ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (Wildfire recovery support)

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਿਕਵਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

24-ਘੰਟੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ:  1-877-660-6789

24-ਘੰਟੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ:  1-800-PGE-5002 (1-800-743-5002)

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

 

 

ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ PG&E ਕਰੂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 • ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ PG&E ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਖੰਭੇ, ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ PG&E ਕਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 • ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗੈਸ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • PG&E ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

 

PG&E ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ PG&E ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ PG&E ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ PG&E ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਲੌਟਣਾ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਲੱਭੋ।

ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗੈਸ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਡਾ Building and Renovation Services Department ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ PG&E ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1-877-743-7782 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ “ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ” ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

 

ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ PG&E ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬਰੋਸ਼ਰ (ਪੀਡੀਐਫ)

ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ (ਪੀਡੀਐਫ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡ (PDF)

PG&E ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ Offices of Emergency Services ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।

 

ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਵਿੱਚ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
 • ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਕਰੰਟ” ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਮਿਆਰੀ ਮੋਮ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। LED ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
 • ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕਰੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

 

ਗੈਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ "ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ" ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 911 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਗੈਸ ਬਹਾਲੀ

 • ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੈਸ ਕਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। PG&E ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ।
 • ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਕਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਡ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ PG&E ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ PG&E ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ

 • ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ, ਸਖ਼ਤ, ਗੈਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਚਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।
 • ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
 • ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
 • ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਨ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। 2011 ਤੋਂ, California ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਕਲ-ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੋ।
 • ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚਿਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
 • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਰਬਿਕਯੂ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਇੰਚ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2020 ਜਾਂ 2021 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਫਾਰਮ (Wildfire Wood Management Permission Form) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-687-5720 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ wildfirewoodmanagement@pge.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚਿੱਪ/ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ੨੦੨੦ ਅਤੇ ੨੦੨੧ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜੋ PG&E ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?

PG&E ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕਾਰ ਫਾਇਰ (Carr or Camp Fire) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ PG&E ਦੇ Building and Renovation Services Department ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ PG&E ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ 1-877-743-7782 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Carr or Camp Fire) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

 

ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ rebuild@pge.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਅਤੇ PG&E ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Camp Fire) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

Camp Fire ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Camp Fire) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੇਵਾਯੋਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Camp Fire) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ Butte ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, CARE, FERA ਛੋਟਾਂ)?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CARE ਅਤੇ FERA ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਤੇ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
"Your Projects" 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ PG&E ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (Service Planning Representative, SPR) ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ, ਸਾਨੂੰ 1-877-743-7782 'ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਬਿਲਡ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ "Your Projects" 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1-877-743-7782'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ-ਤੋਂ-ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (Service Planning Representative, SPR) ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

PG&E ਉਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
PG&E ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (Service Planning Representative, SPR) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। "Your Projects" 'ਤੇ ਜਾਂ 1-877-743-7782 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
PG&E ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ PG&E ਗਾਹਕ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਗ੍ਰੀਨਬੁੱਕ ਮੈਨੁਅਲ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕੀ PG&E ਮੇਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੰਫਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ PG&E ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:

 • ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। PG&E ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
 • ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ PG&E ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਰੀਬਿਲਡ (Advanced Energy Rebuild) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਰੀਬਿਲਡ (Advanced Energy Rebuild) ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Carr or Camp fires) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਰੀਬਿਲਡ (Advanced Energy Rebuild) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ rebuild@pge.com ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਰੀਬਿਲਡ (Advanced Energy Rebuild) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ California ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। California ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ AER ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਾਰੇ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਿਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਉੱਨਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ (Advanced Energy Rebuild, AER) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ California ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ 24 ਇਮਾਰਤ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ California ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਨਿਰਮਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਖੱਤਾਂ 'ਤੇ P1, P2 ਅਤੇ NC ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
PG&E ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "P1" ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। PG&E ਨੇ P1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "P2" ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। "NC" ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਦਰਖੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ?
PG&E ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਖੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CAL OES, Butte ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ Town of Paradise ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਦੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ Camp Fire ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। PG&E ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ P2 ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਦਰਖੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ 1-800-743-5000 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ PG&E ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-530-399-0434 ‘ਤੇ CAL OES ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ debrisquestions@caloes.ca.gov ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ Town of Paradise Drop-In Open House 'ਤੇ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Butte County Recovers 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ PG&E ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ PG&E ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Camp Fire) ਤੋਂ ਬਾਅਦ PG&E ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

 • 1906 ਦੇ San Francisco ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Town of Paradise ਅਤੇ Camp Fire ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ।
 • 2017 ਦੇ ਉੱਤਰੀ California ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ 2018 ਦੀ Camp Fire ਦੁਆਰਾ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ $105 ਮਿਲੀਅਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (Wildfire Assistance Fund) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • PG&E ਨੇ Camp Fire ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ Town of Paradise ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਤਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 
 • ਅੱਜ ਤੱਕ, PG&E ਨੇ Paradise ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ $100M ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 • Camp Fire ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, PG&E ਦੇ Butte ਕਾਉਂਟੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ (ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਹਨ) ਨੇ:
  • ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਮੀਲ: 23
  • ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਮੀਲ: 7
  • ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਮੀਲ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
  • ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁੱਲ: 59 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
  • ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ: 1,018
  • ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: 350
  • ਹਟਾਏ ਗਏ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ: 94,000
 • ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, PG&E ਦੇ ਉੱਨਤ ਊਰਜਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ (Advanced Energy Rebuild) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ Carr ਜਾਂ Camp fires ਵਰਗੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ $12,500 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਘਰ PG&E ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

PG&E ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ

 • 2019 ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
 • ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

 • ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ – 3/5/2020 ਤੱਕ 630, 9/1/2020 ਤੱਕ ਹੋਰ 400 ਬਣਾਏ ਗਏ
 • ਕੈਮਰੇ – 146 ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 200 ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਹੈ
 • ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ – NOAA ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ PG&E ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ – ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

 • 2019 ਵਿੱਚ 171 ਲਾਈਨ ਮੀਲ ਭੂਮੀਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ; 2020 ਵਿੱਚ 241 ਲਾਈਨ ਮੀਲ ਦਾ ਟੀਚਾ
 • ਭੂਮੀਗਤ – ਚੁਣੀ ਗਈ, ਵੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮੀਗਤ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੰਬਾਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ   
 • ਅਨੁਭਾਗੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ – 2019 ਵਿੱਚ 298 ਅਨੁਭਾਗੀਕਰਨ ਯੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ; 2020 ਵਿੱਚ 592 ਦਾ ਟੀਚਾ।
 • ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ – ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰੀਕਲੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ; ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਕਰੰਟ ਲਿਮਿਟਰ (Rapid Earth Fault Current Limiter REFCL) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Enhanced Vegetation Management, EVM) ਕਰਨਾ

 • ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,498 ਲਾਈਨ ਮੀਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; 2020 ਵਿੱਚ 1,800 ਵਿਤਰਨ ਲਾਈਨ ਮੀਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ (400 ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)
 • ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ (high fire threat districts, HFTDs) ਵਿੱਚ 5,500 ਲਾਈਨ-ਮੀਲ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ VM, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ; ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4’ ਰੇਡੀਅਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਤਰਣ-ਪੱਧਰ ਦਾ VM ।
 • ਆਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right-of-way), ਖਾਸ ਕਰਕੇ 60-70 kV ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ, ਨੂੰ PSPS ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PSPS ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਨਿਰੀਖਣ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ EVM ਦੀ ਵੰਡ: ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ (12' ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ)।

PSPS ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

 • ਦਾਇਰੇ / ਮਿਆਦ / ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ – ਕਿਸੇ ਵੀ 2020 PSPS ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ~⅓ ਘੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
 • ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ – ਵਾਧੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ; ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਸਥਿਰ-ਵਿੰਗ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ; ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 50% ਦੁਆਰਾ, 12 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਣਾ
 • ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ –2020 ਵਿੱਚ 171 ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2019 ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 111 ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿੱਡ/ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ (Distributed Generation, DG) – ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 12 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 41MW ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ 2019 PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਰਿਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 2020 PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ, 2020 PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, PG&E ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2020 ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

 • PG&E ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ $25.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ Butte ਕਾਉਂਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ;
  • 2015 ਦੀ ਬੂਟੇ ਫਾਇਰ (Butte Fire), 2017 ਉੱਤਰੀ California ਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗਾਂ (2017 ਦੀ ਟੱਬਸ ਫਾਇਰ (Tubbs Fire) ਸਮੇਤ), ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ (Camp Fire) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $13.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ; ਅਤੇ
  • ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਈ PG&E ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (Federal Emergency Management Agency) ਅਤੇ California ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ (California's Office of Emergency Services) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ California ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 • ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ PG&E ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ ਉਭਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • PG&E ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗਾਹਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ $900M ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PG&E ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੋਣ ਏਕੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਲਈ PG&E ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • PG&E ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ Pacific Gas and Electric Company ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ;
   • ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮੈਟਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ
  • ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ;
  • ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਘ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ PG&E ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ;
  • ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਅਧਿਕਾਰੀ (Chief Risk Officer) ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ PG&E ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ;
  • ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਅਧਿਕਾਰੀ (Chief Risk Officer) ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PG&E ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ;
  • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗੈਰ-PG&E ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (Independent Safety Oversight Committee, ISOC) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ;
  • ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ; ਅਤੇ
  • ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

 • California ਦੇ ਗੋ-ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਫੰਡ (California's go-forward wildfire fund) ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ PG&E ਦੀ ਯੋਜਨਾ AB 1054 ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
 • ਇਹ ਯੋਜਨਾ California Public Utilities Commission ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 1054 ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤ 27 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ PG&E ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ

California Public Utilities Commission ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ A.20-04-023 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੂਤ (ਜਨਤਕ)

 ਨੋਟ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ

ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ PG&E ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਵੁੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Wildfire Wood Management Program) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-800-687-5720 ਜਾਂ wildfirewood management@pge.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।