ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ।

Vulnerable Customer status

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਆਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Disability Disaster Access and Resources, DDAR)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Portable Battery Program)

ਕਟੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਾਓ। 

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ

PSPS ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਕਾਉਂਟੀ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਰੋਤ

ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮੀਲ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ (Meals on Wheels)।