Cảnh báo khẩn cấp

Thông tin công ty

Hồ sơ, chính sách, mục tiêu và giá trị của PG&E

Hồ sơ công ty

Tìm hiểu thêm về PG&E Corporation.

Chính sách thông báo lỗ hổng bảo mật của PG&E

PG&E rất coi trọng vấn đề bảo mật. Tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi. 

Sự đa dạng và hòa nhập

Sự đa dạng và hòa nhập là những điều cốt lõi của PG&E.

Ba điểm mấu chốt của PG&E

Tìm hiểu thêm về PG&E

Việc làm

Con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Tìm hiểu về văn hóa, lợi ích và công việc của chúng tôi.

Báo cáo Phát triển bền vững của doanh nghiệp

Khám phá những nỗ lực của PG&E nhằm tạo ra một California tốt đẹp hơn và một hành tinh tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Trường hợp Biểu phí Chung (General Rate Case, GRC)

Cứ bốn năm một lần, PG&E lại gửi yêu cầu tài trợ tới California Public Utilites Commision, được gọi là Trường hợp Biểu phí Chung.