ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ

ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

 ਨੋਟ: ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਟੌਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਆਊਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ।