ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ

ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 24/7 ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਵੈਂਟਸ

ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ Community Wildfire Safety Program ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖੋ। ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

 

 • ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ
 • ਖਰਾਬ ਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ
 • ਸੰਦ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ
 • ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ
 • ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ
 • ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ
 • ਰੇਡੀਓ
 • ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ
 • ਫਸਟ-ਏਡ ਕਿੱਟ
 • ਦਵਾਈਆਂ
 • ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ
 • ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ
 • ਨਕਦ
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ।

Safety Action Center 'ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ਲਈ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਹਾਲੀਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਵੇਖੋ। ਮੈਪ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਡਾ Medical Baseline Program ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Medical Baseline Program ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?

Vulnerable Customer status ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

PG&E ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Community Wildfire Safety Program ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff) ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

EPSS ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਾਂਗ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ।

Filename
outage-preparedness-guide-residential.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Filename
Emergency-Preparedness-Checklist-Large-Business.pdf
Size
547 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

 

 

 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

 

ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।

 

ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਖਰਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
 • ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਕਰੰਟ” ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। LED ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕਰੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

 

ਗੈਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਇੱਕ PG&E ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ "ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ" ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 

ਗੈਸ ਬਹਾਲੀ

 • ਗੈਸ ਕਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PG&E ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ।
 • ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਕਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਡ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ PG&E ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ

 • ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ, ਸਖ਼ਤ, ਗੈਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਚਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।
 • ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
 • ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
 • ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
 • ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਨ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। 2011 ਤੋਂ, California ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਕਲ-ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚਿਮਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
 • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਰਬਿਕਯੂ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 

 

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ

10,000 ਮੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ

ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਖੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

PSPS ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 211 ਦੇ California ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਰੇਡੀਓ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

 

 

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (Public Safety Power Shutoff)

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।