PG&E giúp bạn cài đặt và quản lý hệ thống năng lượng mặt trời của bạn.

  Có thể tái tạo

  Tại sao? Quý vị có thể giảm hóa đơn hàng tháng và lượng khí thải carbon của mình. PG&E cung cấp một loạt các ưu đãi để giúp bạn áp dụng các hệ thống năng lượng sạch.

  Chương trình Tiết kiệm Xanh

  Các chương trình Tiết kiệm Xanh của PG&E giúp một số khách hàng dân cư đủ điều kiện về thu nhập trong các cộng đồng được chọn tiết kiệm 20% hóa đơn tiền điện của họ bằng cách đăng ký 100% năng lượng mặt trời.

  Tìm hiểu hóa đơn năng lượng mặt trời của bạn

  Tìm hiểu cách đọc hóa đơn năng lượng mặt trời của quý vị. Khám phá các nguồn năng lượng mặt trời của PG&E giúp bạn hiểu thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến các khoản tín dụng và phí năng lượng mặt trời của bạn.

  Tạo, lưu trữ và tiết kiệm năng lượng

  Sưởi nước mặt trời

  Sưởi nước mặt trời làm giảm lượng năng lượng cần thiết để làm nóng nước của bạn.

  Bộ lưu trữ pin cho ngôi nhà của bạn

  Quản lý chi phí năng lượng. Luôn bật nguồn trong khi mất điện. Khai thác toàn bộ lợi ích của khoản đầu tư năng lượng mặt trời của bạn.