ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Community Wildfire Safety Program

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ Community Wildfire Safety Program ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 

ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨਾ

ਸਾਡਾ 10,000-ਮੀਲ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਬੇ ਅਤੇ ਢੱਕੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (Enhancing powerline safety settings)

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

EPSS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ (Public Safety Power Shutoff) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

PSPS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

Find out more about our wildfire safety efforts (PDF, 511 KB)

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ

 

27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ, PG&E ਨੇ California SB 901, AB 1054 ਅਤੇ Office of Energy Infrastructure Safety (Energy Safety) ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 2023-2025 ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ (Wildfire Mitigation Plan, WMP) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ।

2023-2025 WMP ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

  • PG&E ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ
  • ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
  • EPSS/PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 4-1 – 7 ਜੂਨ, 2024

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 5 ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 02 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 4 ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 08 ਜਨਵਰੀ, 2024

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 3 ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 27 ਸਤੰਬਰ, 2023

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2 ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 7 ਅਗਸਤ, 2023

Wildfire Mitigation Plan ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ – 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1 ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023

Wildfire Mitigation Plan ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 27 ਮਾਰਚ, 2023

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 27 ਮਾਰਚ, 2023

PG&E ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

2024 ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ- 1 ਮਈ, 2024

2023 ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ- 1 ਮਈ, 2023

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ- 1 ਅਗਸਤ, 2023

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ- 1 ਨਵੰਬਰ, 2023

ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ- 1 ਫਰਵਰੀ, 2024

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 26 ਜੁਲਾਈ, 2022

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 25 ਫਰਵਰੀ, 2022

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੋਟਿਸ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ

ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

2022 ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ - ਸੰਸ਼ੋਧਨ – 3 ਜੂਨ, 2021

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – ਦੂਜਾ ਏਰਟਾ – 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – ਪਹਿਲਾ ਏਰਟਾ – 17 ਮਾਰਚ, 2021

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ - 26 ਫਰਵਰੀ, 2021

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – 5 ਫਰਵਰੀ, 2021

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ – ਹੋਰ ਫਾਈਲਿੰਗ

 

2021 ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ

ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ

PG&E ਦੇ 2023 WMP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡੇਟਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪਨ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

 

ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਦੋਂ ਤਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 13 ਜੂਨ, 2024


Overview of 2024 discovery requests and responses (XLSX)

Public Advocates Office

Green Power Institute

Safety Policy Division

The Utility Reform Network

Office of Energy Infrastructure

ਮੱਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਰੋਡ ਅਲਾਇੰਸ

Energy Safety

MGRA

Public Advocates Office

William B. Abrams

Overview of 2021 discovery requests and responses (XLSX)

ਸੰਯੁਕਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ

MGRA

PUBLIC ADVOCATES OFFICE

TURN

WSD

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ-ਥ੍ਰੇਟ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। California Public Utilities Commission (CPUC) ਨੇ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ CAL FIRE ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਪ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਟੀਅਰ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ
  • ਟੀਅਰ 2 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ
  • Zone 1 High Hazard Zone ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਝਾਏ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਵੱਛ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (Public Safety Power Shutoff)

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।